<cây-quyền>

cú pháp:
<permission-tree android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource"
         android:name="string" />
có trong:
<manifest>
mô tả:
Khai báo tên cơ sở (base name) cho cây quyền. Ứng dụng này sở hữu tất cả tên trong cây. Ứng dụng này có thể tự động thêm các quyền mới vào cây bằng cách gọi PackageManager.addPermission(). Tên trong cây được phân tách bằng dấu chấm ("."). Ví dụ: nếu tên cơ sở là com.example.project.taxes, thì các quyền như sau có thể được thêm vào:

com.example.project.taxes.CALCULATE
com.example.project.taxes.deductions.STORE_RECEIPTS
com.example.project.taxes.deductions.ACCESS_RECORDS

Phần tử này không khai báo một quyền cụ thể mà chỉ là một không gian tên nơi có thể đặt các quyền. Để biết thêm thông tin về việc khai báo quyền, hãy xem phần tử <permission>.

thuộc tính:
android:icon
Một biểu tượng thể hiện tất cả quyền trong cây. Thuộc tính này phải được đặt làm giá trị tham chiếu đến một tài nguyên có thể vẽ chứa định nghĩa hình ảnh.
android:label
Tên nhóm dễ đọc đối với người dùng. Để thuận tiện, bạn có thể đặt nhãn trực tiếp ở dạng chuỗi thô trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, khi ứng dụng sẵn sàng để xuất bản, hãy đặt nhãn này ở dạng tham chiếu đến một tài nguyên chuỗi, cho phép bản địa hoá nhãn này như các chuỗi khác trong giao diện người dùng.
android:name
Tên ở gốc cây quyền. Tên này đóng vai trò là tiền tố cho tất cả tên quyền trong cây. Hãy dùng phạm vi kiểu Java để đảm bảo tên là riêng biệt. Tên phải có nhiều hơn 2 phân đoạn được phân tách bằng dấu chấm trong đường dẫn. Ví dụ: com.example.base là OK, nhưng com.example thì không.
ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<permission>
<permission-group>
<uses-permission>