Tuỳ chỉnh danh sách động Một phần của Android Jetpack.

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách sử dụng bố cục trong ứng dụng Compose.

Bạn có thể tuỳ chỉnh các đối tượng RecyclerView để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình. Các lớp chuẩn được mô tả trong bài viết Tạo danh sách động bằng RecyclerView cung cấp tất cả chức năng mà hầu hết các nhà phát triển cần. Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ cần thiết kế khung hiển thị cho từng trình lưu trữ khung hiển thị và viết mã để cập nhật các khung hiển thị đó bằng dữ liệu thích hợp. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn có các yêu cầu cụ thể, thì bạn có thể sửa đổi hành vi chuẩn theo một số cách. Tài liệu này mô tả một số tuỳ chỉnh có thể có.

Sửa đổi bố cục

RecyclerView sử dụng trình quản lý bố cục để định vị các mục riêng lẻ trên màn hình và xác định thời điểm sử dụng lại thành phần hiển thị mục không còn hiển thị cho người dùng. Để sử dụng lại hoặc tái chế một khung hiển thị, trình quản lý bố cục có thể yêu cầu bộ chuyển đổi thay thế nội dung của khung hiển thị bằng một phần tử khác với tập dữ liệu. Việc tái chế khung hiển thị theo cách này sẽ cải thiện hiệu suất bằng cách tránh tạo các khung hiển thị không cần thiết hoặc thực hiện các thao tác tra cứu findViewById() tốn kém. Thư viện hỗ trợ Android bao gồm ba trình quản lý bố cục tiêu chuẩn, trong đó cung cấp nhiều tuỳ chọn tuỳ chỉnh:

 • LinearLayoutManager: sắp xếp các mục trong danh sách một chiều. Việc sử dụng RecyclerView với LinearLayoutManager cung cấp chức năng như bố cục ListView.
 • GridLayoutManager: sắp xếp các mục trong một lưới hai chiều, chẳng hạn như các hình vuông trên một bàn cờ. Việc sử dụng RecyclerView với GridLayoutManager cung cấp chức năng như bố cục GridView.
 • StaggeredGridLayoutManager: sắp xếp các mục trong lưới hai chiều, mỗi cột được bù một chút so với cột trước đó, chẳng hạn như các dấu sao trên cờ Mỹ.

Nếu các trình quản lý bố cục này không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo trình quản lý bố cục riêng bằng cách mở rộng lớp trừu tượng RecyclerView.LayoutManager.

Thêm ảnh động cho mục

Bất cứ khi nào một mục thay đổi, RecyclerView sẽ sử dụng ảnh động để thay đổi giao diện của mục đó. Trình tạo ảnh động này là một đối tượng mở rộng lớp trừu tượng RecyclerView.ItemAnimator. Theo mặc định, RecyclerView sử dụng DefaultItemAnimator để cung cấp ảnh động. Nếu muốn cung cấp ảnh động tuỳ chỉnh, bạn có thể xác định đối tượng trình tạo ảnh động của riêng mình bằng cách mở rộng RecyclerView.ItemAnimator.

Bật lựa chọn mục danh sách

Thư viện recyclerview-selection cho phép người dùng chọn các mục trong danh sách RecyclerView bằng cách chạm hoặc nhập bằng chuột. Điều này cho phép bạn duy trì quyền kiểm soát đối với cách trình bày trực quan của một mục đã chọn. Bạn cũng có thể nắm quyền kiểm soát đối với các chính sách kiểm soát hành vi lựa chọn, chẳng hạn như mục nào đủ điều kiện để lựa chọn và số lượng mục có thể được chọn.

Để thêm tính năng hỗ trợ lựa chọn vào thực thể RecyclerView, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xác định loại khoá lựa chọn cần sử dụng, sau đó tạo ItemKeyProvider.

  Có 3 loại chính mà bạn có thể dùng để xác định các mục đã chọn:

  Để biết thông tin chi tiết về các loại khoá lựa chọn, hãy xem SelectionTracker.Builder.

 2. Triển khai ItemDetailsLookup.
 3. ItemDetailsLookup cho phép thư viện lựa chọn truy cập vào thông tin về các mục RecyclerView dựa trên MotionEvent. Đây thực sự là một nhà máy cho thực thể ItemDetails được sao lưu hoặc trích xuất từ thực thể RecyclerView.ViewHolder.

 4. Cập nhật các đối tượng View của mục trong RecyclerView để phản ánh việc người dùng chọn hay bỏ chọn các mục đó.

  Thư viện lựa chọn không cung cấp trang trí hình ảnh mặc định cho các mục đã chọn. Cung cấp mã này khi bạn triển khai onBindViewHolder(). Bạn nên sử dụng phương pháp sau:

  • Trong onBindViewHolder(), hãy gọi setActivated()không phải setSelected() trên đối tượng View bằng true hoặc false, tuỳ thuộc vào việc mục đó có được chọn hay không.
  • Cập nhật việc định kiểu của chế độ xem để thể hiện trạng thái đã kích hoạt. Bạn nên sử dụng tài nguyên danh sách trạng thái màu để định cấu hình kiểu.
 5. Sử dụng ActionMode để cung cấp cho người dùng các công cụ nhằm thực hiện thao tác trên nội dung đã chọn.
 6. Đăng ký SelectionTracker.SelectionObserver để được thông báo khi lựa chọn thay đổi. Khi một lựa chọn được tạo lần đầu tiên, hãy bắt đầu ActionMode để hiển thị lựa chọn này cho người dùng và cung cấp các hành động lựa chọn cụ thể. Ví dụ: bạn có thể thêm nút xoá vào thanh ActionMode và nối mũi tên quay lại trên thanh để xoá lựa chọn. Khi lựa chọn không có nội dung (nếu người dùng xoá lựa chọn vào lần gần nhất) hãy chấm dứt chế độ hành động.

 7. Thực hiện mọi thao tác phụ đã được diễn giải.
 8. Vào cuối quy trình xử lý sự kiện, thư viện có thể xác định rằng người dùng đang cố kích hoạt một mục bằng cách nhấn vào mục đó hay đang cố kéo một mục hay một nhóm các mục đã chọn. Phản ứng với những diễn giải này bằng cách đăng ký trình nghe thích hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem SelectionTracker.Builder.

 9. Tập hợp mọi thứ với SelectionTracker.Builder.
 10. Ví dụ sau cho thấy cách kết hợp các thành phần này lại với nhau:

  Kotlin

    var tracker = SelectionTracker.Builder(
      "my-selection-id",
      recyclerView,
      StableIdKeyProvider(recyclerView),
      MyDetailsLookup(recyclerView),
      StorageStrategy.createLongStorage())
        .withOnItemActivatedListener(myItemActivatedListener)
        .build()
    

  Java

    SelectionTracker tracker = new SelectionTracker.Builder<>(
        "my-selection-id",
        recyclerView,
        new StableIdKeyProvider(recyclerView),
        new MyDetailsLookup(recyclerView),
        StorageStrategy.createLongStorage())
        .withOnItemActivatedListener(myItemActivatedListener)
        .build();
    

  Để tạo thực thể SelectionTracker, ứng dụng của bạn phải cung cấp cùng một RecyclerView.Adapter mà bạn sử dụng để khởi chạy RecyclerView đến SelectionTracker.Builder. Vì lý do này, sau khi bạn tạo thực thể SelectionTracker, hãy chèn thực thể đó vào RecyclerView.Adapter. Nếu không, bạn sẽ không thể kiểm tra trạng thái của một mục đã chọn qua phương thức onBindViewHolder().

 11. Đưa lựa chọn vào các sự kiện vòng đời hoạt động.
 12. Để duy trì trạng thái lựa chọn trong các sự kiện trong vòng đời hoạt động, ứng dụng của bạn phải gọi phương thức onSaveInstanceState()onRestoreInstanceState() của trình theo dõi lựa chọn từ phương thức onSaveInstanceState()onRestoreInstanceState() của hoạt động tương ứng. Ứng dụng của bạn cũng phải cung cấp một mã nhận dạng lựa chọn duy nhất cho hàm khởi tạo SelectionTracker.Builder. Mã nhận dạng này là bắt buộc vì một hoạt động hoặc một mảnh có thể có nhiều danh sách riêng biệt và có thể chọn, tất cả đều cần được duy trì ở trạng thái đã lưu.

Tài nguyên khác

Hãy xem các tài liệu tham khảo sau để biết thêm thông tin.