Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

LeaveCustomAudienceRequest

public final class LeaveCustomAudienceRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.LeaveCustomAudienceRequest


Đối tượng yêu cầu được dùng để huỷ kết hợp một đối tượng tuỳ chỉnh.

Tóm tắt

Các lớp lồng ghép

class LeaveCustomAudienceRequest.Builder

Trình tạo cho các đối tượng LeaveCustomAudienceRequest

Các phương thức công khai

boolean equals(Object o)

Kiểm tra xem 2 đối tượng LeaveCustomAudienceRequest có chứa cùng một thông tin hay không.

AdTechIdentifier getBuyer()

Lấy AdTechIdentifier của người mua, như một miền có dạng "buyerexample.com" xác định.

String getName()

Lấy chuỗi tuỳ ý do chủ sở hữu và người mua cung cấp khi tạo đối tượng CustomAudience biểu thị một đối tượng tuỳ chỉnh.

int hashCode()

Trả về hàm băm cho dữ liệu của đối tượng LeaveCustomAudienceRequest.

Các phương thức kế thừa

Các phương thức công khai

bằng

public boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem hai đối tượng LeaveCustomAudienceRequest có chứa thông tin giống nhau hay không.

Tham số
o Object: đối tượng tham chiếu cần so sánh.

Trả về
boolean true nếu đối tượng này giống với đối số obj; nếu không thì false.

getBuyer

public AdTechIdentifier getBuyer ()

Lấy AdTechIdentifier của người mua, như một miền có dạng "buyerexample.com" xác định.

Trả về
AdTechIdentifier một AdTechIdentifier có chứa miền của người mua thuộc đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này không được là null.

getName

public String getName ()

Lấy chuỗi tuỳ ý do chủ sở hữu và người mua cung cấp khi tạo đối tượng CustomAudience biểu thị một đối tượng tuỳ chỉnh.

Trả về
String tên Chuỗi của đối tượng tùy chỉnh. Giá trị này không được là null.

hashCode

public int hashCode ()

Trả về hàm băm của dữ liệu đối tượng LeaveCustomAudienceRequest.

Trả về
int một giá trị mã băm cho đối tượng này.