Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.
cú pháp:
<permission-tree android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource" ]
         android:name="string" />
có trong:
<manifest>
mô tả:
Khai báo tên cơ sở (base name) cho cây quyền. Ứng dụng này sở hữu tất cả tên trong cây. Ứng dụng này có thể tự động thêm các quyền mới vào cây bằng cách gọi PackageManager.addPermission(). Tên trong cây được phân tách bằng dấu chấm ("."). Ví dụ: nếu tên cơ sở là com.example.project.taxes, thì các quyền như sau có thể được thêm vào:

com.example.project.taxes.CALCULATE
com.example.project.taxes.deductions.MAKE_SOME_UP
com.example.project.taxes.deductions.EXAGGERATE

Lưu ý rằng phần tử này không khai báo một quyền cụ thể mà chỉ là một không gian tên nơi có thể đặt các quyền sau này. Xem phần tử <permission> để biết thông tin về cách khai báo quyền.

thuộc tính:
android:icon
Một biểu tượng thể hiện tất cả quyền trong cây. Thuộc tính này phải được đặt làm giá trị tham chiếu đến một tài nguyên có thể vẽ chứa định nghĩa hình ảnh.
android:label
Tên nhóm (người dùng đọc được). Để thuận tiện, bạn có thể trực tiếp đặt nhãn dưới dạng một chuỗi thô để lập trình nhanh và có sửa đổi. Tuy nhiên, khi ứng dụng sẵn sàng để được xuất bản, bạn phải đặt ứng dụng dưới dạng tham chiếu đến tài nguyên chuỗi để có thể bản địa hoá ứng dụng như các chuỗi khác trong giao diện người dùng.
android:name
Tên nằm ở gốc cây quyền. Thuộc tính này đóng vai trò là tiền tố cho tất cả tên quyền trong cây. Bạn nên sử dụng phương pháp phạm vi kiểu Java để đảm bảo tên là riêng biệt. Tên phải có nhiều hơn hai phân đoạn được phân tách bằng dấu chấm trong đường dẫn – ví dụ: com.example.base là được, còn com.example thì không.
ra mắt từ:
API Cấp 1
xem thêm:
<permission>
<permission-group>
<uses-permission>