Phông chữ ở định dạng XML

Android 8.0 (API cấp 26) giới thiệu một tính năng mới, Phông chữ ở định dạng XML (Fonts in XML), cho phép bạn dùng phông chữ làm tài nguyên. Bạn có thể thêm tệp font trong thư mục res/font/ để nhóm các phông chữ dưới dạng tài nguyên. Các phông chữ này được tổng hợp trong tệp R và sẽ tự động xuất hiện trong Android Studio. Bạn có thể truy cập các tài nguyên phông chữ với sự trợ giúp của một loại tài nguyên mới là font. Ví dụ: để truy cập một tài nguyên phông chữ, hãy dùng @font/myfont hoặc R.font.myfont.

Để dùng tính năng Phông chữ ở định dạng XML trên các thiết bị chạy Android 4.1 (API cấp 16) trở lên, hãy dùng Thư viện hỗ trợ 26. Để biết thêm thông tin về cách dùng thư viện hỗ trợ, hãy tham khảo nội dung Dùng thư viện hỗ trợ.

Để thêm phông chữ làm tài nguyên, hãy thực hiện các bước sau trong Android Studio:

 1. Nhấp chuột phải vào thư mục res rồi chuyển đến New (Mới) > Android resource directory (Thư mục tài nguyên Android).

  Cửa sổ New Resource Directory (Thư mục tài nguyên mới) sẽ xuất hiện.

 2. Trong danh sách Resource type (Loại tài nguyên), hãy chọn font (phông chữ) rồi nhấp vào OK.

  Lưu ý: Tên của thư mục tài nguyên phải là font.

  Thêm thư mục tài nguyên phông chữ

  Hình 1. Thêm thư mục tài nguyên phông chữ

 3. Thêm các tệp phông chữ của bạn vào thư mục font.

  Cấu trúc thư mục bên dưới tạo ra R.font.dancing_script, R.font.lobsterR.font.typo_graphica.

  Thêm tệp phông chữ vào thư mục tài nguyên

  Hình 2. Thêm tệp phông chữ vào thư mục tài nguyên

 4. Nhấp đúp vào một tệp phông chữ để xem trước phông chữ của tệp đó trong trình chỉnh sửa. Xem trước tệp phông chữ

  Hình 3. Xem trước tệp phông chữ

Tạo bộ phông chữ

Bộ phông chữ là tập hợp tệp phông chữ cùng với chi tiết về kiểu dáng và độ đậm. Trong Android, bạn có thể tạo bộ phông chữ mới dưới dạng tài nguyên XML rồi truy cập tài nguyên đó dưới dạng một đơn vị duy nhất, thay vì tham chiếu từng kiểu và độ đậm dưới dạng các tài nguyên riêng biệt. Khi bạn làm như vậy, hệ thống có thể chọn phông chữ chính xác dựa trên kiểu văn bản mà bạn muốn dùng.

Để tạo bộ phông chữ, hãy thực hiện các bước sau trong Android Studio:

 1. Nhấp chuột phải vào thư mục font rồi chuyển đến New (Mới) > Font resource file (Tệp tài nguyên phông chữ). Cửa sổ New Resource File (Tệp tài nguyên mới) sẽ xuất hiện.
 2. Nhập tên tệp rồi nhấp vào OK. XML của tài nguyên phông chữ mới sẽ mở ra trong trình chỉnh sửa.
 3. Đính kèm từng thuộc tính tệp phông chữ, kiểu và độ đậm trong phần tử <font>. XML sau đây minh hoạ cách thêm các thuộc tính liên quan đến phông chữ trong XML của tài nguyên phông chữ:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <font-family xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <font
      android:fontStyle="normal"
      android:fontWeight="400"
      android:font="@font/lobster_regular" />
    <font
      android:fontStyle="italic"
      android:fontWeight="400"
      android:font="@font/lobster_italic" />
  </font-family>
  

Dùng phông chữ trong bố cục XML

Dùng phông chữ của bạn (có thể là một tệp phông chữ hoặc một phông chữ trong bộ phông chữ) vào đối tượng TextView hoặc kiểu (style). Để thêm phông chữ vào TextView hoặc kiểu, hãy dùng thuộc tính fontFamily.

Lưu ý: Khi bạn dùng bộ phông chữ, TextView sẽ tự bật (nếu cần) để dùng các tệp phông chữ của bộ đó.

Thêm phông chữ vào TextView

Để đặt phông chữ cho TextView, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trong tệp XML của bố cục, hãy đặt thuộc tính fontFamily thành tệp phông chữ mà bạn muốn truy cập.
  <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:fontFamily="@font/lobster"/>
  
 • Mở cửa sổ Properties (Thuộc tính) để đặt phông chữ cho TextView.
  1. Chọn một chế độ xem để mở cửa sổ Properties (Thuộc tính).

   Lưu ý: Bạn chỉ dùng được cửa sổ Properties (Thuộc tính) khi trình chỉnh sửa thiết kế đang mở. Chọn thẻ Design (Thiết kế) ở dưới cùng của cửa sổ.

  2. Mở rộng thuộc tính textAppearance rồi chọn phông chữ trong danh sách fontFamily.
  3. Chọn phông chữ trên cửa sổ Properties (Thuộc tính)

   Hình 4. Chọn phông chữ trên cửa sổ Properties (Thuộc tính)

Chế độ xem trước bố cục của Android Studio, xuất hiện trong ngăn ngoài cùng bên phải của Hình 5, cho phép bạn xem trước phông chữ đã đặt trong TextView.

Xem trước phông chữ trong bản xem trước bố cục

Hình 5. Xem trước phông chữ trong bản xem trước bố cục

Thêm phông chữ vào kiểu

Mở styles.xml và đặt thuộc tính fontFamily thành tệp phông chữ bạn muốn truy cập.

 • <style name="customfontstyle" parent="@android:style/TextAppearance.Small">
    <item name="android:fontFamily">@font/lobster</item>
  </style>
  
 • Dùng phông chữ theo phương thức lập trình

  Để truy xuất phông chữ theo phương thức lập trình, hãy gọi phương thức getFont(int) rồi cung cấp giá trị nhận dạng tài nguyên của phông chữ bạn muốn truy xuất. Phương thức này trả về một đối tượng Typeface. Mặc dù hệ thống chọn kiểu phù hợp nhất với bạn qua thông tin phông chữ, nhưng bạn có thể dùng phương thức setTypeface(android.graphics.Typeface, int) để định kiểu chữ theo một số kiểu cụ thể.

  Lưu ý: TextView đã thực hiện việc này cho bạn.

  Kotlin

  val typeface = resources.getFont(R.font.myfont)
  textView.typeface = typeface
  

  Java

  Typeface typeface = getResources().getFont(R.font.myfont);
  textView.setTypeface(typeface);
  

  Dùng thư viện hỗ trợ

  Thư viện hỗ trợ 26.0 hỗ trợ Phông chữ ở định dạng XML trên các thiết bị chạy Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.

  Lưu ý: Khi bạn khai báo bộ phông chữ trong bố cục XML thông qua thư viện hỗ trợ, hãy dùng vùng chứa tên ứng dụng (app) để đảm bảo phông chữ của bạn tải được.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <font-family xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <font app:fontStyle="normal" app:fontWeight="400" app:font="@font/myfont-Regular"/>
    <font app:fontStyle="italic" app:fontWeight="400" app:font="@font/myfont-Italic" />
  </font-family>
  

  Để truy xuất phông chữ theo phương thức lập trình, hãy gọi phương thức ResourceCompat.getFont(Context, int) và cung cấp một bản sao của ngữ cảnh (context) cũng như giá trị nhận dạng tài nguyên.

  Kotlin

  val typeface = ResourcesCompat.getFont(context, R.font.myfont)
  

  Java

  Typeface typeface = ResourcesCompat.getFont(context, R.font.myfont);