Bố cục trong khung hiển thị

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách sử dụng bố cục trong ứng dụng Compose.

Bố cục xác định cấu trúc cho giao diện người dùng trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như trong một hoạt động. Tất cả các phần tử trong bố cục đều được tạo bằng một hệ phân cấp gồm các đối tượng ViewViewGroup. View thường vẽ một nội dung mà người dùng có thể nhìn thấy và tương tác cùng. ViewGroup là một vùng chứa ẩn giúp xác định cấu trúc bố cục cho View và các đối tượng ViewGroup khác, như trong hình 1.

Hình 1. Hình minh hoạ một hệ phân cấp khung hiển thị, giúp xác định bố cục của giao diện người dùng.

Các đối tượng View thường được gọi là tiện ích và có thể là một trong nhiều lớp con, chẳng hạn như Button hoặc TextView. Các đối tượng ViewGroup thường được gọi là bố cục và có thể là một trong nhiều loại cung cấp cấu trúc bố cục khác, chẳng hạn như LinearLayout hoặc ConstraintLayout.

Bạn có thể khai báo một bố cục theo 2 cách:

 • Khai báo các thành phần trên giao diện người dùng ở định dạng XML. Android cung cấp từ vựng XML đơn giản, tương ứng với các lớp và lớp con View, chẳng hạn như từ vựng cho tiện ích và bố cục. Bạn cũng có thể sử dụng Layout Editor của Android Studio để tạo bố cục XML bằng giao diện kéo và thả.

 • Tạo thực thể cho các phần tử bố cục trong thời gian chạy. Ứng dụng của bạn có thể tạo các đối tượng ViewViewGroup cũng như chỉnh sửa các thuộc tính của các đối tượng đó theo phương thức lập trình.

Việc khai báo giao diện người dùng trong XML cho phép bạn tách riêng bản trình bày của ứng dụng khỏi mã kiểm soát hành vi của ứng dụng. Việc sử dụng tệp XML cũng giúp bạn dễ dàng cung cấp nhiều bố cục cho nhiều kích thước và hướng màn hình. Nội dung này sẽ được thảo luận kỹ hơn trong phần Hỗ trợ nhiều kích thước màn hình.

Khung Android cho phép bạn linh hoạt sử dụng một hoặc cả hai phương thức này để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể khai báo bố cục mặc định của ứng dụng trong XML, sau đó sửa đổi bố cục trong thời gian chạy.

Ghi XML

Khi sử dụng từ vựng XML của Android, bạn có thể nhanh chóng thiết kế bố cục giao diện người dùng và các thành phần trên màn hình trong đó, giống như cách bạn tạo các trang web trong HTML với một loạt các phần tử lồng nhau.

Mỗi tệp bố cục phải chứa đúng một thành phần gốc, phải là đối tượng View hoặc ViewGroup. Sau khi xác định phần tử gốc, bạn có thể thêm các đối tượng hoặc tiện ích bố cục khác làm phần tử con để xây dựng dần hệ phân cấp View xác định bố cục của bạn. Ví dụ: dưới đây là bố cục XML sử dụng LinearLayout dọc để giữ TextViewButton:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent"
       android:orientation="vertical" >
  <TextView android:id="@+id/text"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="Hello, I am a TextView" />
  <Button android:id="@+id/button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Hello, I am a Button" />
</LinearLayout>

Sau khi bạn khai báo bố cục trong XML, hãy lưu tệp có đuôi .xml trong thư mục res/layout/ của dự án Android để tệp biên dịch đúng cách.

Để biết thêm thông tin về cú pháp cho tệp XML bố cục, hãy xem Tài nguyên bố cục.

Tải tài nguyên XML

Khi bạn biên dịch ứng dụng, mỗi tệp bố cục XML sẽ được biên dịch thành tài nguyên View. Tải tài nguyên bố cục trong quá trình triển khai lệnh gọi lại Activity.onCreate() của ứng dụng. Hãy thực hiện việc này bằng cách gọi setContentView(), chuyển tham chiếu đến tài nguyên bố cục của bạn ở dạng: R.layout.layout_file_name. Ví dụ: nếu bố cục XML được lưu dưới dạng main_layout.xml, hãy tải bố cục đó cho Activity như sau:

Kotlin

fun onCreate(savedInstanceState: Bundle) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.main_layout)
}

Java

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main_layout);
}

Khung Android gọi phương thức gọi lại onCreate() trong Activity khi Activity khởi chạy. Để biết thêm thông tin về vòng đời hoạt động, vui lòng xem phần Giới thiệu về các hoạt động.

Thuộc tính

Mỗi đối tượng ViewViewGroup đều hỗ trợ nhiều thuộc tính XML riêng. Một số thuộc tính dành riêng cho đối tượng View. Ví dụ: TextView hỗ trợ thuộc tính textSize. Tuy nhiên, các thuộc tính này cũng được đối tượng View mở rộng của lớp này kế thừa. Có một số thuộc tính phổ biến cho tất cả các đối tượng View vì chúng được kế thừa từ lớp View gốc, chẳng hạn như thuộc tính id. Các thuộc tính khác được coi là tham số bố cục. Đây là những thuộc tính mô tả một số hướng bố cục nhất định của đối tượng View, như được đối tượng ViewGroup mẹ của đối tượng đó xác định.

ID

Mọi đối tượng View đều có thể liên kết với một mã nhận dạng số nguyên để xác định duy nhất View trong cây. Khi ứng dụng được biên dịch, mã nhận dạng này được tham chiếu dưới dạng số nguyên, nhưng mã này thường được chỉ định trong tệp XML bố cục dưới dạng một chuỗi trong thuộc tính id. Đây là một thuộc tính XML phổ biến cho tất cả các đối tượng View và thuộc tính này được xác định bằng lớp View. Bạn sử dụng ngôn ngữ này rất thường xuyên. Cú pháp cho mã nhận dạng bên trong thẻ XML như sau:

android:id="@+id/my_button"

Ký hiệu at (@) ở đầu chuỗi cho biết rằng trình phân tích cú pháp XML có thể phân tích cú pháp và mở rộng phần còn lại của chuỗi mã nhận dạng, đồng thời xác định chuỗi đó là một tài nguyên mã nhận dạng. Biểu tượng dấu cộng (+) có nghĩa là đây là tên tài nguyên mới phải được tạo và thêm vào tài nguyên của bạn trong tệp R.java.

Khung Android cung cấp nhiều tài nguyên mã nhận dạng khác. Khi tham chiếu mã nhận dạng tài nguyên Android, bạn không cần biểu tượng dấu cộng, nhưng bạn phải thêm không gian tên gói android như sau:

android:id="@android:id/empty"

Không gian tên gói android cho biết rằng bạn đang tham chiếu đến một mã nhận dạng từ lớp tài nguyên android.R, thay vì lớp tài nguyên cục bộ.

Để tạo các khung hiển thị và tham chiếu các khung hiển thị đó từ ứng dụng, bạn có thể sử dụng một mẫu phổ biến như sau:

 1. Xác định một khung hiển thị trong tệp bố cục và chỉ định một mã nhận dạng duy nhất cho khung hiển thị đó, như trong ví dụ sau:
  <Button android:id="@+id/my_button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/my_button_text"/>
  
 2. Tạo một thực thể của đối tượng khung hiển thị và chụp thực thể đó từ bố cục, thường là trong phương thức onCreate(), như minh hoạ trong ví dụ sau:

  Kotlin

  val myButton: Button = findViewById(R.id.my_button)
  

  Java

  Button myButton = (Button) findViewById(R.id.my_button);
  

Bạn cần xác định mã nhận dạng cho các đối tượng thành phần hiển thị khi tạo RelativeLayout. Trong một bố cục tương đối, các khung hiển thị đồng cấp có thể xác định bố cục so với một khung hiển thị đồng cấp khác được tham chiếu bằng mã nhận dạng duy nhất.

Mã nhận dạng không nhất thiết phải là giá trị duy nhất trong toàn bộ cây, nhưng phải là mã duy nhất trong phần cây mà bạn tìm kiếm. Thông thường, biến này có thể là toàn bộ cây, vì vậy, tốt nhất bạn nên tạo đặc điểm riêng biệt khi có thể.

Tham số bố cục

Các thuộc tính bố cục XML có tên là layout_something sẽ xác định các tham số bố cục cho View phù hợp với ViewGroup chứa nó.

Mỗi lớp ViewGroup triển khai một lớp lồng ghép mở rộng ViewGroup.LayoutParams. Lớp con này chứa các loại thuộc tính xác định kích thước và vị trí của mỗi thành phần hiển thị con, phù hợp với nhóm thành phần hiển thị. Như minh hoạ trong hình 2, nhóm thành phần hiển thị mẹ xác định các tham số bố cục cho mỗi thành phần hiển thị con, bao gồm cả nhóm thành phần hiển thị con.

Hình 2. Hình ảnh minh hoạ hệ phân cấp khung hiển thị với các tham số bố cục liên kết với mỗi khung hiển thị.

Mỗi lớp con LayoutParams đều có cú pháp riêng để đặt giá trị. Mỗi phần tử con phải xác định một LayoutParams phù hợp với phần tử mẹ, mặc dù phần tử này cũng có thể xác định một LayoutParams khác cho các phần tử con riêng.

Tất cả các nhóm khung hiển thị đều có chiều rộng và chiều cao, sử dụng layout_widthlayout_height. Ngoài ra, mỗi thành phần hiển thị bắt buộc phải xác định các thông số này. Nhiều LayoutParams bao gồm lề và đường viền không bắt buộc.

Bạn có thể chỉ định chiều rộng và chiều cao bằng các số đo chính xác, nhưng bạn có thể không muốn thực hiện việc này thường xuyên. Thường xuyên hơn, bạn sử dụng một trong các hằng số sau để đặt chiều rộng hoặc chiều cao:

 • wrap_content: yêu cầu khung hiển thị tự định kích thước theo kích thước mà nội dung của khung hiển thị yêu cầu.
 • match_parent: yêu cầu thành phần hiển thị của bạn mở rộng bằng kích thước mà nhóm thành phần hiển thị mẹ cho phép.

Nói chung, bạn không nên chỉ định chiều rộng và chiều cao bố cục bằng cách sử dụng các đơn vị tuyệt đối như pixel. Một phương pháp hay hơn là sử dụng các thông tin đo lường tương đối, chẳng hạn như đơn vị pixel không phụ thuộc vào mật độ (dp), wrap_content hoặc match_parent, vì những thông tin này giúp ứng dụng hiển thị chính xác trên nhiều kích thước màn hình thiết bị. Các loại đo lường được chấp nhận được xác định trong mục Tài nguyên bố cục.

Vị trí bố cục

Một khung hiển thị có hình chữ nhật. Nó có vị trí, được biểu thị bằng một cặp toạ độ bên tráitrên cùng, và hai kích thước, được biểu thị dưới dạng chiều rộng và chiều cao. Đơn vị cho vị trí và kích thước là pixel.

Bạn có thể truy xuất vị trí của khung hiển thị bằng cách gọi các phương thức getLeft()getTop(). Phương thức thứ nhất trả về toạ độ bên trái (x) của hình chữ nhật đại diện cho thành phần hiển thị. Phần sau trả về toạ độ trên cùng (y) của hình chữ nhật đại diện cho khung hiển thị. Các phương thức này trả về vị trí của thành phần hiển thị tương ứng với thành phần hiển thị mẹ. Ví dụ: khi getLeft() trả về 20, điều này có nghĩa là thành phần hiển thị có vị trí cách cạnh trái của thành phần hiển thị gốc 20 pixel về bên phải.

Ngoài ra, có các phương thức tiện lợi để tránh các phép tính không cần thiết: cụ thể là getRight()getBottom(). Các phương thức này trả về toạ độ của các cạnh bên phải và cạnh dưới cùng của hình chữ nhật biểu thị thành phần hiển thị. Ví dụ: việc gọi getRight() sẽ tương tự như phép tính sau: getLeft() + getWidth().

Kích thước, khoảng đệm và lề

Kích thước của thành phần hiển thị được biểu thị bằng chiều rộng và chiều cao. Một khung hiển thị có hai cặp giá trị chiều rộng và chiều cao.

Cặp giá trị đầu tiên được gọi là chiều rộng đo đượcchiều cao đo được. Các tham số này xác định kích thước mong muốn của thành phần hiển thị trong thành phần mẹ. Bạn có thể lấy các kích thước được đo lường bằng cách gọi getMeasuredWidth()getMeasuredHeight().

Cặp thứ hai được gọi là chiều rộngchiều cao, hoặc đôi khi là chiều rộng được vẽchiều cao được vẽ. Các kích thước này xác định kích thước thực tế của thành phần hiển thị trên màn hình, tại thời điểm vẽ và sau khi tạo bố cục. Các giá trị này có thể khác nhưng không nhất thiết phải khác với chiều rộng và chiều cao đo được. Bạn có thể lấy chiều rộng và chiều cao bằng cách gọi getWidth()getHeight().

Để đo các kích thước, thành phần hiển thị sẽ tính đến khoảng đệm. Khoảng đệm được biểu thị bằng pixel cho các phần bên trái, trên cùng, bên phải và dưới cùng của khung hiển thị. Bạn có thể sử dụng khoảng đệm để bù trừ nội dung của thành phần hiển thị theo một số lượng pixel cụ thể. Ví dụ: khoảng đệm bên trái gồm 2 pixel sẽ đẩy nội dung của khung hiển thị sang bên phải của cạnh trái 2 pixel. Bạn có thể đặt khoảng đệm bằng phương thức setPadding(int, int, int, int) và truy vấn phương thức này bằng cách gọi getPaddingLeft(), getPaddingTop(), getPaddingRight()getPaddingBottom().

Mặc dù khung hiển thị có thể xác định khoảng đệm, nhưng khung hiển thị này sẽ không hỗ trợ lề. Tuy nhiên, nhóm thành phần hiển thị có hỗ trợ lề. Hãy xem ViewGroupViewGroup.MarginLayoutParams để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về kích thước, hãy xem bài viết Kích thước.

Bên cạnh việc đặt lề và khoảng đệm theo phương thức lập trình, bạn cũng có thể thiết lập lề trong bố cục XML, như trong ví dụ sau:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical" >
   <TextView android:id="@+id/text"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="16dp"
        android:padding="8dp"
        android:text="Hello, I am a TextView" />
   <Button android:id="@+id/button"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_marginTop="16dp"
       android:paddingBottom="4dp"
       android:paddingEnd="8dp"
       android:paddingStart="8dp"
       android:paddingTop="4dp"
       android:text="Hello, I am a Button" />
 </LinearLayout>
 

Ví dụ trước cho thấy lề và khoảng đệm đang được áp dụng. TextView có lề và khoảng đệm đồng nhất được áp dụng xung quanh, còn Button cho biết cách bạn có thể áp dụng độc lập các lề và khoảng đệm này cho các cạnh khác nhau.

Bố cục phổ biến

Mỗi lớp con của lớp ViewGroup cung cấp một cách duy nhất để hiển thị các thành phần hiển thị mà bạn lồng trong đó. Loại bố cục linh hoạt nhất và cung cấp các công cụ tốt nhất để duy trì hệ phân cấp bố cục ở mức nông, là ConstraintLayout.

Sau đây là một số loại bố cục phổ biến được tích hợp vào nền tảng Android.

Tạo bố cục tuyến tính

Sắp xếp các phần tử con thành một hàng ngang hoặc dọc và tạo một thanh cuộn nếu chiều dài của cửa sổ vượt quá chiều dài màn hình.

Tạo ứng dụng web trong WebView

Hiển thị trang web.

Tạo danh sách động

Khi nội dung cho bố cục là động hoặc không được xác định trước, bạn có thể sử dụng RecyclerView hoặc một lớp con của AdapterView. RecyclerView thường là lựa chọn phù hợp hơn vì sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn AdapterView.

Sau đây là các bố cục phổ biến có thể dùng với RecyclerViewAdapterView:

Danh sách

Hiển thị danh sách cuộn có một cột.

Lưới

Hiển thị lưới cuộn gồm các cột và hàng.

RecyclerView cung cấp nhiều khả năng hơn và lựa chọn tạo trình quản lý bố cục tuỳ chỉnh.

Điền dữ liệu vào khung hiển thị bộ chuyển đổi

Bạn có thể điền sẵn AdapterView chẳng hạn như ListView hoặc GridView bằng cách liên kết thực thể AdapterView với một Adapter. Tính năng này sẽ truy xuất dữ liệu từ một nguồn bên ngoài và tạo một View đại diện cho từng mục dữ liệu.

Android cung cấp một số lớp con của Adapter rất hữu ích trong việc truy xuất nhiều loại dữ liệu và tạo thành phần hiển thị cho AdapterView. Hai bộ chuyển đổi phổ biến nhất là:

ArrayAdapter
Hãy dùng bộ chuyển đổi này khi nguồn dữ liệu của bạn là một mảng. Theo mặc định, ArrayAdapter tạo một khung hiển thị cho từng mục mảng bằng cách gọi toString() trên từng mục và đặt nội dung trong TextView.

Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị một mảng chuỗi trong ListView, hãy khởi chạy một ArrayAdapter mới bằng cách sử dụng hàm khởi tạo để chỉ định bố cục cho từng chuỗi và mảng chuỗi:

Kotlin

  val adapter = ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, myStringArray)
  

Java

  ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
      android.R.layout.simple_list_item_1, myStringArray);
  

Các đối số cho hàm khởi tạo này như sau:

 • Ứng dụng của bạn Context
 • Bố cục chứa TextView cho mỗi chuỗi trong mảng
 • Mảng chuỗi

Sau đó, hãy gọi setAdapter() trên ListView của bạn:

Kotlin

  val listView: ListView = findViewById(R.id.listview)
  listView.adapter = adapter
  

Java

  ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listview);
  listView.setAdapter(adapter);
  

Để tuỳ chỉnh giao diện của từng mục, bạn có thể ghi đè phương thức toString() cho các đối tượng trong mảng. Hoặc để tạo thành phần hiển thị cho từng mục không phải là TextView (ví dụ: nếu bạn muốn có ImageView cho từng mục mảng), hãy mở rộng lớp ArrayAdapter và ghi đè getView() để trả về loại thành phần hiển thị bạn muốn cho từng mục.

SimpleCursorAdapter
Sử dụng bộ chuyển đổi này khi dữ liệu của bạn được lấy từ Cursor. Khi sử dụng SimpleCursorAdapter, hãy chỉ định một bố cục để sử dụng cho mỗi hàng trong Cursor và cột nào trong Cursor mà bạn muốn chèn vào thành phần hiển thị của bố cục mà bạn muốn. Ví dụ: nếu muốn tạo danh sách tên và số điện thoại của người dùng, bạn có thể thực hiện truy vấn trả về Cursor chứa một hàng cho từng người và cột cho tên và số điện thoại. Sau đó, bạn sẽ tạo một mảng chuỗi chỉ định những cột từ Cursor bạn muốn có trong bố cục cho từng kết quả và một mảng số nguyên chỉ định các thành phần hiển thị tương ứng mà bạn cần đặt cho mỗi cột:

Kotlin

  val fromColumns = arrayOf(ContactsContract.Data.DISPLAY_NAME,
               ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER)
  val toViews = intArrayOf(R.id.display_name, R.id.phone_number)
  

Java

  String[] fromColumns = {ContactsContract.Data.DISPLAY_NAME,
              ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER};
  int[] toViews = {R.id.display_name, R.id.phone_number};
  

Khi bạn tạo thực thể cho SimpleCursorAdapter, hãy truyền bố cục để sử dụng cho từng kết quả, Cursor chứa kết quả và 2 mảng sau:

Kotlin

  val adapter = SimpleCursorAdapter(this,
      R.layout.person_name_and_number, cursor, fromColumns, toViews, 0)
  val listView = getListView()
  listView.adapter = adapter
  

Java

  SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this,
      R.layout.person_name_and_number, cursor, fromColumns, toViews, 0);
  ListView listView = getListView();
  listView.setAdapter(adapter);
  

Sau đó, SimpleCursorAdapter sẽ tạo một khung hiển thị cho từng hàng trong Cursor bằng bố cục đã cung cấp bằng cách chèn từng mục fromColumns vào khung hiển thị toViews tương ứng.

Nếu trong quá trình hoạt động của ứng dụng, bạn thay đổi dữ liệu cơ bản mà bộ chuyển đổi đọc, hãy gọi notifyDataSetChanged(). Thao tác này sẽ thông báo cho thành phần hiển thị đính kèm rằng dữ liệu đã được thay đổi và tự làm mới.

Xử lý các sự kiện nhấp chuột

Bạn có thể phản hồi các sự kiện nhấp chuột trên từng mục trong AdapterView bằng cách triển khai giao diện AdapterView.OnItemClickListener. Ví dụ:

Kotlin

listView.onItemClickListener = AdapterView.OnItemClickListener { parent, view, position, id ->
  // Do something in response to the click.
}

Java

// Create a message handling object as an anonymous class.
private OnItemClickListener messageClickedHandler = new OnItemClickListener() {
  public void onItemClick(AdapterView parent, View v, int position, long id) {
    // Do something in response to the click.
  }
};

listView.setOnItemClickListener(messageClickedHandler);

Tài nguyên khác

Xem cách sử dụng bố cục trong ứng dụng minh hoạ Sunflower trên GitHub.