Thêm nút hành động nổi

Nút hành động nổi (FAB) là một nút tròn kích hoạt hành động chính trong giao diện người dùng của ứng dụng. Trang này cho biết cách thêm FAB vào bố cục, tùy chỉnh một số giao diện của ứng dụng và phản hồi khi nhấn nút.

Để tìm hiểu thêm về cách thiết kế nút hành động nổi trong ứng dụng theo Nguyên tắc thiết kế Material Design, hãy xem thêm phần Nút: Nút hành động nổi.

Hình 1. Nút hành động nổi

Thêm nút hành động nổi vào bố cục

Đoạn mã sau cho biết cách FloatingActionButton xuất hiện trong tệp bố cục:

<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="end|bottom"
    android:src="@drawable/ic_my_icon"
    android:contentDescription="@string/submit"
    android:layout_margin="16dp" />

Theo mặc định, FAB được tô màu theo thuộc tính colorAccent, có thể tùy chỉnh bằng bảng màu của giao diện.

Có thể định cấu hình thuộc tính FAB khác bằng các thuộc tính XML hoặc phương thức tương ứng, chẳng hạn như sau:

 • Kích thước của FAB, sử dụng thuộc tính app:fabSize hoặc phương thức setSize().
 • Màu gợn sóng của FAB sử dụng thuộc tính app:rippleColor hoặc phương thức setRippleColor().
 • Biểu tượng FAB sử dụng thuộc tính android:src hoặc phương thức setImageDrawable().

Phản hồi khi nhấn nút

Sau đó, bạn có thể áp dụng View.OnClickListener để xử lý các lượt nhấn FAB. Ví dụ: mã sau đây hiển thị một Snackbar khi người dùng nhấn vào FAB:

Kotlin

val fab: View = findViewById(R.id.fab)
fab.setOnClickListener { view ->
  Snackbar.make(view, "Here's a Snackbar", Snackbar.LENGTH_LONG)
      .setAction("Action", null)
      .show()
}

Java

FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab);
fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View view) {
    Snackbar.make(view, "Here's a Snackbar", Snackbar.LENGTH_LONG)
        .setAction("Action", null).show();
  }
});

Để biết thêm thông tin về các tính năng của FAB, vui lòng xem tài liệu tham khảo về API cho FloatingActionButton.