CustomAudience

public final class CustomAudience
extends Object implements Parcelable

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.CustomAudience


Biểu thị các thông tin cần thiết để một đối tượng tuỳ chỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo.

Đối tượng tuỳ chỉnh là một nhóm trừu tượng gồm những người dùng có mối quan tâm tương tự nhau. Lớp này gồm một số dữ liệu cần thiết được lưu trữ trên thiết bị để phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu đến một đối tượng tuỳ chỉnh.

Tóm tắt

Các lớp lồng ghép

class CustomAudience.Builder

Trình tạo cho các đối tượng CustomAudience

Hằng số kế thừa

Các trường

public static final Creator<CustomAudience> CREATOR

Phương thức công khai

boolean equals(Object o)

Kiểm tra xem 2 đối tượng CustomAudience có chứa cùng một thông tin hay không.

Instant getActivationTime()

Khi tạo đối tượng CustomAudience, bạn có thể tuỳ ý đặt thời gian kích hoạt trong tương lai để phân phát một yêu cầu kích hoạt bị trì hoãn.

List<AdData> getAds()

Danh sách đối tượng AdData này là một danh sách hoàn thiện và đầy đủ gồm các quảng cáo sẽ được CustomAudience này phân phát trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Uri getBiddingLogicUri()

Trả về URI mục tiêu dùng để tìm nạp logic đặt giá thầu khi một đối tượng tuỳ chỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo.

AdTechIdentifier getBuyer()

Người mua được xác định bởi một miền có dạng "buyerexample.com".

Uri getDailyUpdateUri()

URI này trỏ đến một máy chủ do người mua điều hành, tại đây có lưu trữ dữ liệu đặt giá thầu được cập nhật và siêu dữ liệu quảng cáo được dùng trong quá trình lựa chọn quảng cáo trên thiết bị.

Instant getExpirationTime()

Khi thời gian hết hạn trôi qua, đối tượng tuỳ chỉnh sẽ không còn đủ điều kiện để cập nhật dữ liệu về quảng cáo/đặt giá thầu hằng ngày hoặc tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo.

String getName()

Tên của đối tượng tuỳ chỉnh là một chuỗi tuỳ ý do chủ sở hữu và người mua cung cấp khi tạo đối tượng CustomAudience.

TrustedBiddingData getTrustedBiddingData()

Dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy bao gồm URI trỏ đến máy chủ đáng tin cậy cho dữ liệu đặt giá thầu của người mua và danh sách các khoá để truy vấn máy chủ.

AdSelectionSignals getUserBiddingSignals()

Tín hiệu đặt giá thầu của người dùng do người mua tuỳ ý cung cấp sẽ được JavaScript mà người mua cung cấp sử dụng trong quá trình lựa chọn quảng cáo trong một môi trường thực thi riêng biệt.

int hashCode()

Trả về hàm băm cho dữ liệu của đối tượng CustomAudience.

void writeToParcel(Parcel dest, int flags)

Làm phẳng đối tượng này trong Gói.

Các phương thức kế thừa

Các trường

CREATOR

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public static final Creator<CustomAudience> CREATOR

Phương thức công khai

equals

Đã thêm vào API cấp 34
public boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem 2 đối tượng CustomAudience có chứa thông tin giống nhau hay không.

Tham số
o Object: đối tượng tham chiếu cần so sánh.

Giá trị trả về
boolean true nếu đối tượng này giống với đối số obj; nếu không thì false.

getActivationTime

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public Instant getActivationTime ()

Khi tạo đối tượng CustomAudience, bạn có thể tuỳ ý đặt thời gian kích hoạt trong tương lai để phân phát một yêu cầu kích hoạt bị trì hoãn. Nếu bạn không đặt trường này, CustomAudience sẽ được kích hoạt tại thời điểm tham gia.

Ví dụ: đối tượng tuỳ chỉnh dành cho người dùng cũ sẽ không thể kích hoạt cho đến khi đạt đến ngưỡng không hoạt động. Tại thời điểm đó, quảng cáo của đối tượng tuỳ chỉnh sẽ tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo, có khả năng chuyển hướng người dùng cũ đến ứng dụng của chủ sở hữu ban đầu.

Độ trễ tối đa khi kích hoạt là 60 ngày kể từ lần tạo đầu tiên.

Nếu được chỉ định, thời gian kích hoạt phải sớm hơn thời gian hết hạn.

Trả về
Instant dấu thời gian Instant, được rút gọn thành mili giây, sau đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ hoạt động. Giá trị này có thể là null.

getAds

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public List<AdData> getAds ()

Danh sách đối tượng AdData này là một danh sách hoàn thiện và đầy đủ gồm các quảng cáo sẽ được CustomAudience này phân phát trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ định hoặc cung cấp danh sách trống, thì CustomAudience sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo cho đến khi bạn cung cấp danh sách quảng cáo hợp lệ thông qua quá trình cập nhật hằng ngày cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Trả về
List<AdData> một List của đối tượng AdData biểu thị quảng cáo hiện được phân phát bởi đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này không được là null.

getBiddingLogicUri

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public Uri getBiddingLogicUri ()

Trả về URI mục tiêu dùng để tìm nạp logic đặt giá thầu khi một đối tượng tuỳ chỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo. URI phải dùng HTTPS.

Trả về
Uri URI để tìm nạp logic đặt giá thầu của người mua. Giá trị này không được là null.

getBuyer

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public AdTechIdentifier getBuyer ()

Người mua được xác định bởi một tên miền có dạng "buyerexample.com".

Trả về
AdTechIdentifier AdTechIdentifier có chứa miền của người mua thuộc đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này không được là null.

getDailyUpdateUri

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public Uri getDailyUpdateUri ()

URI này trỏ đến một máy chủ do người mua điều hành, tại đây có lưu trữ dữ liệu đặt giá thầu được cập nhật và siêu dữ liệu quảng cáo được dùng trong quá trình lựa chọn quảng cáo trên thiết bị. URI phải dùng HTTPS.

Trả về
Uri URI cập nhật hằng ngày của đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này không được là null.

getExpirationTime

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public Instant getExpirationTime ()

Khi thời gian hết hạn đã trôi qua, đối tượng tuỳ chỉnh sẽ không còn đủ điều kiện để cập nhật dữ liệu về quảng cáo/đặt giá thầu hằng ngày hoặc tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo. Sau đó, đối tượng tuỳ chỉnh sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ trong lần cập nhật hàng ngày tiếp theo.

Nếu không cung cấp thời gian hết hạn khi tạo CustomAudience, thì thời hạn hết hạn sẽ được đặt về giá trị mặc định là 60 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Thời gian hết hạn tối đa là 60 ngày kể từ lần kích hoạt đầu tiên.

Trả về
Instant dấu thời gian Instant, được rút gọn thành mili giây, sau đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ bị xoá. Giá trị này có thể là null.

getName

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public String getName ()

Tên của đối tượng tuỳ chỉnh là một chuỗi tuỳ ý do chủ sở hữu và người mua cung cấp khi tạo đối tượng CustomAudience.

Trả về
String tên Chuỗi của đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này không được là null.

getTrustedBiddingData

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public TrustedBiddingData getTrustedBiddingData ()

Dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy bao gồm URI trỏ đến máy chủ đáng tin cậy cho dữ liệu đặt giá thầu của người mua và danh sách các khoá để truy vấn máy chủ. Xin hãy lưu ý rằng các khoá là giá trị nhận dạng tuỳ ý chỉ được dùng để truy vấn máy chủ đáng tin cậy của logic đặt giá thầu của người mua trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ định, thì CustomAudience sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo cho đến khi bạn cung cấp danh sách quảng cáo hợp lệ thông qua quá trình cập nhật hằng ngày cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Trả về
TrustedBiddingData một đối tượng TrustedBiddingData chứa dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy của đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này có thể là null.

getUserBiddingSignals

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public AdSelectionSignals getUserBiddingSignals ()

Tín hiệu đặt giá thầu của người dùng do người mua tuỳ ý cung cấp sẽ được JavaScript mà người mua cung cấp sử dụng trong quá trình lựa chọn quảng cáo trong một môi trường thực thi riêng biệt.

Nếu các tín hiệu đặt giá thầu của người dùng không phải là đối tượng JSON hợp lệ mà JS của người mua có thể sử dụng, thì đối tượng tuỳ chỉnh sẽ không đủ điều kiện để lựa chọn quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ định, thì CustomAudience sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo cho đến khi bạn cung cấp tín hiệu đặt giá thầu của người dùng thông qua quá trình cập nhật hằng ngày cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Trả về
AdSelectionSignals một đối tượng AdSelectionSignals biểu thị tín hiệu đặt giá thầu của người dùng cho đối tượng tuỳ chỉnh. Giá trị này có thể là null.

hashCode

Đã thêm vào API cấp 34
public int hashCode ()

Trả về hàm băm của dữ liệu đối tượng CustomAudience.

Giá trị trả về
int một giá trị mã băm cho đối tượng này.

writeToParcel

Đã thêm vào API cấp 34
public void writeToParcel (Parcel dest,
                int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Tham số
dest Parcel: Giá trị này không được là null.

flags int: Cờ bổ sung về cách viết đối tượng. Có thể là 0 hoặc Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE. Giá trị có thể là 0 hoặc tổ hợp Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE và android.os.Parcelable.PARCELABLE_ELIDE_DUPLICATES