LeaveCustomAudienceRequest.Builder

public static final class LeaveCustomAudienceRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.LeaveCustomAudienceRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng LeaveCustomAudienceRequest.

Tóm tắt

Các hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

LeaveCustomAudienceRequest build()

Tạo một thực thể của LeaveCustomAudienceRequest.

LeaveCustomAudienceRequest.Builder setBuyer(AdTechIdentifier buyer)

Thiết lập AdTechIdentifier của người mua.

LeaveCustomAudienceRequest.Builder setName(String name)

Đặt tên cho đối tượng CustomAudience.

Các phương thức kế thừa

Các hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public LeaveCustomAudienceRequest build ()

Tạo một thực thể của LeaveCustomAudienceRequest.

Trả về
LeaveCustomAudienceRequest Giá trị này không được là null.

Gửi
NullPointerException nếu có bất kỳ tham số không phải rỗng nào là rỗng

setBuyer

public LeaveCustomAudienceRequest.Builder setBuyer (AdTechIdentifier buyer)

Thiết lập AdTechIdentifier của người mua.

Xem LeaveCustomAudienceRequest.getBuyer() để biết thêm thông tin.

Các tham số
buyer AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Trả về
LeaveCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setName

public LeaveCustomAudienceRequest.Builder setName (String name)

Đặt tên cho đối tượng CustomAudience.

Vui lòng xem LeaveCustomAudienceRequest.getName() để biết thêm thông tin.

Các tham số
name String: Giá trị này không được là null.

Trả về
LeaveCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.