Triển khai giao diện tối

Thử cách Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách xử lý giao diện trong Compose.

Hình 1. Giao diện tối.

Giao diện tối có sẵn trên Android 10 (API cấp 29) trở lên. Phương thức này có các lợi ích sau:

 • Làm giảm đáng kể mức sử dụng pin, tuỳ thuộc vào công nghệ màn hình của thiết bị.
 • Cải thiện khả năng hiển thị đối với những người dùng có thị lực kém và những người nhạy cảm với ánh sáng.
 • Giúp bạn dễ dàng sử dụng thiết bị trong môi trường ánh sáng yếu.

Giao diện tối áp dụng cho giao diện người dùng của hệ thống Android và các ứng dụng chạy trên thiết bị.

Có 3 cách để bật giao diện tối trên Android 10 trở lên:

 • Sử dụng chế độ cài đặt hệ thống bằng cách chuyển đến phần Cài đặt > Màn hình > Giao diện để bật giao diện tối.
 • Sử dụng ô Cài đặt nhanh để chuyển đổi các giao diện từ khay thông báo (khi tính năng này được bật).
 • Trên các thiết bị Pixel, hãy bật chế độ Tiết kiệm pin để đồng thời bật giao diện tối. Các thiết bị khác có thể không hỗ trợ hành vi này.

Để xem hướng dẫn về cách bật giao diện tối cho nội dung dựa trên nền tảng web bằng thành phần WebView, hãy xem phần Làm tối nội dung web trong WebView.

Hỗ trợ giao diện tối trong ứng dụng

Để hỗ trợ giao diện tối, hãy thiết lập giao diện của ứng dụng (thường có trong res/values/styles.xml) để kế thừa từ giao diện DayNight:

<style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.DayNight">

Bạn cũng có thể sử dụng giao diện tối của Thành phần Material:

<style name="AppTheme" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight">

Việc này gắn giao diện chính của ứng dụng với các cờ chế độ ban đêm do hệ thống kiểm soát và cung cấp cho ứng dụng một giao diện tối mặc định khi được bật.

Giao diện và kiểu

Tránh sử dụng màu sắc hoặc biểu tượng được cố định giá trị trong mã để sử dụng trong giao diện sáng. Thay vào đó, hãy sử dụng các thuộc tính giao diện hoặc tài nguyên đủ điều kiện vào ban đêm.

2 thuộc tính giao diện quan trọng nhất đối với giao diện tối:

 • ?android:attr/textColorPrimary: màu văn bản đa năng. Nó có màu gần như màu đen trong giao diện sáng và gần như màu trắng trong giao diện tối. Thành phần này chứa trạng thái tắt.
 • ?attr/colorControlNormal: màu biểu tượng đa năng. Thành phần này chứa trạng thái tắt.

Bạn nên sử dụng Thành phần Material Design, vì hệ thống giao diện màu của nó, chẳng hạn như các thuộc tính giao diện ?attr/colorSurface?attr/colorOnSurface, giúp bạn dễ dàng truy cập vào các màu phù hợp. Bạn có thể tuỳ chỉnh các thuộc tính này trong giao diện của mình.

Thay đổi giao diện trong ứng dụng

Bạn có thể cho phép người dùng thay đổi giao diện của ứng dụng trong khi ứng dụng đang chạy. Sau đây là các lựa chọn được đề xuất:

 • Nhạt
 • Tối
 • Theo giá trị mặc định của hệ thống (lựa chọn mặc định nên dùng)

Các tuỳ chọn này sẽ liên kết trực tiếp với các chế độ AppCompat.DayNight:

Để chuyển đổi giao diện, hãy làm như sau:

Buộc chế độ tối

Android 10 cung cấp tính năng Buộc chế độ tối, một tính năng giúp các nhà phát triển nhanh chóng triển khai giao diện tối mà không cần đặt rõ ràng giao diện DayNight.

Tính năng Buộc chế độ tối phân tích từng khung hiển thị của ứng dụng theo giao diện sáng và tự động áp dụng giao diện tối trước khi hiện trên màn hình. Bạn có thể sử dụng kết hợp tính năng Buộc chế độ tối và triển khai gốc để giảm thời gian cần thiết để triển khai giao diện tối.

Các ứng dụng phải chọn sử dụng tính năng Buộc chế độ tối bằng cách đặt android:forceDarkAllowed="true" trong giao diện của hoạt động. Thuộc tính này được đặt trên tất cả các giao diện sáng do hệ thống và AndroidX cung cấp, chẳng hạn như Theme.Material.Light. Khi bạn sử dụng tính năng Buộc chế độ tối, hãy kiểm thử ứng dụng kỹ lưỡng và loại trừ các khung hiển thị nếu cần.

Nếu ứng dụng dùng giao diện tối, chẳng hạn như Theme.Material), thì tính năng Buộc chế độ tối sẽ không được áp dụng. Tương tự, nếu giao diện của ứng dụng kế thừa từ giao diện DayNight, thì tính năng Buộc chế độ tối sẽ không được áp dụng do quá trình chuyển đổi giao diện tự động.

Tắt tính năng Buộc chế độ tối trong khung nhìn

Bạn có thể kiểm soát tính năng Buộc chế độ tối trên một số khung hiển thị bằng thuộc tính bố cục android:forceDarkAllowed hoặc bằng setForceDarkAllowed().

Nội dung web

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng giao diện tối cho nội dung dựa trên nền tảng web, hãy xem phần Làm tối nội dung trên web trong WebView. Để xem ví dụ về giao diện tối áp dụng cho WebView, hãy xem bản minh hoạ WebView trên GitHub.

Các phương pháp hay nhất

Các phần sau đây cung cấp các phương pháp hay nhất để triển khai các giao diện tối.

Thông báo và tiện ích

Đối với các nền tảng giao diện người dùng mà bạn hiển thị trên thiết bị nhưng không trực tiếp điều khiển, hãy đảm bảo rằng mọi khung hiển thị bạn sử dụng đều phản ánh giao diện của ứng dụng lưu trữ. Hai ví dụ là thông báo và tiện ích trình chạy.

Thông báo

Sử dụng các mẫu thông báo do hệ thống cung cấp, chẳng hạn như MessagingStyle. Điều này có nghĩa là hệ thống chịu trách nhiệm áp dụng đúng kiểu cho khung hiển thị.

Tiện ích và khung nhìn thông báo tuỳ chỉnh

Đối với các tiện ích trình chạy hoặc nếu ứng dụng của bạn dùng khung hiển thị nội dung thông báo tuỳ chỉnh, hãy kiểm thử nội dung trên cả giao diện sáng lẫn tối.

Những lỗi phổ biến cần chú ý bao gồm:

 • Giả sử màu nền luôn là màu sáng.
 • Mã hoá cứng màu văn bản.
 • Đặt màu nền được cố định giá trị trong mã trong khi sử dụng màu văn bản mặc định.
 • Sử dụng biểu tượng có thể vẽ là màu tĩnh.

Trong tất cả những trường hợp này, hãy sử dụng các thuộc tính giao diện thích hợp thay vì màu được cố định giá trị trong mã.

Màn hình khởi chạy

Nếu ứng dụng của bạn có màn hình chạy tuỳ chỉnh, thì bạn có thể cần sửa đổi màn hình đó để phản ánh giao diện đã chọn.

Xoá mọi màu được cố định giá trị trong mã, chẳng hạn như màu nền được đặt theo phương thức lập trình thành màu trắng. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính giao diện ?android:attr/colorBackground.

Thay đổi về cấu hình

Khi giao diện của ứng dụng thay đổi, thông qua chế độ cài đặt hệ thống hoặc AppCompat, giao diện sẽ kích hoạt một uiMode thay đổi cấu hình. Điều này có nghĩa là các hoạt động sẽ được tự động tạo lại.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn ứng dụng xử lý thay đổi cấu hình. Ví dụ như bạn có thể trì hoãn một thay đổi cấu hình do đang phát video.

Ứng dụng có thể xử lý việc triển khai giao diện tối bằng cách khai báo rằng mỗi Activity có thể xử lý thay đổi cấu hình uiMode:

<activity
  android:name=".MyActivity"
  android:configChanges="uiMode" />

Khi Activity khai báo rằng nó xử lý các thay đổi về cấu hình, phương thức onConfigurationChanged() của nó sẽ được gọi khi có thay đổi về giao diện.

Để kiểm tra xem giao diện hiện tại là gì, các ứng dụng có thể chạy mã như sau:

Kotlin

val currentNightMode = configuration.uiMode and Configuration.UI_MODE_NIGHT_MASK
when (currentNightMode) {
  Configuration.UI_MODE_NIGHT_NO -> {} // Night mode is not active, we're using the light theme.
  Configuration.UI_MODE_NIGHT_YES -> {} // Night mode is active, we're using dark theme.
}

Java

int currentNightMode = configuration.uiMode & Configuration.UI_MODE_NIGHT_MASK;
switch (currentNightMode) {
  case Configuration.UI_MODE_NIGHT_NO:
    // Night mode is not active, we're using the light theme
    break;
  case Configuration.UI_MODE_NIGHT_YES:
    // Night mode is active, we're using dark theme
    break;
}