Cung cấp bố cục tiện ích linh hoạt

Trang này mô tả các điểm tinh chỉnh về kích thước tiện ích và tính linh hoạt cao hơn được ra mắt trong Android 12 (API cấp 31). Bài viết này cũng nêu chi tiết cách xác định kích thước cho tiện ích của bạn.

Sử dụng API được cải tiến cho kích thước và bố cục tiện ích

Kể từ Android 12 (API cấp 31), bạn có thể cung cấp thêm các thuộc tính kích thước được tinh chỉnh và bố cục linh hoạt bằng cách làm như sau, như được mô tả trong các phần sau:

 1. Chỉ định các quy tắc ràng buộc khác về kích thước tiện ích.

 2. Cung cấp bố cục thích ứng hoặc bố cục chính xác.

Trong các phiên bản Android trước, bạn có thể nắm được phạm vi kích thước của một tiện ích bằng cách sử dụng thông tin bổ sung OPTION_APPWIDGET_MIN_WIDTH, OPTION_APPWIDGET_MIN_HEIGHT, OPTION_APPWIDGET_MAX_WIDTHOPTION_APPWIDGET_MAX_HEIGHT, sau đó ước tính kích thước của tiện ích, nhưng logic đó không hoạt động trong mọi trường hợp. Đối với các tiện ích nhắm mục tiêu đến Android 12 trở lên, bạn nên cung cấp bố cục thích ứng hoặc bố cục chính xác.

Chỉ định các quy tắc ràng buộc khác về kích thước tiện ích

Android 12 bổ sung các API cho phép bạn đảm bảo tiện ích có kích thước chính xác hơn trên nhiều thiết bị có kích thước màn hình khác nhau.

Ngoài các thuộc tính minWidth, minHeight, minResizeWidthminResizeHeight hiện có, hãy sử dụng các thuộc tính appwidget-provider mới sau đây:

 • targetCellWidthtargetCellHeight: xác định kích thước mục tiêu của tiện ích theo các ô lưới trình chạy. Nếu được xác định, các thuộc tính này sẽ được dùng thay cho minWidth hoặc minHeight.

 • maxResizeWidthmaxResizeHeight: xác định kích thước tối đa mà trình chạy cho phép người dùng đổi kích thước tiện ích.

Tệp XML sau đây cho biết cách sử dụng các thuộc tính kích thước.

<appwidget-provider
 ...
 android:targetCellWidth="3"
 android:targetCellHeight="2"
 android:maxResizeWidth="250dp"
 android:maxResizeHeight="110dp">
</appwidget-provider>

Cung cấp bố cục thích ứng

Nếu bố cục cần thay đổi tuỳ thuộc vào kích thước của tiện ích, bạn nên tạo một tập hợp bố cục nhỏ, mỗi bố cục hợp lệ cho một loạt kích thước. Nếu không thể làm như vậy, một lựa chọn khác là cung cấp bố cục dựa trên kích thước tiện ích chính xác trong thời gian chạy, như mô tả trong trang này.

Tính năng này cho phép mở rộng mượt mà hơn và cải thiện tình trạng tổng thể của hệ thống, vì hệ thống không phải đánh thức ứng dụng mỗi khi hiển thị tiện ích ở một kích thước khác.

Ví dụ về mã sau đây cho thấy cách cung cấp danh sách bố cục.

Kotlin

override fun onUpdate(...) {
  val smallView = ...
  val tallView = ...
  val wideView = ...

  val viewMapping: Map<SizeF, RemoteViews> = mapOf(
      SizeF(150f, 100f) to smallView,
      SizeF(150f, 200f) to tallView,
      SizeF(215f, 100f) to wideView
  )
  val remoteViews = RemoteViews(viewMapping)

  appWidgetManager.updateAppWidget(id, remoteViews)
}

Java

@Override
public void onUpdate(...) {
  RemoteViews smallView = ...;
  RemoteViews tallView = ...;
  RemoteViews wideView = ...;

  Map<SizeF, RemoteViews> viewMapping = new ArrayMap<>();
  viewMapping.put(new SizeF(150f, 100f), smallView);
  viewMapping.put(new SizeF(150f, 200f), tallView);
  viewMapping.put(new SizeF(215f, 100f), wideView);
  RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(viewMapping);

  appWidgetManager.updateAppWidget(id, remoteViews);
}

Giả sử tiện ích có các thuộc tính sau:

<appwidget-provider
  android:minResizeWidth="160dp"
  android:minResizeHeight="110dp"
  android:maxResizeWidth="250dp"
  android:maxResizeHeight="200dp">
</appwidget-provider>

Đoạn mã trên có ý nghĩa như sau:

 • smallView hỗ trợ từ 160dp (minResizeWidth) × 110dp (minResizeHeight) đến 160dp × 199dp (điểm cắt tiếp theo – 1dp).
 • tallView hỗ trợ các kích thước từ 160dp × 200dp đến 214dp (điểm cắt tiếp theo – 1) × 200dp.
 • wideView hỗ trợ từ 215dp × 110dp (minResizeHeight) đến 250dp (maxResizeWidth) × 200dp (maxResizeHeight).

Tiện ích của bạn phải hỗ trợ phạm vi kích thước từ minResizeWidth × minResizeHeight đến maxResizeWidth × maxResizeHeight. Trong phạm vi đó, bạn có thể quyết định điểm cắt để chuyển đổi bố cục.

Ví dụ về bố cục thích ứng
Hình 1. Ví dụ về bố cục thích ứng.

Cung cấp bố cục chính xác

Nếu không thể sử dụng một nhóm nhỏ bố cục thích ứng, bạn có thể cung cấp các bố cục khác nhau được điều chỉnh cho phù hợp với kích thước mà tiện ích hiển thị. Đây thường là 2 kích thước cho điện thoại (chế độ dọc và ngang) và 4 kích thước cho các thiết bị có thể gập lại.

Để triển khai giải pháp này, ứng dụng của bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Quá tải AppWidgetProvider.onAppWidgetOptionsChanged(), được gọi khi tập hợp kích thước thay đổi.

 2. Gọi AppWidgetManager.getAppWidgetOptions() để trả về Bundle chứa các kích thước.

 3. Truy cập vào khoá AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_SIZES từ Bundle.

Ví dụ về mã sau đây cho thấy cách cung cấp bố cục chính xác.

Kotlin

override fun onAppWidgetOptionsChanged(
    context: Context,
    appWidgetManager: AppWidgetManager,
    id: Int,
    newOptions: Bundle?
) {
  super.onAppWidgetOptionsChanged(context, appWidgetManager, id, newOptions)
  // Get the new sizes.
  val sizes = newOptions?.getParcelableArrayList<SizeF>(
      AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_SIZES
  )
  // Check that the list of sizes is provided by the launcher.
  if (sizes.isNullOrEmpty()) {
    return
  }
  // Map the sizes to the RemoteViews that you want.
  val remoteViews = RemoteViews(sizes.associateWith(::createRemoteViews))
  appWidgetManager.updateAppWidget(id, remoteViews)
}

// Create the RemoteViews for the given size.
private fun createRemoteViews(size: SizeF): RemoteViews { }

Java

@Override
public void onAppWidgetOptionsChanged(
  Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, int appWidgetId, Bundle newOptions) {
  super.onAppWidgetOptionsChanged(context, appWidgetManager, appWidgetId, newOptions);
  // Get the new sizes.
  ArrayList<SizeF> sizes =
    newOptions.getParcelableArrayList(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_SIZES);
  // Check that the list of sizes is provided by the launcher.
  if (sizes == null || sizes.isEmpty()) {
   return;
  }
  // Map the sizes to the RemoteViews that you want.
  Map<SizeF, RemoteViews> viewMapping = new ArrayMap<>();
  for (SizeF size : sizes) {
    viewMapping.put(size, createRemoteViews(size));
  }
  RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(viewMapping);
  appWidgetManager.updateAppWidget(id, remoteViews);
}

// Create the RemoteViews for the given size.
private RemoteViews createRemoteViews(SizeF size) { }

Xác định kích thước cho tiện ích của bạn

Mỗi tiện ích phải xác định targetCellWidthtargetCellHeight cho các thiết bị chạy Android 12 trở lên (hoặc minWidthminHeight cho mọi phiên bản Android) cho biết lượng dung lượng tối thiểu mà tiện ích đó sử dụng theo mặc định. Tuy nhiên, khi người dùng thêm một tiện ích vào màn hình chính, tiện ích đó thường chiếm nhiều hơn chiều rộng và chiều cao tối thiểu mà bạn chỉ định.

Màn hình chính của Android cung cấp cho người dùng một lưới các không gian có sẵn để đặt tiện ích và biểu tượng. Lưới này có thể thay đổi tuỳ theo thiết bị; ví dụ: nhiều điện thoại di động có lưới 5x4 và máy tính bảng có thể có lưới lớn hơn. Khi thêm, tiện ích sẽ được kéo dài để chiếm số ô tối thiểu (theo chiều ngang và chiều dọc) cần thiết để đáp ứng các quy tắc ràng buộc cho targetCellWidthtargetCellHeight trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên, hoặc các quy tắc ràng buộc minWidthminHeight trên thiết bị chạy Android 11 (API cấp 30) trở xuống.

Cả chiều rộng và chiều cao của ô và kích thước của lề tự động được áp dụng cho các tiện ích đều có thể khác nhau giữa các thiết bị. Sử dụng bảng sau đây để ước tính gần đúng kích thước tối thiểu của tiện ích trong điện thoại di động có lưới 5x4 thông thường, dựa trên số lượng ô lưới được chiếm sẵn mà bạn muốn:

Số ô (chiều rộng x chiều cao) Kích thước có sẵn ở chế độ dọc (dp) Kích thước có sẵn ở chế độ ngang (dp)
1x1 57x102dp 127x51dp
2x1 130x102dp 269x51dp
3x1 203x102dp 412x51dp
4x1 276x102dp 554x51dp
5x1 349x102dp 697x51dp
5x2 349x220dp 697x117dp
5x3 349x337dp 697x184dp
5x4 349x455dp 697x250dp
... ... ...
n x m (73n – 16) x (118m – 16) (142n – 15) x (66m – 15)

Sử dụng kích thước ô ở chế độ dọc để cho biết các giá trị bạn cung cấp cho các thuộc tính minWidth, minResizeWidthmaxResizeWidth. Tương tự, hãy sử dụng kích thước ô ở chế độ ngang để cho biết các giá trị bạn cung cấp cho các thuộc tính minHeight, minResizeHeightmaxResizeHeight.

Lý do là vì chiều rộng ô thường nhỏ hơn ở chế độ dọc so với ở chế độ ngang và tương tự, chiều cao ô thường nhỏ hơn ở chế độ ngang so với ở chế độ dọc.

Ví dụ: nếu muốn chiều rộng tiện ích có thể đổi kích thước xuống một ô trên Google Pixel 4, bạn cần đặt minResizeWidth tối đa là 56 dp để đảm bảo giá trị của thuộc tính minResizeWidth nhỏ hơn 57 dp (vì một ô có chiều rộng tối thiểu là 57 dp theo chiều dọc). Tương tự, nếu muốn chiều cao tiện ích có thể đổi kích thước trong một ô trên cùng một thiết bị, bạn cần đặt minResizeHeight tối đa là 50 dp để đảm bảo giá trị của thuộc tính minResizeHeight nhỏ hơn 51 dp (vì một ô cao ít nhất 51 dp ở chế độ ngang).

Mỗi tiện ích đều có thể đổi kích thước trong phạm vi kích thước giữa các thuộc tính minResizeWidth/minResizeHeightmaxResizeWidth/maxResizeHeight, tức là tiện ích cần phải thích ứng với bất kỳ phạm vi kích thước nào giữa các tiện ích đó.

Ví dụ: để đặt kích thước mặc định của tiện ích trên vị trí, bạn có thể đặt các thuộc tính sau:

<appwidget-provider
  android:targetCellWidth="3"
  android:targetCellHeight="2"
  android:minWidth="180dp"
  android:minHeight="110dp">
</appwidget-provider>

Tức là kích thước mặc định của tiện ích là 3x2 ô, do các thuộc tính targetCellWidthtargetCellHeight chỉ định, hoặc 180×110dp, do minWidth chỉ định và minHeight đối với thiết bị chạy Android 11 trở xuống. Trong trường hợp sau, kích thước trong các ô có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thiết bị.

Ngoài ra, để đặt phạm vi kích thước được hỗ trợ cho tiện ích, bạn có thể đặt các thuộc tính sau:

<appwidget-provider
  android:minResizeWidth="180dp"
  android:minResizeHeight="110dp"
  android:maxResizeWidth="530dp"
  android:maxResizeHeight="450dp">
</appwidget-provider>

Như các thuộc tính trước đó chỉ định, chiều rộng của tiện ích có thể đổi kích thước từ 180dp đến 530dp và chiều cao có thể đổi kích thước từ 110dp đến 450dp. Sau đó, tiện ích này có thể thay đổi kích thước từ các ô 3x2 thành 5x2, miễn là các điều kiện sau đây:

Kotlin

val smallView = RemoteViews(context.packageName, R.layout.widget_weather_forecast_small)
val mediumView = RemoteViews(context.packageName, R.layout.widget_weather_forecast_medium)
val largeView = RemoteViews(context.packageName, R.layout.widget_weather_forecast_large)

val viewMapping: Map<SizeF, RemoteViews> = mapOf(
    SizeF(180f, 110f) to smallView,
    SizeF(270f, 110f) to mediumView,
    SizeF(270f, 280f) to largeView
)

appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, RemoteViews(viewMapping))

Java

RemoteViews smallView = 
  new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget_weather_forecast_small);
RemoteViews mediumView = 
  new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget_weather_forecast_medium);
RemoteViews largeView = 
  new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget_weather_forecast_large);

Map<SizeF, RemoteViews> viewMapping = new ArrayMap<>();
viewMapping.put(new SizeF(180f, 110f), smallView);
viewMapping.put(new SizeF(270f, 110f), mediumView);
viewMapping.put(new SizeF(270f, 280f), largeView);
RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(viewMapping);

appWidgetManager.updateAppWidget(id, remoteViews);

Giả sử tiện ích sử dụng bố cục thích ứng được xác định trong các đoạn mã trước đó. Tức là bố cục được chỉ định là R.layout.widget_weather_forecast_small sẽ được sử dụng từ 180dp (minResizeWidth) x 110dp (minResizeHeight) đến 269x279dp (điểm cắt tiếp theo – 1). Tương tự, R.layout.widget_weather_forecast_medium được sử dụng từ 270x110dp đến 270x279dp, và R.layout.widget_weather_forecast_large được sử dụng từ 270x280dp đến 530dp (maxResizeWidth) x 450dp (maxResizeHeight).

Khi người dùng đổi kích thước tiện ích, giao diện của tiện ích sẽ thay đổi để thích ứng với từng kích thước trong các ô, như minh hoạ trong các ví dụ sau.

Ví dụ về tiện ích thời tiết ở kích thước lưới nhỏ nhất 3x2. Giao diện người dùng cho thấy tên vị trí (Tokyo), nhiệt độ (14°) và biểu tượng cho biết thời tiết có mây rải rác.
Hình 2. 3x2 R.layout.widget_weather_forecast_small.

Ví dụ về tiện ích thời tiết có kích thước &quot;trung bình&quot; 4x2. Việc đổi kích thước tiện ích theo cách này
      dựa trên toàn bộ giao diện người dùng từ kích thước tiện ích trước đó
      và thêm nhãn &quot;Nhiều mây&quot; và thông tin dự báo nhiệt độ từ
      4 giờ chiều đến 7 giờ tối.
Hình 3. 4x2 R.layout.widget_weather_forecast_medium.

Ví dụ về tiện ích thời tiết có kích thước &quot;trung bình&quot; 5x2. Việc đổi kích thước tiện ích theo cách này sẽ dẫn đến giao diện người dùng giống như kích thước trước đó, ngoại trừ việc tiện ích bị kéo giãn thêm một chiều dài ô để chiếm nhiều không gian theo chiều ngang hơn.
Hình 4. 5x2 R.layout.widget_weather_forecast_medium.

Ví dụ về tiện ích thời tiết có kích thước &quot;lớn&quot; 5x3. Việc đổi kích thước tiện ích theo cách này
      sẽ được tạo dựa trên tất cả giao diện người dùng từ các kích thước tiện ích trước đó
      và thêm một khung hiển thị bên trong tiện ích chứa dự báo thời tiết
      vào thứ Ba và thứ Tư. Các biểu tượng cho biết thời tiết nắng hoặc mưa, nhiệt độ cao và thấp mỗi ngày.
Hình 5. 5x3 R.layout.widget_weather_forecast_large.

Ví dụ về tiện ích thời tiết có kích thước &quot;lớn&quot; 5x4. Việc đổi kích thước tiện ích theo cách này dựa trên tất cả giao diện người dùng từ các kích thước tiện ích trước đó, đồng thời thêm thứ Năm và thứ Sáu (cùng các biểu tượng tương ứng cho biết loại thời tiết cũng như nhiệt độ cao và thấp cho mỗi ngày).
Hình 6. 5x4 R.layout.widget_weather_forecast_large.