<uses-permission-sdk-23>

cú pháp:
<uses-permission-sdk-23 android:name="string"
        android:maxSdkVersion="integer" />
có trong:
<manifest>
mô tả:
Chỉ rõ rằng một ứng dụng muốn có một quyền cụ thể, nhưng chỉ khi ứng dụng đó được cài đặt trên một thiết bị chạy Android 6.0 (API cấp độ 23) trở lên. Nếu thiết bị chạy API cấp độ 22 trở xuống, thì ứng dụng không muốn quyền đã chỉ định.

Phần tử này hữu ích khi bạn cập nhật một ứng dụng có một tính năng mới đòi hỏi thêm quyền. Nếu người dùng cập nhật một ứng dụng trên thiết bị chạy API cấp 22 trở xuống, thì tại thời điểm cài đặt, hệ thống sẽ nhắc người dùng cấp tất cả các quyền mới đã khai báo trong bản cập nhật đó. Nếu một tính năng mới chỉ là tính năng thứ yếu, thì bạn nên tắt hoàn toàn tính năng này trên các thiết bị đó để người dùng không phải cấp thêm quyền cập nhật ứng dụng.

Bằng cách sử dụng phần tử <uses-permission-sdk-23> thay vì <uses-permission>, bạn có thể yêu cầu cấp quyền chỉ khi ứng dụng đang chạy trên các nền tảng hỗ trợ mô hình quyền khi bắt đầu chạy, trong đó người dùng cấp quyền cho ứng dụng khi ứng dụng đang chạy.

Để biết thêm thông tin về các quyền, hãy xem mục về Quyền trong phần tổng quan về tệp kê khai ứng dụng và hướng dẫn về Quyền trên Android. Bạn có thể xem danh sách quyền do nền tảng cơ sở xác định tại android.Manifest.permission.

thuộc tính:
android:name
Tên quyền. Quyền này có thể được xác định bằng ứng dụng có phần tử <permission>, có thể là một quyền do một ứng dụng khác xác định hoặc có thể là một trong các quyền hệ thống tiêu chuẩn, chẳng hạn như "android.permission.CAMERA" hoặc "android.permission.READ_CONTACTS".
android:maxSdkVersion
Cấp độ API cao nhất mà ứng dụng của bạn được cấp quyền này. Nếu cài đặt trên một thiết bị có cấp độ API cao hơn, thì ứng dụng sẽ không được cấp quyền này và không thể sử dụng bất kỳ chức năng nào có liên quan.
được giới thiệu trong:
API cấp độ 23
xem thêm: