Sao chép và dán

Android cung cấp một khung toàn diện về bảng nhớ tạm cho thao tác sao chép và dán. Công cụ này hỗ trợ các loại dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả chuỗi văn bản, cấu trúc dữ liệu phức tạp, dữ liệu văn bản và dữ liệu trong luồng nhị phân, cũng như các thành phần của ứng dụng. Dữ liệu văn bản đơn giản được lưu trữ trực tiếp trong bảng nhớ tạm, trong khi dữ liệu phức tạp được lưu trữ dưới dạng tệp tham chiếu mà ứng dụng dán phân giải bằng nhà cung cấp nội dung. Tính năng sao chép và dán hoạt động cả trong một ứng dụng và giữa các ứng dụng triển khai khung.

Vì một phần của khung này sử dụng trình cung cấp nội dung, nên tài liệu này giả định rằng bạn đã quen thuộc với Android Content Provider API theo mô tả trong phần Trình cung cấp nội dung.

Người dùng mong đợi phản hồi khi sao chép nội dung vào bảng nhớ tạm. Vì vậy, ngoài khung hỗ trợ sao chép và dán, Android sẽ hiển thị giao diện người dùng mặc định cho người dùng khi sao chép trong Android 13 (API cấp 33) trở lên. Do tính năng này, bạn có nguy cơ nhận được thông báo trùng lặp. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trường hợp đặc biệt này trong phần Tránh thông báo trùng lặp.

Ảnh động minh hoạ thông báo về bảng nhớ tạm của Android 13
Hình 1. Giao diện người dùng hiển thị khi nội dung nhập vào bảng nhớ tạm trong Android 13 trở lên.

Cung cấp phản hồi cho người dùng theo cách thủ công khi sao chép trong Android 12L (API cấp 32) trở xuống. Xem các đề xuất cho việc này trong tài liệu này.

Khung bảng nhớ tạm

Khi bạn sử dụng khung bảng nhớ tạm, hãy đặt dữ liệu vào một đối tượng clip rồi đặt đối tượng clip đó vào bảng nhớ tạm trên toàn hệ thống. Đối tượng clip có ba dạng sau:

Văn bản
Chuỗi văn bản. Đặt chuỗi trực tiếp vào đối tượng clip mà sau đó bạn sẽ đưa vào bảng nhớ tạm. Để dán chuỗi, hãy lấy đối tượng clip từ bảng nhớ tạm rồi sao chép chuỗi vào bộ nhớ của ứng dụng.
URI
Đối tượng Uri đại diện cho bất kỳ dạng URI nào. Việc này chủ yếu dùng để sao chép dữ liệu phức tạp từ một trình cung cấp nội dung. Để sao chép dữ liệu, hãy đặt đối tượng Uri vào đối tượng clip và đặt đối tượng clip đó vào bảng nhớ tạm. Để dán dữ liệu, hãy lấy đối tượng clip, lấy đối tượng Uri, phân giải đối tượng đó thành một nguồn dữ liệu, chẳng hạn như trình cung cấp nội dung và sao chép dữ liệu từ nguồn đó vào bộ nhớ của ứng dụng.
Intent
Một Intent (ý định). Lựa chọn này hỗ trợ việc sao chép các lối tắt của ứng dụng. Để sao chép dữ liệu, hãy tạo một Intent, đặt đối tượng đó vào một đối tượng clip và đặt đối tượng clip đó vào bảng nhớ tạm. Để dán dữ liệu, hãy lấy đối tượng clip rồi sao chép đối tượng Intent vào vùng bộ nhớ của ứng dụng.

Bảng nhớ tạm chỉ chứa một đối tượng clip tại mỗi thời điểm. Khi một ứng dụng đặt một đối tượng clip lên bảng kẹp, đối tượng clip trước đó sẽ biến mất.

Nếu muốn cho phép người dùng dán dữ liệu vào ứng dụng, bạn không cần phải xử lý tất cả các loại dữ liệu. Bạn có thể kiểm tra dữ liệu trên bảng nhớ tạm trước khi cho phép người dùng dán dữ liệu đó. Ngoài việc có một dạng dữ liệu nhất định, đối tượng clip cũng chứa siêu dữ liệu cho biết có những loại MIME nào. Siêu dữ liệu này giúp bạn quyết định xem ứng dụng của mình có thể làm gì đó hữu ích với dữ liệu trong bảng nhớ tạm hay không. Ví dụ: nếu có một ứng dụng chủ yếu xử lý văn bản, thì bạn nên bỏ qua các đối tượng cắt chứa URI hoặc ý định.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng dán văn bản bất kể dạng dữ liệu trên bảng nhớ tạm. Để thực hiện việc này, hãy buộc dữ liệu bảng nhớ tạm hiển thị dưới dạng văn bản rồi dán văn bản này. Vấn đề này được mô tả trong phần Chuyển đổi bảng nhớ tạm thành văn bản.

Lớp bảng nhớ tạm

Phần này mô tả các lớp mà khung bảng nhớ tạm sử dụng.

ClipboardManager

Bảng nhớ tạm của hệ thống Android được biểu thị bằng lớp ClipboardManager chung. Đừng trực tiếp tạo thực thể cho lớp này. Thay vào đó, hãy lấy thông tin tham chiếu đến bằng cách gọi getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE).

ClipData, ClipData.Item và ClipDescription

Để thêm dữ liệu vào bảng nhớ tạm, hãy tạo một đối tượng ClipData chứa nội dung mô tả về dữ liệu và chính dữ liệu đó. Bảng nhớ tạm lưu giữ một ClipData tại mỗi thời điểm. ClipData chứa một đối tượng ClipDescription và một hoặc nhiều đối tượng ClipData.Item.

Đối tượng ClipDescription chứa siêu dữ liệu về đối tượng clip. Cụ thể, tệp này chứa một mảng các loại MIME có sẵn cho dữ liệu của đoạn video. Ngoài ra, trên Android 12 (API cấp 31) trở lên, siêu dữ liệu bao gồm thông tin về việc đối tượng có chứa văn bản cách điệu hay không và loại văn bản trong đối tượng. Khi bạn đặt một đoạn video vào bảng nhớ tạm, thông tin này sẽ có sẵn cho các ứng dụng dán, từ đó kiểm tra xem ứng dụng có thể xử lý dữ liệu đoạn video hay không.

Đối tượng ClipData.Item chứa dữ liệu văn bản, URI hoặc ý định:

Văn bản
Một CharSequence.
URI
Một Uri. Đối tượng này thường chứa một URI của nhà cung cấp nội dung, mặc dù mọi URI đều được cho phép. Ứng dụng cung cấp dữ liệu sẽ đặt URI trên bảng nhớ tạm. Các ứng dụng muốn dán dữ liệu sẽ lấy URI từ bảng nhớ tạm và dùng URI này để truy cập vào trình cung cấp nội dung hoặc nguồn dữ liệu khác để truy xuất dữ liệu.
Intent
Một Intent. Loại dữ liệu này cho phép bạn sao chép lối tắt của ứng dụng vào bảng nhớ tạm. Sau đó, người dùng có thể dán lối tắt vào ứng dụng để sử dụng sau.

Bạn có thể thêm nhiều đối tượng ClipData.Item vào một clip. Nhờ vậy, người dùng có thể sao chép và dán nhiều lựa chọn dưới dạng một đối tượng clip duy nhất. Ví dụ: nếu bạn có tiện ích danh sách cho phép người dùng chọn nhiều mục cùng lúc, bạn có thể sao chép tất cả các mục vào bảng nhớ tạm cùng lúc. Để thực hiện việc này, hãy tạo một ClipData.Item riêng cho từng mục trong danh sách, sau đó thêm các đối tượng ClipData.Item vào đối tượng ClipData.

Phương thức ClipData thuận tiện

Lớp ClipData cung cấp các phương thức tĩnh thuận tiện để tạo đối tượng ClipData bằng một đối tượng ClipData.Item và một đối tượng ClipDescription đơn giản:

newPlainText(label, text)
Trả về một đối tượng ClipData, trong đó một đối tượng ClipData.Item duy nhất chứa một chuỗi văn bản. Nhãn của đối tượng ClipDescription được đặt thành label. Loại MIME duy nhất trong ClipDescriptionMIMETYPE_TEXT_PLAIN.

Dùng newPlainText() để tạo một đoạn video qua một chuỗi văn bản.

newUri(resolver, label, URI)
Trả về một đối tượng ClipData, trong đó một đối tượng ClipData.Item duy nhất chứa URI. Nhãn của đối tượng ClipDescription được đặt thành label. Nếu URI là một URI nội dung, tức là nếu Uri.getScheme() trả về content:, thì phương thức này sẽ sử dụng đối tượng ContentResolver được cung cấp trong resolver để truy xuất các loại MIME có sẵn từ nhà cung cấp nội dung. Sau đó, ứng dụng sẽ lưu trữ các mật khẩu đó trong ClipDescription. Đối với URI không phải là URI content:, phương thức này sẽ đặt loại MIME thành MIMETYPE_TEXT_URILIST.

Dùng newUri() để tạo một đối tượng cắt từ một URI – cụ thể là URI content:.

newIntent(label, intent)
Trả về một đối tượng ClipData, trong đó một đối tượng ClipData.Item duy nhất chứa Intent. Nhãn của đối tượng ClipDescription được đặt thành label. Loại MIME được đặt thành MIMETYPE_TEXT_INTENT.

Sử dụng newIntent() để tạo một đoạn video từ đối tượng Intent.

Chuyển đổi dữ liệu trong bảng nhớ tạm thành văn bản

Ngay cả khi ứng dụng chỉ xử lý văn bản, bạn vẫn có thể sao chép dữ liệu không phải văn bản từ bảng nhớ tạm bằng cách chuyển đổi dữ liệu đó bằng phương thức ClipData.Item.coerceToText().

Phương thức này chuyển đổi dữ liệu trong ClipData.Item thành văn bản và trả về một CharSequence. Giá trị mà ClipData.Item.coerceToText() trả về sẽ dựa trên dạng dữ liệu trong ClipData.Item:

Văn bản
Nếu ClipData.Item là văn bản, nghĩa là nếu getText() không rỗng –coerceToText() sẽ trả về văn bản.
URI
Nếu ClipData.Item là một URI, tức là nếu getUri() không rỗng – coerceToText() sẽ cố gắng sử dụng URI này làm URI nội dung.
 • Nếu URI là một URI nội dung và trình cung cấp có thể trả về một luồng văn bản, thì coerceToText() sẽ trả về một luồng văn bản.
 • Nếu URI là một URI nội dung nhưng trình cung cấp không cung cấp luồng văn bản, thì coerceToText() sẽ trả về kết quả biểu diễn của URI. Kết quả biểu diễn giống với kết quả do Uri.toString() trả về.
 • Nếu URI không phải là URI nội dung, thì coerceToText() sẽ trả về một kết quả biểu diễn của URI. Kết quả biểu diễn giống với kết quả do Uri.toString() trả về.
Intent
Nếu ClipData.ItemIntent – nghĩa là nếu getIntent() không rỗng – coerceToText() sẽ chuyển đổi thành URI Ý định và trả về URI Ý định đó. Kết quả biểu diễn giống với kết quả do Intent.toUri(URI_INTENT_SCHEME) trả về.

Khung bảng nhớ tạm được tóm tắt trong hình 2. Để sao chép dữ liệu, ứng dụng sẽ đặt đối tượng ClipData vào bảng nhớ tạm chung ClipboardManager. ClipData chứa một hoặc nhiều đối tượng ClipData.Item và một đối tượng ClipDescription. Để dán dữ liệu, ứng dụng sẽ nhận ClipData, lấy loại MIME từ ClipDescription và nhận dữ liệu từ ClipData.Item hoặc từ trình cung cấp nội dung do ClipData.Item tham chiếu.

Hình ảnh cho thấy sơ đồ khối của khung sao chép và dán
Hình 2. Khung bảng nhớ tạm của Android.

Sao chép vào bảng nhớ tạm

Để sao chép dữ liệu vào bảng nhớ tạm, hãy lấy một xử lý cho đối tượng ClipboardManager toàn cục, tạo một đối tượng ClipData rồi thêm ClipDescription và một hoặc nhiều đối tượng ClipData.Item vào đối tượng đó. Sau đó, hãy thêm đối tượng ClipData đã hoàn thiện vào đối tượng ClipboardManager. Điều này được mô tả kỹ hơn trong quy trình sau:

 1. Nếu bạn đang sao chép dữ liệu bằng URI nội dung, hãy thiết lập nhà cung cấp nội dung.
 2. Lấy bảng nhớ tạm thời của hệ thống:

  Kotlin

  when(menuItem.itemId) {
    ...
    R.id.menu_copy -> { // if the user selects copy
      // Gets a handle to the clipboard service.
      val clipboard = getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager
    }
  }
  

  Java

  ...
  // If the user selects copy.
  case R.id.menu_copy:
  
  // Gets a handle to the clipboard service.
  ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager)
      getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
  
 3. Sao chép dữ liệu vào đối tượng ClipData mới:

  • Đối với văn bản

   Kotlin

   // Creates a new text clip to put on the clipboard.
   val clip: ClipData = ClipData.newPlainText("simple text", "Hello, World!")
   

   Java

   // Creates a new text clip to put on the clipboard.
   ClipData clip = ClipData.newPlainText("simple text", "Hello, World!");
   
  • Đối với URI

   Đoạn mã này tạo URI bằng cách mã hoá mã nhận dạng bản ghi vào URI nội dung cho nhà cung cấp. Kỹ thuật này được đề cập chi tiết hơn trong phần Mã hoá giá trị nhận dạng trên URI.

   Kotlin

   // Creates a Uri using a base Uri and a record ID based on the contact's last
   // name. Declares the base URI string.
   const val CONTACTS = "content://com.example.contacts"
   
   // Declares a path string for URIs, used to copy data.
   const val COPY_PATH = "/copy"
   
   // Declares the Uri to paste to the clipboard.
   val copyUri: Uri = Uri.parse("$CONTACTS$COPY_PATH/$lastName")
   ...
   // Creates a new URI clip object. The system uses the anonymous
   // getContentResolver() object to get MIME types from provider. The clip object's
   // label is "URI", and its data is the Uri previously created.
   val clip: ClipData = ClipData.newUri(contentResolver, "URI", copyUri)
   

   Java

   // Creates a Uri using a base Uri and a record ID based on the contact's last
   // name. Declares the base URI string.
   private static final String CONTACTS = "content://com.example.contacts";
   
   // Declares a path string for URIs, used to copy data.
   private static final String COPY_PATH = "/copy";
   
   // Declares the Uri to paste to the clipboard.
   Uri copyUri = Uri.parse(CONTACTS + COPY_PATH + "/" + lastName);
   ...
   // Creates a new URI clip object. The system uses the anonymous
   // getContentResolver() object to get MIME types from provider. The clip object's
   // label is "URI", and its data is the Uri previously created.
   ClipData clip = ClipData.newUri(getContentResolver(), "URI", copyUri);
   
  • Đối với ý định

   Đoạn mã này tạo một Intent cho một ứng dụng, sau đó đặt vào đối tượng clip:

   Kotlin

   // Creates the Intent.
   val appIntent = Intent(this, com.example.demo.myapplication::class.java)
   ...
   // Creates a clip object with the Intent in it. Its label is "Intent"
   // and its data is the Intent object created previously.
   val clip: ClipData = ClipData.newIntent("Intent", appIntent)
   

   Java

   // Creates the Intent.
   Intent appIntent = new Intent(this, com.example.demo.myapplication.class);
   ...
   // Creates a clip object with the Intent in it. Its label is "Intent"
   // and its data is the Intent object created previously.
   ClipData clip = ClipData.newIntent("Intent", appIntent);
   
 4. Đặt đối tượng clip mới vào bảng nhớ tạm:

  Kotlin

  // Set the clipboard's primary clip.
  clipboard.setPrimaryClip(clip)
  

  Java

  // Set the clipboard's primary clip.
  clipboard.setPrimaryClip(clip);
  

Cung cấp ý kiến phản hồi khi sao chép vào bảng nhớ tạm

Người dùng mong muốn phản hồi bằng hình ảnh khi ứng dụng sao chép nội dung vào bảng nhớ tạm. Việc này được thực hiện tự động cho người dùng Android 13 trở lên, nhưng bạn phải triển khai theo cách thủ công trong các phiên bản trước.

Kể từ Android 13, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo xác nhận bằng hình ảnh tiêu chuẩn khi nội dung được thêm vào bảng nhớ tạm. Xác nhận mới thực hiện những việc sau:

 • Xác nhận nội dung đã được sao chép thành công.
 • Cung cấp bản xem trước nội dung đã sao chép.

Ảnh động minh hoạ thông báo về bảng nhớ tạm của Android 13
Hình 3. Giao diện người dùng hiển thị khi nội dung nhập vào bảng nhớ tạm trong Android 13 trở lên.

Trong Android 12L (API cấp 32) trở xuống, người dùng có thể không chắc chắn liệu họ đã sao chép thành công nội dung hay những gì họ đã sao chép. Tính năng này chuẩn hoá nhiều thông báo mà ứng dụng hiển thị sau khi sao chép, đồng thời cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với bảng nhớ tạm.

Tránh thông báo trùng lặp

Trong Android 12L (API cấp 32) trở xuống, bạn nên thông báo cho người dùng khi họ sao chép thành công bằng cách đưa ra phản hồi trực quan trong ứng dụng, sử dụng một tiện ích như Toast hoặc Snackbar sau khi sao chép.

Để tránh hiển thị thông tin trùng lặp, bạn nên xoá thông báo ngắn hoặc thanh thông báo nhanh xuất hiện sau bản sao trong ứng dụng cho Android 13 trở lên.

Đăng thanh thông báo nhanh sau khi sao chép trong ứng dụng.
Hình 4. Nếu bạn hiển thị một thanh thông báo nhanh xác nhận sao chép trong Android 13, thì người dùng sẽ thấy các thông báo trùng lặp.
Đăng thông báo ngắn sau khi sao chép trong ứng dụng.
Hình 5. Nếu bạn hiện một thông báo ngắn xác nhận sao chép trong Android 13, thì người dùng sẽ thấy các thông báo trùng lặp.

Sau đây là một ví dụ về cách triển khai phương thức này:

fun textCopyThenPost(textCopied:String) {
  val clipboardManager = getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager
  // When setting the clipboard text.
  clipboardManager.setPrimaryClip(ClipData.newPlainText  ("", textCopied))
  // Only show a toast for Android 12 and lower.
  if (Build.VERSION.SDK_INT <= Build.VERSION_CODES.S_V2)
    Toast.makeText(context, “Copied”, Toast.LENGTH_SHORT).show()
}

Thêm nội dung nhạy cảm vào bảng nhớ tạm

Nếu ứng dụng của bạn cho phép người dùng sao chép nội dung nhạy cảm vào bảng nhớ tạm, chẳng hạn như mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng, thì bạn phải thêm cờ vào ClipDescription trong ClipData trước khi gọi ClipboardManager.setPrimaryClip(). Việc thêm cờ này sẽ ngăn nội dung nhạy cảm xuất hiện trong phần xác nhận bằng hình ảnh của nội dung được sao chép trong Android 13 trở lên.

Bản xem trước văn bản sao chép không gắn cờ nội dung nhạy cảm
Hình 6. Bản xem trước văn bản được sao chép không có cờ nội dung nhạy cảm.
Bản xem trước văn bản sao chép có gắn cờ nội dung nhạy cảm.
Hình 7. Bản xem trước văn bản đã sao chép có một cờ nội dung nhạy cảm.

Để gắn cờ nội dung nhạy cảm, hãy thêm một boolean bổ sung vào ClipDescription. Tất cả các ứng dụng đều phải thực hiện việc này, bất kể cấp độ API được nhắm đến.

// If your app is compiled with the API level 33 SDK or higher.
clipData.apply {
  description.extras = PersistableBundle().apply {
    putBoolean(ClipDescription.EXTRA_IS_SENSITIVE, true)
  }
}

// If your app is compiled with a lower SDK.
clipData.apply {
  description.extras = PersistableBundle().apply {
    putBoolean("android.content.extra.IS_SENSITIVE", true)
  }
}

Dán từ bảng nhớ tạm

Như đã mô tả trước đó, hãy dán dữ liệu từ bảng nhớ tạm bằng cách lấy đối tượng clip toàn cục, tải đối tượng clip, xem dữ liệu của đối tượng đó và sao chép dữ liệu từ đối tượng clip vào bộ nhớ của riêng bạn (nếu có thể). Phần này giải thích chi tiết cách dán ba dạng dữ liệu bảng nhớ tạm.

Dán văn bản thuần tuý

Để dán văn bản thuần tuý, hãy lấy bảng nhớ tạm chung và xác minh rằng bảng nhớ tạm có thể trả về văn bản thuần tuý. Sau đó, lấy đối tượng clip và sao chép văn bản của đối tượng đó vào bộ nhớ của riêng bạn bằng getText(), như mô tả trong quy trình sau:

 1. Lấy đối tượng ClipboardManager toàn cục bằng getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE). Ngoài ra, hãy khai báo một biến toàn cục để chứa văn bản được dán:

  Kotlin

  var clipboard = getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager
  var pasteData: String = ""
  

  Java

  ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
  String pasteData = "";
  
 2. Xác định xem bạn cần bật hay tắt tuỳ chọn "dán" trong hoạt động hiện tại. Xác minh rằng bảng nhớ tạm có chứa một đối tượng clip và bạn có thể xử lý loại dữ liệu mà đối tượng đó biểu thị bằng đối tượng clip đó:

  Kotlin

  // Gets the ID of the "paste" menu item.
  val pasteItem: MenuItem = menu.findItem(R.id.menu_paste)
  
  // If the clipboard doesn't contain data, disable the paste menu item.
  // If it does contain data, decide whether you can handle the data.
  pasteItem.isEnabled = when {
    !clipboard.hasPrimaryClip() -> {
      false
    }
    !(clipboard.primaryClipDescription.hasMimeType(MIMETYPE_TEXT_PLAIN)) -> {
      // Disables the paste menu item, since the clipboard has data but it
      // isn't plain text.
      false
    }
    else -> {
      // Enables the paste menu item, since the clipboard contains plain text.
      true
    }
  }
  

  Java

  // Gets the ID of the "paste" menu item.
  MenuItem pasteItem = menu.findItem(R.id.menu_paste);
  
  // If the clipboard doesn't contain data, disable the paste menu item.
  // If it does contain data, decide whether you can handle the data.
  if (!(clipboard.hasPrimaryClip())) {
  
    pasteItem.setEnabled(false);
  
  } else if (!(clipboard.getPrimaryClipDescription().hasMimeType(MIMETYPE_TEXT_PLAIN))) {
  
    // Disables the paste menu item, since the clipboard has data but
    // it isn't plain text.
    pasteItem.setEnabled(false);
  } else {
  
    // Enables the paste menu item, since the clipboard contains plain text.
    pasteItem.setEnabled(true);
  }
  
 3. Sao chép dữ liệu từ bảng nhớ tạm. Bạn chỉ có thể truy cập điểm này trong mã nếu mục trong trình đơn "dán" được bật. Vì vậy, bạn có thể giả định rằng bảng nhớ tạm chứa văn bản thuần tuý. Bạn chưa biết liệu thành phần này có chứa chuỗi văn bản hoặc URI trỏ đến văn bản thuần tuý hay không. Đoạn mã sau đây kiểm thử điều này, nhưng chỉ hiển thị mã để xử lý văn bản thuần tuý:

  Kotlin

  when (menuItem.itemId) {
    ...
    R.id.menu_paste -> {  // Responds to the user selecting "paste".
      // Examines the item on the clipboard. If getText() doesn't return null,
      // the clip item contains the text. Assumes that this application can only
      // handle one item at a time.
      val item = clipboard.primaryClip.getItemAt(0)
  
      // Gets the clipboard as text.
      pasteData = item.text
  
      return if (pasteData != null) {
        // If the string contains data, then the paste operation is done.
        true
      } else {
        // The clipboard doesn't contain text. If it contains a URI,
        // attempts to get data from it.
        val pasteUri: Uri? = item.uri
  
        if (pasteUri != null) {
          // If the URI contains something, try to get text from it.
  
          // Calls a routine to resolve the URI and get data from it.
          // This routine isn't presented here.
          pasteData = resolveUri(pasteUri)
          true
        } else {
  
          // Something is wrong. The MIME type was plain text, but the
          // clipboard doesn't contain text or a Uri. Report an error.
          Log.e(TAG,"Clipboard contains an invalid data type")
          false
        }
      }
    }
  }
  

  Java

  // Responds to the user selecting "paste".
  case R.id.menu_paste:
  
  // Examines the item on the clipboard. If getText() does not return null,
  // the clip item contains the text. Assumes that this application can only
  // handle one item at a time.
   ClipData.Item item = clipboard.getPrimaryClip().getItemAt(0);
  
  // Gets the clipboard as text.
  pasteData = item.getText();
  
  // If the string contains data, then the paste operation is done.
  if (pasteData != null) {
    return true;
  
  // The clipboard doesn't contain text. If it contains a URI, attempts to get
  // data from it.
  } else {
    Uri pasteUri = item.getUri();
  
    // If the URI contains something, try to get text from it.
    if (pasteUri != null) {
  
      // Calls a routine to resolve the URI and get data from it.
      // This routine isn't presented here.
      pasteData = resolveUri(Uri);
      return true;
    } else {
  
      // Something is wrong. The MIME type is plain text, but the
      // clipboard doesn't contain text or a Uri. Report an error.
      Log.e(TAG, "Clipboard contains an invalid data type");
      return false;
    }
  }
  

Dán dữ liệu từ URI nội dung

Nếu đối tượng ClipData.Item chứa URI nội dung và bạn xác định rằng mình có thể xử lý một trong các loại MIME của đối tượng đó, hãy tạo một ContentResolver và gọi phương thức nhà cung cấp nội dung thích hợp để truy xuất dữ liệu.

Quy trình sau đây mô tả cách lấy dữ liệu từ trình cung cấp nội dung dựa trên URI nội dung trên bảng nhớ tạm. Tính năng này kiểm tra xem nhà cung cấp có loại MIME mà ứng dụng có thể sử dụng hay không.

 1. Khai báo biến toàn cục chứa loại MIME:

  Kotlin

  // Declares a MIME type constant to match against the MIME types offered
  // by the provider.
  const val MIME_TYPE_CONTACT = "vnd.android.cursor.item/vnd.example.contact"
  

  Java

  // Declares a MIME type constant to match against the MIME types offered by
  // the provider.
  public static final String MIME_TYPE_CONTACT = "vnd.android.cursor.item/vnd.example.contact";
  
 2. Lấy bảng nhớ tạm toàn cục. Ngoài ra, hãy sử dụng trình phân giải nội dung để bạn có thể truy cập vào nhà cung cấp nội dung:

  Kotlin

  // Gets a handle to the Clipboard Manager.
  val clipboard = getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager
  
  // Gets a content resolver instance.
  val cr = contentResolver
  

  Java

  // Gets a handle to the Clipboard Manager.
  ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
  
  // Gets a content resolver instance.
  ContentResolver cr = getContentResolver();
  
 3. Lấy đối tượng cắt chính trong bảng nhớ tạm và lấy nội dung của đối tượng đó dưới dạng URI:

  Kotlin

  // Gets the clipboard data from the clipboard.
  val clip: ClipData? = clipboard.primaryClip
  
  clip?.run {
  
    // Gets the first item from the clipboard data.
    val item: ClipData.Item = getItemAt(0)
  
    // Tries to get the item's contents as a URI.
    val pasteUri: Uri? = item.uri
  

  Java

  // Gets the clipboard data from the clipboard.
  ClipData clip = clipboard.getPrimaryClip();
  
  if (clip != null) {
  
    // Gets the first item from the clipboard data.
    ClipData.Item item = clip.getItemAt(0);
  
    // Tries to get the item's contents as a URI.
    Uri pasteUri = item.getUri();
  
 4. Kiểm tra xem URI có phải là URI nội dung hay không bằng cách gọi getType(Uri). Phương thức này trả về giá trị rỗng nếu Uri không trỏ đến một trình cung cấp nội dung hợp lệ.

  Kotlin

    // If the clipboard contains a URI reference...
    pasteUri?.let {
  
      // ...is this a content URI?
      val uriMimeType: String? = cr.getType(it)
  

  Java

    // If the clipboard contains a URI reference...
    if (pasteUri != null) {
  
      // ...is this a content URI?
      String uriMimeType = cr.getType(pasteUri);
  
 5. Kiểm tra xem trình cung cấp nội dung có hỗ trợ loại MIME mà ứng dụng hiểu hay không. Nếu có, hãy gọi ContentResolver.query() để lấy dữ liệu. Giá trị trả về là Cursor.

  Kotlin

      // If the return value isn't null, the Uri is a content Uri.
      uriMimeType?.takeIf {
  
        // Does the content provider offer a MIME type that the current
        // application can use?
        it == MIME_TYPE_CONTACT
      }?.apply {
  
        // Get the data from the content provider.
        cr.query(pasteUri, null, null, null, null)?.use { pasteCursor ->
  
          // If the Cursor contains data, move to the first record.
          if (pasteCursor.moveToFirst()) {
  
            // Get the data from the Cursor here.
            // The code varies according to the format of the data model.
          }
  
          // Kotlin `use` automatically closes the Cursor.
        }
      }
    }
  }
  

  Java

      // If the return value isn't null, the Uri is a content Uri.
      if (uriMimeType != null) {
  
        // Does the content provider offer a MIME type that the current
        // application can use?
        if (uriMimeType.equals(MIME_TYPE_CONTACT)) {
  
          // Get the data from the content provider.
          Cursor pasteCursor = cr.query(uri, null, null, null, null);
  
          // If the Cursor contains data, move to the first record.
          if (pasteCursor != null) {
            if (pasteCursor.moveToFirst()) {
  
            // Get the data from the Cursor here.
            // The code varies according to the format of the data model.
            }
          }
  
          // Close the Cursor.
          pasteCursor.close();
         }
       }
     }
  }
  

Dán một ý định

Để dán một ý định, trước tiên, hãy lấy bảng nhớ tạm chung. Kiểm tra đối tượng ClipData.Item để xem đối tượng đó có chứa Intent hay không. Sau đó, hãy gọi getIntent() để sao chép ý định vào bộ nhớ của riêng bạn. Sau đây là đoạn mã minh hoạ:

Kotlin

// Gets a handle to the Clipboard Manager.
val clipboard = getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager

// Checks whether the clip item contains an Intent by testing whether
// getIntent() returns null.
val pasteIntent: Intent? = clipboard.primaryClip?.getItemAt(0)?.intent

if (pasteIntent != null) {

  // Handle the Intent.

} else {

  // Ignore the clipboard, or issue an error if
  // you expect an Intent to be on the clipboard.
}

Java

// Gets a handle to the Clipboard Manager.
ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);

// Checks whether the clip item contains an Intent, by testing whether
// getIntent() returns null.
Intent pasteIntent = clipboard.getPrimaryClip().getItemAt(0).getIntent();

if (pasteIntent != null) {

  // Handle the Intent.

} else {

  // Ignore the clipboard, or issue an error if
  // you expect an Intent to be on the clipboard.
}

Hệ thống hiển thị thông báo khi ứng dụng truy cập vào dữ liệu bảng nhớ tạm

Trên Android 12 (API cấp 31) trở lên, hệ thống thường hiển thị một thông báo ngắn khi ứng dụng của bạn gọi getPrimaryClip(). Văn bản bên trong thông báo có định dạng sau:

APP pasted from your clipboard

Hệ thống không hiện thông báo ngắn khi ứng dụng thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Truy cập vào ClipData từ ứng dụng của bạn.
 • Liên tục truy cập vào ClipData qua một ứng dụng cụ thể. Thông báo ngắn chỉ xuất hiện khi ứng dụng của bạn truy cập vào dữ liệu của ứng dụng đó lần đầu tiên.
 • Truy xuất siêu dữ liệu cho đối tượng clip, chẳng hạn như bằng cách gọi getPrimaryClipDescription() thay vì getPrimaryClip().

Sử dụng trình cung cấp nội dung để sao chép dữ liệu phức tạp

Nhà cung cấp nội dung hỗ trợ sao chép dữ liệu phức tạp như bản ghi cơ sở dữ liệu hoặc dòng tệp. Để sao chép dữ liệu, hãy đặt một URI nội dung vào bảng nhớ tạm. Sau đó, các ứng dụng dán sẽ lấy URI này từ bảng nhớ tạm và sử dụng URI này để truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoặc chỉ số mô tả luồng tệp.

Vì ứng dụng dán chỉ có URI nội dung cho dữ liệu của bạn nên ứng dụng này cần biết phần dữ liệu nào cần truy xuất. Bạn có thể cung cấp thông tin này bằng cách mã hoá giá trị nhận dạng cho dữ liệu trên chính URI, hoặc bạn có thể cung cấp URI duy nhất để trả về dữ liệu mà bạn muốn sao chép. Kỹ thuật mà bạn chọn phụ thuộc vào cách sắp xếp dữ liệu của bạn.

Các phần sau đây mô tả cách thiết lập URI, cung cấp dữ liệu phức tạp và luồng tệp. Những phần mô tả này giả định rằng bạn đã nắm rõ các nguyên tắc chung về thiết kế của trình cung cấp nội dung.

Mã hoá giá trị nhận dạng trên URI

Một kỹ thuật hữu ích để sao chép dữ liệu vào bảng nhớ tạm bằng URI là mã hoá giá trị nhận dạng cho chính dữ liệu đó trên URI. Sau đó, trình cung cấp nội dung của bạn có thể lấy giá trị nhận dạng từ URI và sử dụng giá trị đó để truy xuất dữ liệu. Ứng dụng dán không cần phải biết rằng giá trị nhận dạng đó tồn tại. Ứng dụng chỉ cần lấy "tham chiếu" của bạn (URI cùng với giá trị nhận dạng) từ bảng nhớ tạm, cung cấp cho trình cung cấp nội dung của bạn và lấy lại dữ liệu.

Bạn thường mã hoá giá trị nhận dạng trên một URI nội dung bằng cách ghép nối giá trị nhận dạng đó vào cuối URI. Ví dụ: giả sử bạn định nghĩa URI nhà cung cấp như chuỗi sau:

"content://com.example.contacts"

Nếu bạn muốn mã hoá tên trên URI này, hãy sử dụng đoạn mã sau:

Kotlin

val uriString = "content://com.example.contacts/Smith"

// uriString now contains content://com.example.contacts/Smith.

// Generates a uri object from the string representation.
val copyUri = Uri.parse(uriString)

Java

String uriString = "content://com.example.contacts" + "/" + "Smith";

// uriString now contains content://com.example.contacts/Smith.

// Generates a uri object from the string representation.
Uri copyUri = Uri.parse(uriString);

Nếu đang sử dụng một nhà cung cấp nội dung, bạn nên thêm một đường dẫn URI mới cho biết URI đó là để sao chép. Ví dụ: giả sử bạn đã có đường dẫn URI sau:

"content://com.example.contacts/people"
"content://com.example.contacts/people/detail"
"content://com.example.contacts/people/images"

Bạn có thể thêm một đường dẫn khác để sao chép URI:

"content://com.example.contacts/copying"

Sau đó, bạn có thể phát hiện URI "sao chép" bằng cách so khớp mẫu và xử lý URI này bằng mã dành riêng cho việc sao chép và dán.

Bạn thường sử dụng kỹ thuật mã hoá nếu đang sử dụng trình cung cấp nội dung, cơ sở dữ liệu nội bộ hoặc bảng nội bộ để sắp xếp dữ liệu. Trong những trường hợp này, bạn có nhiều phần dữ liệu muốn sao chép và có thể là một giá trị nhận dạng duy nhất cho từng phần. Để phản hồi truy vấn từ ứng dụng trước đây, bạn có thể tra cứu dữ liệu theo giá trị nhận dạng và trả về dữ liệu đó.

Nếu bạn không có nhiều dữ liệu thì có thể không cần phải mã hoá giá trị nhận dạng. Bạn có thể sử dụng URI dành riêng cho nhà cung cấp của mình. Để phản hồi một truy vấn, ứng dụng nhà cung cấp sẽ trả về dữ liệu hiện có.

Sao chép cấu trúc dữ liệu

Thiết lập một trình cung cấp nội dung để sao chép và dán dữ liệu phức tạp làm một lớp con của thành phần ContentProvider. Mã hoá URI bạn đặt trên bảng nhớ tạm để trỏ đến bản ghi chính xác mà bạn muốn cung cấp. Ngoài ra, hãy xem xét trạng thái hiện tại của đơn đăng ký:

 • Nếu đã có nhà cung cấp nội dung, bạn có thể thêm vào phần chức năng của nhà cung cấp đó. Có thể bạn chỉ cần sửa đổi phương thức query() để xử lý các URI đến từ các ứng dụng muốn dán dữ liệu. Bạn nên chỉnh sửa phương thức để xử lý mẫu URI "sao chép".
 • Nếu ứng dụng của bạn duy trì một cơ sở dữ liệu nội bộ, bạn có thể di chuyển cơ sở dữ liệu này vào một trình cung cấp nội dung để tạo điều kiện sao chép từ đó.
 • Nếu không dùng cơ sở dữ liệu, bạn có thể triển khai một trình cung cấp nội dung đơn giản với mục đích duy nhất là cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng mà dán từ bảng nhớ tạm.

Trong trình cung cấp nội dung, hãy ghi đè ít nhất các phương thức sau:

query()
Các ứng dụng dán giả định rằng chúng có thể lấy dữ liệu của bạn bằng cách dùng phương thức này với URI bạn đặt trên bảng nhớ tạm. Để hỗ trợ việc sao chép, hãy để phương thức này phát hiện các URI chứa đường dẫn "sao chép" đặc biệt. Sau đó, ứng dụng của bạn có thể tạo một URI "sao chép" để đưa vào bảng nhớ tạm, chứa đường dẫn sao chép và con trỏ đến bản ghi chính xác mà bạn muốn sao chép.
getType()
Phương thức này phải trả về các loại MIME cho dữ liệu mà bạn định sao chép. Phương thức newUri() gọi getType() để đặt các loại MIME vào đối tượng ClipData mới.

Các loại MIME cho dữ liệu phức tạp được mô tả trong Trình cung cấp nội dung.

Bạn không cần có phương thức nào khác dành cho trình cung cấp nội dung, chẳng hạn như insert() hoặc update(). Một ứng dụng dán chỉ cần lấy các loại MIME được hỗ trợ và sao chép dữ liệu từ nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn đã sử dụng các phương thức này, chúng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sao chép.

Các đoạn mã sau đây minh hoạ cách thiết lập ứng dụng để sao chép dữ liệu phức tạp:

 1. Trong các hằng số toàn cục cho ứng dụng, hãy khai báo chuỗi URI cơ sở và đường dẫn xác định chuỗi URI mà bạn đang dùng để sao chép dữ liệu. Ngoài ra, hãy khai báo loại MIME cho dữ liệu được sao chép.

  Kotlin

  // Declares the base URI string.
  private const val CONTACTS = "content://com.example.contacts"
  
  // Declares a path string for URIs that you use to copy data.
  private const val COPY_PATH = "/copy"
  
  // Declares a MIME type for the copied data.
  const val MIME_TYPE_CONTACT = "vnd.android.cursor.item/vnd.example.contact"
  

  Java

  // Declares the base URI string.
  private static final String CONTACTS = "content://com.example.contacts";
  
  // Declares a path string for URIs that you use to copy data.
  private static final String COPY_PATH = "/copy";
  
  // Declares a MIME type for the copied data.
  public static final String MIME_TYPE_CONTACT = "vnd.android.cursor.item/vnd.example.contact";
  
 2. Trong hoạt động mà người dùng sao chép dữ liệu, hãy thiết lập mã để sao chép dữ liệu vào bảng nhớ tạm. Để phản hồi một yêu cầu sao chép, hãy đặt URI vào bảng nhớ tạm.

  Kotlin

  class MyCopyActivity : Activity() {
    ...
  when(item.itemId) {
    R.id.menu_copy -> { // The user has selected a name and is requesting a copy.
      // Appends the last name to the base URI.
      // The name is stored in "lastName".
      uriString = "$CONTACTS$COPY_PATH/$lastName"
  
      // Parses the string into a URI.
      val copyUri: Uri? = Uri.parse(uriString)
  
      // Gets a handle to the clipboard service.
      val clipboard = getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager
  
      val clip: ClipData = ClipData.newUri(contentResolver, "URI", copyUri)
  
      // Sets the clipboard's primary clip.
      clipboard.setPrimaryClip(clip)
    }
  }
  

  Java

  public class MyCopyActivity extends Activity {
    ...
  // The user has selected a name and is requesting a copy.
  case R.id.menu_copy:
  
    // Appends the last name to the base URI.
    // The name is stored in "lastName".
    uriString = CONTACTS + COPY_PATH + "/" + lastName;
  
    // Parses the string into a URI.
    Uri copyUri = Uri.parse(uriString);
  
    // Gets a handle to the clipboard service.
    ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager)
      getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
  
    ClipData clip = ClipData.newUri(getContentResolver(), "URI", copyUri);
  
    // Sets the clipboard's primary clip.
    clipboard.setPrimaryClip(clip);
  
 3. Trong phạm vi chung của nhà cung cấp nội dung, hãy tạo trình so khớp URI và thêm mẫu URI khớp với các URI mà bạn đặt trên bảng nhớ tạm.

  Kotlin

  // A Uri Match object that simplifies matching content URIs to patterns.
  private val sUriMatcher = UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH).apply {
  
    // Adds a matcher for the content URI. It matches.
    // "content://com.example.contacts/copy/*"
    addURI(CONTACTS, "names/*", GET_SINGLE_CONTACT)
  }
  
  // An integer to use in switching based on the incoming URI pattern.
  private const val GET_SINGLE_CONTACT = 0
  ...
  class MyCopyProvider : ContentProvider() {
    ...
  }
  

  Java

  public class MyCopyProvider extends ContentProvider {
    ...
  // A Uri Match object that simplifies matching content URIs to patterns.
  private static final UriMatcher sURIMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
  
  // An integer to use in switching based on the incoming URI pattern.
  private static final int GET_SINGLE_CONTACT = 0;
  ...
  // Adds a matcher for the content URI. It matches
  // "content://com.example.contacts/copy/*"
  sUriMatcher.addURI(CONTACTS, "names/*", GET_SINGLE_CONTACT);
  
 4. Thiết lập phương thức query(). Phương thức này có thể xử lý các mẫu URI khác nhau, tuỳ thuộc vào cách bạn mã hoá, nhưng chỉ mẫu dùng cho thao tác sao chép vào bảng nhớ tạm mới xuất hiện.

  Kotlin

  // Sets up your provider's query() method.
  override fun query(
      uri: Uri,
      projection: Array<out String>?,
      selection: String?,
      selectionArgs: Array<out String>?,
      sortOrder: String?
  ): Cursor? {
    ...
    // When based on the incoming content URI:
    when(sUriMatcher.match(uri)) {
  
      GET_SINGLE_CONTACT -> {
  
        // Queries and returns the contact for the requested name. Decodes
        // the incoming URI, queries the data model based on the last name,
        // and returns the result as a Cursor.
      }
    }
    ...
  }
  

  Java

  // Sets up your provider's query() method.
  public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs,
    String sortOrder) {
    ...
    // Switch based on the incoming content URI.
    switch (sUriMatcher.match(uri)) {
  
    case GET_SINGLE_CONTACT:
  
      // Queries and returns the contact for the requested name. Decodes the
      // incoming URI, queries the data model based on the last name, and
      // returns the result as a Cursor.
    ...
  }
  
 5. Thiết lập phương thức getType() để trả về một loại MIME thích hợp cho dữ liệu đã sao chép:

  Kotlin

  // Sets up your provider's getType() method.
  override fun getType(uri: Uri): String? {
    ...
    return when(sUriMatcher.match(uri)) {
      GET_SINGLE_CONTACT -> MIME_TYPE_CONTACT
      ...
    }
  }
  

  Java

  // Sets up your provider's getType() method.
  public String getType(Uri uri) {
    ...
    switch (sUriMatcher.match(uri)) {
    case GET_SINGLE_CONTACT:
      return (MIME_TYPE_CONTACT);
    ...
    }
  }
  

Phần Dán dữ liệu từ một URI nội dung mô tả cách lấy một URI nội dung từ bảng nhớ tạm và sử dụng URI đó để lấy và dán dữ liệu.

Sao chép luồng dữ liệu

Bạn có thể sao chép và dán lượng lớn văn bản và dữ liệu tệp nhị phân dưới dạng luồng. Dữ liệu này có thể có các dạng như sau:

 • Tệp được lưu trữ trên thiết bị thực
 • Luồng từ socket
 • Lượng dữ liệu lớn được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu cơ bản của nhà cung cấp

Trình cung cấp nội dung cho luồng dữ liệu cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu bằng đối tượng chỉ số mô tả tệp, chẳng hạn như AssetFileDescriptor, thay vì đối tượng Cursor. Ứng dụng dán sẽ đọc luồng dữ liệu bằng chỉ số mô tả tệp này.

Để thiết lập ứng dụng của bạn cho việc sao chép luồng dữ liệu với nhà cung cấp, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập URI nội dung cho luồng dữ liệu mà bạn đang đặt vào bảng nhớ tạm. Các phương án để thực hiện việc này bao gồm:
  • Mã hoá giá trị nhận dạng cho luồng dữ liệu vào URI, như mô tả trong phần Mã hoá giá trị nhận dạng trên URI, sau đó duy trì một bảng trong nhà cung cấp chứa giá trị nhận dạng và tên luồng tương ứng.
  • Mã hoá tên luồng trực tiếp trên URI.
  • Sử dụng một URI độc nhất luôn trả về luồng hiện tại từ nhà cung cấp. Nếu bạn sử dụng tuỳ chọn này, hãy nhớ cập nhật trình cung cấp để trỏ đến một luồng khác bất cứ khi nào bạn sao chép luồng vào bảng nhớ tạm bằng URI.
 2. Cung cấp một loại MIME cho mỗi loại luồng dữ liệu mà bạn định cung cấp. Các ứng dụng dán cần thông tin này để xác định xem có thể dán dữ liệu vào bảng nhớ tạm hay không.
 3. Triển khai một trong các phương thức ContentProvider trả về chỉ số mô tả tệp cho một luồng. Nếu bạn mã hoá giá trị nhận dạng trên URI nội dung, hãy sử dụng phương thức này để xác định luồng nào cần mở.
 4. Để sao chép luồng dữ liệu vào bảng nhớ tạm, hãy tạo URI nội dung và đặt URI này vào bảng nhớ tạm.

Để dán luồng dữ liệu, ứng dụng sẽ lấy đối tượng cắt từ bảng nhớ tạm, lấy URI và sử dụng URI đó trong lệnh gọi đến phương thức chỉ số mô tả tệp ContentResolver để mở luồng. Phương thức ContentResolver gọi phương thức ContentProvider tương ứng, truyền URI nội dung vào phương thức đó. Nhà cung cấp của bạn trả về chỉ số mô tả tệp cho phương thức ContentResolver. Sau đó, ứng dụng dán có trách nhiệm đọc dữ liệu từ luồng.

Danh sách sau đây liệt kê các phương thức chỉ số mô tả tệp quan trọng nhất đối với nhà cung cấp nội dung. Mỗi phương thức trong số này có một phương thức ContentResolver tương ứng, trong đó chuỗi "Mô tả" được thêm vào tên phương thức. Ví dụ: giá trị tương tự ContentResolver của openAssetFile()openAssetFileDescriptor().

openTypedAssetFile()

Phương thức này trả về chỉ số mô tả tệp tài sản, nhưng chỉ khi nhà cung cấp hỗ trợ loại MIME đã cung cấp. Phương thức gọi (ứng dụng thực hiện thao tác dán) cung cấp một mẫu loại MIME. Nhà cung cấp nội dung của ứng dụng sao chép URI vào bảng nhớ tạm sẽ trả về một tên người dùng tệp AssetFileDescriptor nếu có thể cung cấp loại MIME đó và gửi một trường hợp ngoại lệ nếu không thể.

Phương thức này xử lý các mục con trong tệp. Bạn có thể sử dụng phương thức này để đọc các thành phần mà nhà cung cấp nội dung đã sao chép vào bảng nhớ tạm.

openAssetFile()
Phương thức này là một phương thức chung của openTypedAssetFile(). Thư viện này không lọc các loại MIME được phép, nhưng có thể đọc các phần con trong tệp.
openFile()
Đây là một phương thức chung hơn của openAssetFile(). Ứng dụng này không thể đọc các mục con của tệp.

Bạn có thể tuỳ ý sử dụng phương thức openPipeHelper() cùng với phương thức chỉ số mô tả tệp. Thao tác này cho phép ứng dụng dán đọc dữ liệu luồng trong luồng nền bằng cách sử dụng một dấu sổ thẳng. Để sử dụng phương thức này, hãy triển khai giao diện ContentProvider.PipeDataWriter.

Thiết kế chức năng sao chép và dán hiệu quả

Để thiết kế chức năng sao chép và dán hiệu quả cho ứng dụng của bạn, hãy nhớ những điểm sau:

 • Tại bất kỳ thời điểm nào, bảng nhớ tạm chỉ chứa một đối tượng clip duy nhất. Thao tác sao chép mới của bất kỳ ứng dụng nào trong hệ thống sẽ ghi đè đoạn video trước đó. Vì người dùng có thể di chuyển ra khỏi ứng dụng của bạn và sao chép trước khi quay lại, nên bạn không thể giả định rằng bảng nhớ tạm có chứa đoạn mà người dùng đã sao chép trước đó trong ứng dụng của bạn.
 • Mục đích của nhiều đối tượng ClipData.Item cho mỗi đoạn video là để hỗ trợ việc sao chép và dán nhiều mục thay vì nhiều hình thức tham chiếu đến một mục được chọn. Thường thì bạn muốn mọi đối tượng ClipData.Item trong một đối tượng clip đều có cùng dạng. Tức là tất cả đều phải là văn bản, URI nội dung hoặc Intent đơn giản và không được kết hợp.
 • Khi cung cấp dữ liệu, bạn có thể biểu diễn các loại MIME khác nhau. Thêm các loại MIME mà bạn hỗ trợ vào ClipDescription, sau đó triển khai các loại MIME trong nhà cung cấp nội dung của bạn.
 • Khi bạn nhận được dữ liệu từ bảng nhớ tạm, ứng dụng của bạn chịu trách nhiệm kiểm tra loại MIME có sẵn rồi quyết định sử dụng loại MIME nào (nếu có). Ngay cả khi có một đoạn mã trên bảng nhớ tạm và người dùng yêu cầu dán, thì ứng dụng của bạn cũng không bắt buộc phải thực hiện thao tác dán. Thực hiện thao tác dán nếu loại MIME đó tương thích. Bạn có thể chuyển đổi dữ liệu trên bảng nhớ tạm thành văn bản bằng cách sử dụng coerceToText(). Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ nhiều loại MIME hiện có, thì bạn có thể cho phép người dùng chọn một loại MIME sẽ sử dụng.