Ý định và bộ lọc ý định

Intent là một đối tượng thông báo mà bạn có thể dùng để yêu cầu thao tác từ một thành phần ứng dụng khác. Mặc dù ý định hỗ trợ hoạt động giao tiếp giữa các thành phần theo nhiều cách, nhưng có 3 trường hợp sử dụng cơ bản:

 • Bắt đầu một hoạt động

  Activity biểu thị một màn hình trong ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu một thực thể mới của Activity bằng cách truyền Intent đến startActivity(). Intent mô tả hoạt động để bắt đầu và truyền mọi dữ liệu cần thiết.

  Nếu bạn muốn nhận kết quả từ hoạt động khi hoạt động đó kết thúc, hãy gọi startActivityForResult(). Hoạt động của bạn sẽ nhận được kết quả dưới dạng một đối tượng Intent riêng biệt trong lệnh gọi lại onActivityResult() của hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về Hoạt động.

 • Bắt đầu một dịch vụ

  Service là một thành phần thực hiện các hoạt động ở chế độ nền mà không cần giao diện người dùng. Với Android 5.0 (API cấp 21) trở lên, bạn có thể bắt đầu dịch vụ bằng JobScheduler. Để biết thêm thông tin về JobScheduler, hãy xem API-reference documentation.

  Đối với các phiên bản trước Android 5.0 (API cấp 21), bạn có thể bắt đầu dịch vụ bằng cách sử dụng các phương thức của lớp Service. Bạn có thể bắt đầu một dịch vụ để thực hiện thao tác một lần (chẳng hạn như tải tệp xuống) bằng cách truyền Intent đến startService(). Intent mô tả dịch vụ để bắt đầu và truyền mọi dữ liệu cần thiết.

  Nếu dịch vụ được thiết kế với giao diện máy khách-máy chủ, bạn có thể liên kết với dịch vụ từ một thành phần khác bằng cách truyền Intent đến bindService(). Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về Dịch vụ.

 • Phân phối thông báo

  Tin truyền phát là một thông báo mà bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể nhận được. Hệ thống gửi nhiều thông báo cho các sự kiện của hệ thống, chẳng hạn như khi hệ thống khởi động hoặc thiết bị bắt đầu sạc. Bạn có thể phân phối thông báo đến các ứng dụng khác bằng cách truyền Intent đến sendBroadcast() hoặc sendOrderedBroadcast().

Phần còn lại của trang này sẽ giải thích cách hoạt động của ý định và cách sử dụng ý định. Để biết thông tin liên quan, hãy xem phần Tương tác với ứng dụng khácChia sẻ nội dung.

Loại ý định

Có hai loại ý định:

 • Ý định tường minh chỉ định thành phần nào của ứng dụng sẽ đáp ứng ý định bằng cách chỉ định ComponentName đầy đủ. Bạn thường sẽ sử dụng một ý định tường minh để bắt đầu một thành phần trong ứng dụng của mình, vì bạn đã biết tên lớp của hoạt động hoặc dịch vụ mà bạn muốn bắt đầu. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu một hoạt động mới trong ứng dụng để phản hồi một hành động của người dùng hoặc bắt đầu một dịch vụ để tải tệp xuống trong nền.
 • Ý định ngầm ẩn không đặt tên cho một thành phần cụ thể mà khai báo một thao tác chung cần thực hiện, cho phép một thành phần của ứng dụng khác xử lý thành phần đó. Ví dụ: nếu muốn cho người dùng thấy một vị trí trên bản đồ, bạn có thể sử dụng ý định ngầm ẩn để yêu cầu một ứng dụng khác có khả năng hiển thị vị trí được chỉ định trên bản đồ.

Hình 1 cho thấy cách sử dụng ý định khi bắt đầu một hoạt động. Khi đối tượng Intent đặt tên rõ ràng cho một thành phần hoạt động cụ thể, hệ thống sẽ khởi động thành phần đó ngay lập tức.

Hình 1. Cách một ý định ngầm ẩn được phân phối qua hệ thống để bắt đầu một hoạt động khác: [1] Hoạt động A tạo một Intent với nội dung mô tả hành động và chuyển thông tin đó đến startActivity(). [2] Hệ thống Android tìm kiếm bộ lọc ý định khớp với ý định trên tất cả các ứng dụng. Khi tìm thấy kết quả trùng khớp, [3] hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động trùng khớp (Hoạt động B) bằng cách gọi phương thức onCreate() và truyền phương thức đó vào Intent.

Khi bạn sử dụng ý định ngầm ẩn, hệ thống Android sẽ tìm thành phần thích hợp để bắt đầu bằng cách so sánh nội dung của ý định đó với bộ lọc ý định được khai báo trong tệp kê khai của các ứng dụng khác trên thiết bị. Nếu ý định khớp với một bộ lọc ý định, thì hệ thống sẽ khởi động thành phần đó và phân phối thành phần Intent. Nếu nhiều bộ lọc ý định tương thích, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại để người dùng có thể chọn ứng dụng sẽ sử dụng.

Bộ lọc ý định là một biểu thức trong tệp kê khai của ứng dụng giúp chỉ định loại ý định mà thành phần muốn nhận. Ví dụ: bằng cách khai báo bộ lọc ý định cho một hoạt động, bạn giúp các ứng dụng khác có thể trực tiếp bắt đầu hoạt động của bạn bằng một loại ý định nhất định. Tương tự, nếu bạn không khai báo bất kỳ bộ lọc ý định nào cho một hoạt động, thì hoạt động đó chỉ có thể được bắt đầu bằng ý định tường minh.

Thận trọng: Để đảm bảo ứng dụng được an toàn, hãy luôn sử dụng một ý định tường minh khi khởi động Service và không khai báo bộ lọc ý định cho dịch vụ của bạn. Việc sử dụng ý định ngầm ẩn để bắt đầu một dịch vụ sẽ gây ra mối nguy hiểm về bảo mật vì bạn không thể chắc chắn dịch vụ nào sẽ phản hồi ý định và người dùng không thể biết dịch vụ nào sẽ bắt đầu. Kể từ Android 5.0 (API cấp 21), hệ thống sẽ gửi một ngoại lệ nếu bạn gọi bindService() với ý định ngầm ẩn.

Xây dựng ý định

Đối tượng Intent chứa thông tin mà hệ thống Android sử dụng để xác định thành phần nào cần bắt đầu (chẳng hạn như tên thành phần hoặc danh mục thành phần chính xác sẽ nhận được ý định), cùng với thông tin mà thành phần người nhận sử dụng để thực hiện đúng hành động (chẳng hạn như hành động cần thực hiện và dữ liệu để thực hiện).

Thông tin chính có trong Intent như sau:

Tên thành phần
Tên của thành phần cần bắt đầu.

Điều này là không bắt buộc nhưng là phần thông tin quan trọng tạo nên một ý định rõ ràng, có nghĩa là chỉ nên gửi ý định đến thành phần ứng dụng được xác định theo tên thành phần. Nếu không có tên thành phần, ý định sẽ ngầm ẩn và hệ thống sẽ quyết định thành phần nào sẽ nhận được ý định dựa trên các thông tin khác về ý định (chẳng hạn như thao tác, dữ liệu và danh mục được mô tả bên dưới). Nếu cần bắt đầu một thành phần cụ thể trong ứng dụng, bạn nên chỉ định tên thành phần.

Lưu ý: Khi khởi động Service, hãy luôn chỉ định tên thành phần. Nếu không, bạn không thể chắc chắn dịch vụ nào sẽ phản hồi ý định và người dùng không thể biết dịch vụ nào bắt đầu.

Trường này của Intent là một đối tượng ComponentName mà bạn có thể chỉ định bằng cách sử dụng tên lớp đủ điều kiện của thành phần mục tiêu, bao gồm cả tên gói của ứng dụng, chẳng hạn như com.example.ExampleActivity. Bạn có thể đặt tên thành phần bằng setComponent(), setClass(), setClassName() hoặc bằng hàm khởi tạo Intent.

Hành động
Một chuỗi chỉ định thao tác chung cần thực hiện (chẳng hạn như view hoặc pick).

Trong trường hợp ý định truyền tin thì đây là hành động đã diễn ra và đang được báo cáo. Thao tác này phần lớn xác định cấu trúc của phần còn lại của ý định, cụ thể là thông tin có trong dữ liệu và dữ liệu bổ sung.

Bạn có thể chỉ định các hành động của riêng mình để sử dụng theo ý định trong ứng dụng (hoặc được các ứng dụng khác dùng để gọi các thành phần trong ứng dụng), nhưng bạn thường chỉ định hằng số hành động do lớp Intent hoặc các lớp khung khác xác định. Dưới đây là một số thao tác phổ biến để bắt đầu một hoạt động:

ACTION_VIEW
Hãy dùng thao tác này trong một ý định bằng startActivity() khi bạn có một số thông tin mà một hoạt động có thể hiển thị cho người dùng, chẳng hạn như ảnh để xem trong ứng dụng thư viện hoặc địa chỉ để xem trong ứng dụng bản đồ.
ACTION_SEND
Còn được gọi là ý định chia sẻ, bạn nên sử dụng ý định này trong ý định với startActivity() khi bạn có một số dữ liệu mà người dùng có thể chia sẻ thông qua một ứng dụng khác, chẳng hạn như ứng dụng email hoặc ứng dụng chia sẻ qua mạng xã hội.

Xem tài liệu tham khảo về lớp Intent để biết thêm các hằng số xác định các thao tác chung. Các thao tác khác được xác định ở nơi khác trong khung Android, chẳng hạn như trong Settings đối với thao tác mở màn hình cụ thể trong ứng dụng Cài đặt của hệ thống.

Bạn có thể chỉ định thao tác cho một ý định bằng setAction() hoặc bằng hàm khởi tạo Intent.

Nếu bạn tự xác định các hành động của mình, hãy nhớ bao gồm tên gói ứng dụng làm tiền tố, như trong ví dụ sau:

Kotlin

const val ACTION_TIMETRAVEL = "com.example.action.TIMETRAVEL"

Java

static final String ACTION_TIMETRAVEL = "com.example.action.TIMETRAVEL";
Dữ liệu
URI (đối tượng Uri) tham chiếu đến dữ liệu cần thực hiện và/hoặc loại MIME của dữ liệu đó. Loại dữ liệu được cung cấp thường được quyết định bằng hành động của ý định. Ví dụ: nếu thao tác là ACTION_EDIT, thì dữ liệu phải chứa URI của tài liệu cần chỉnh sửa.

Khi tạo một ý định, thông thường, bạn cần chỉ định loại dữ liệu (loại MIME của ý định) ngoài URI của ý định đó. Ví dụ: một hoạt động có thể hiển thị hình ảnh có thể sẽ không thể phát tệp âm thanh, mặc dù các định dạng URI có thể tương tự nhau. Việc chỉ định loại MIME cho dữ liệu giúp hệ thống Android tìm thấy thành phần phù hợp nhất để nhận được ý định của bạn. Tuy nhiên, đôi khi loại MIME có thể được suy ra từ URI, đặc biệt là khi dữ liệu là URI content:. URI content: cho biết dữ liệu nằm trên thiết bị và do một ContentProvider kiểm soát, giúp hệ thống có thể nhìn thấy loại MIME dữ liệu.

Để chỉ đặt URI dữ liệu, hãy gọi setData(). Để chỉ đặt loại MIME, hãy gọi setType(). Nếu cần, bạn có thể đặt cả hai một cách rõ ràng bằng setDataAndType().

Thận trọng: Nếu bạn muốn đặt cả URI và loại MIME, không gọi setData()setType() vì mỗi phần tử này sẽ vô hiệu hoá giá trị của phần tử còn lại. Luôn sử dụng setDataAndType() để đặt cả loại URI và MIME.

Danh mục
Một chuỗi chứa thông tin bổ sung về loại thành phần sẽ xử lý ý định. Bạn có thể đặt số lượng nội dung mô tả danh mục bất kỳ trong một ý định, nhưng hầu hết ý định không yêu cầu danh mục. Sau đây là một số danh mục phổ biến:
CATEGORY_BROWSABLE
Hoạt động mục tiêu cho phép trình duyệt web bắt đầu hoạt động để hiển thị dữ liệu được tham chiếu bởi một đường liên kết, chẳng hạn như hình ảnh hoặc email.
CATEGORY_LAUNCHER
Hoạt động là hoạt động ban đầu của một tác vụ và được liệt kê trong trình chạy ứng dụng của hệ thống.

Hãy xem nội dung mô tả lớp Intent để biết danh sách đầy đủ các danh mục.

Bạn có thể chỉ định một danh mục bằng addCategory().

Các thuộc tính nêu trên (tên thành phần, thao tác, dữ liệu và danh mục) đại diện cho các đặc điểm xác định của một ý định. Bằng cách đọc các thuộc tính này, hệ thống Android có thể xác định thành phần ứng dụng nào sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, một ý định có thể mang thêm thông tin không ảnh hưởng đến cách phân giải ý định đó thành một thành phần ứng dụng. Mỗi ý định cũng có thể cung cấp những thông tin sau:

Thông tin khác
Các cặp khoá-giá trị chứa thông tin bổ sung cần thiết để hoàn tất hành động được yêu cầu. Cũng giống như một số thao tác sử dụng các loại URI dữ liệu cụ thể, một số thao tác cũng dùng các dữ liệu bổ sung cụ thể.

Bạn có thể thêm dữ liệu bổ sung bằng nhiều phương thức putExtra(), mỗi phương thức chấp nhận hai tham số: tên khoá và giá trị. Bạn cũng có thể tạo một đối tượng Bundle với tất cả dữ liệu bổ sung, sau đó chèn Bundle trong Intent bằng putExtras().

Ví dụ: khi tạo ý định gửi email bằng ACTION_SEND, bạn có thể chỉ định người nhận to bằng khoá EXTRA_EMAIL và chỉ định subject bằng khoá EXTRA_SUBJECT.

Lớp Intent chỉ định nhiều hằng số EXTRA_* cho các kiểu dữ liệu được chuẩn hoá. Nếu bạn cần khai báo các khoá bổ sung của riêng mình (đối với các ý định mà ứng dụng của bạn nhận được), hãy nhớ đưa tên gói ứng dụng làm tiền tố, như trong ví dụ sau:

Kotlin

const val EXTRA_GIGAWATTS = "com.example.EXTRA_GIGAWATTS"

Java

static final String EXTRA_GIGAWATTS = "com.example.EXTRA_GIGAWATTS";

Thận trọng: Không sử dụng dữ liệu Parcelable hoặc Serializable khi gửi một ý định mà bạn dự kiến một ứng dụng khác sẽ nhận được. Nếu một ứng dụng cố gắng truy cập vào dữ liệu trong đối tượng Bundle nhưng không có quyền truy cập vào lớp được phân vùng hoặc chuyển đổi tuần tự, thì hệ thống sẽ đưa ra RuntimeException.

Cờ
Cờ được xác định trong lớp Intent có chức năng đóng vai trò siêu dữ liệu cho ý định. Cờ có thể hướng dẫn hệ thống Android cách khởi chạy một hoạt động (ví dụ: hoạt động nên thuộc về tác vụ nào) và cách xử lý hoạt động sau khi chạy (ví dụ: hoạt động có nằm trong danh sách hoạt động gần đây hay không).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phương thức setFlags().

Ví dụ về ý định tường minh

Ý định tường minh là ý định mà bạn dùng để chạy một thành phần cụ thể của ứng dụng, chẳng hạn như một hoạt động hoặc dịch vụ cụ thể trong ứng dụng. Để tạo một ý định tường minh, hãy xác định tên thành phần cho đối tượng Intent – tất cả các thuộc tính ý định khác đều không bắt buộc.

Ví dụ: nếu bạn đã tạo một dịch vụ trong ứng dụng có tên là DownloadService, được thiết kế để tải một tệp xuống từ web, thì bạn có thể bắt đầu dịch vụ đó bằng mã sau:

Kotlin

// Executed in an Activity, so 'this' is the Context
// The fileUrl is a string URL, such as "http://www.example.com/image.png"
val downloadIntent = Intent(this, DownloadService::class.java).apply {
  data = Uri.parse(fileUrl)
}
startService(downloadIntent)

Java

// Executed in an Activity, so 'this' is the Context
// The fileUrl is a string URL, such as "http://www.example.com/image.png"
Intent downloadIntent = new Intent(this, DownloadService.class);
downloadIntent.setData(Uri.parse(fileUrl));
startService(downloadIntent);

Hàm khởi tạo Intent(Context, Class) cung cấp cho ứng dụng Context và thành phần một đối tượng Class. Do đó, ý định này sẽ bắt đầu một cách rõ ràng lớp DownloadService trong ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách tạo và bắt đầu một dịch vụ, hãy xem hướng dẫn về Dịch vụ.

Ví dụ về ý định ngầm ẩn

Ý định ngầm ẩn chỉ định một thao tác có thể gọi bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị có khả năng thực hiện thao tác đó. Việc sử dụng ý định ngầm ẩn sẽ hữu ích khi ứng dụng của bạn không thể thực hiện thao tác, nhưng các ứng dụng khác có thể có thể và bạn muốn người dùng chọn ứng dụng sẽ sử dụng.

Ví dụ: nếu bạn có nội dung mà bạn muốn người dùng chia sẻ với người khác, hãy tạo một ý định bằng thao tác ACTION_SEND và thêm ứng dụng khác chỉ định nội dung cần chia sẻ. Khi bạn gọi startActivity() với ý định đó, người dùng có thể chọn một ứng dụng để chia sẻ nội dung.

Kotlin

// Create the text message with a string.
val sendIntent = Intent().apply {
  action = Intent.ACTION_SEND
  putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage)
  type = "text/plain"
}

// Try to invoke the intent.
try {
  startActivity(sendIntent)
} catch (e: ActivityNotFoundException) {
  // Define what your app should do if no activity can handle the intent.
}

Java

// Create the text message with a string.
Intent sendIntent = new Intent();
sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage);
sendIntent.setType("text/plain");

// Try to invoke the intent.
try {
  startActivity(sendIntent);
} catch (ActivityNotFoundException e) {
  // Define what your app should do if no activity can handle the intent.
}

Khi startActivity() được gọi, hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các ứng dụng đã cài đặt để xác định ứng dụng nào có thể xử lý loại ý định này (một ý định có thao tác ACTION_SEND và chứa dữ liệu "văn bản/đơn thuần"). Nếu chỉ có một ứng dụng có thể xử lý, thì ứng dụng đó sẽ mở ngay lập tức và được cung cấp ý định. Nếu không ứng dụng nào khác có thể xử lý, thì ứng dụng của bạn có thể phát hiện ActivityNotFoundException xảy ra. Nếu nhiều hoạt động chấp nhận ý định, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại như hộp thoại minh hoạ trong Hình 2 để người dùng có thể chọn ứng dụng sẽ sử dụng.

Thông tin khác về cách chạy các ứng dụng khác cũng được cung cấp trong hướng dẫn về cách gửi người dùng đến một ứng dụng khác.

Hình 2. Hộp thoại trình chọn.

Buộc một trình chọn ứng dụng

Khi có nhiều ứng dụng phản hồi ý định ngầm ẩn của bạn, người dùng có thể chọn ứng dụng sẽ dùng và đặt ứng dụng đó làm lựa chọn mặc định cho hành động. Khả năng chọn giá trị mặc định sẽ hữu ích khi thực hiện một thao tác mà có lẽ người dùng luôn muốn sử dụng cùng một ứng dụng, chẳng hạn như khi mở một trang web (người dùng thường chỉ thích một trình duyệt web).

Tuy nhiên, nếu nhiều ứng dụng có thể phản hồi ý định và người dùng có thể muốn sử dụng một ứng dụng khác mỗi lần, thì bạn nên hiển thị hộp thoại bộ chọn một cách rõ ràng. Hộp thoại bộ chọn yêu cầu người dùng chọn ứng dụng sẽ sử dụng cho thao tác (người dùng không thể chọn ứng dụng mặc định cho thao tác đó). Ví dụ: khi ứng dụng của bạn "chia sẻ" với thao tác ACTION_SEND, người dùng có thể muốn chia sẻ bằng một ứng dụng khác tuỳ thuộc vào tình huống hiện tại của họ. Vì vậy, bạn nên luôn sử dụng hộp thoại bộ chọn như minh hoạ trong Hình 2.

Để hiển thị trình chọn, hãy tạo một Intent bằng cách sử dụng createChooser() và truyền nó vào startActivity(), như trong ví dụ sau. Ví dụ này cho thấy một hộp thoại chứa danh sách các ứng dụng phản hồi ý định được chuyển vào phương thức createChooser() và sử dụng văn bản đã cung cấp làm tiêu đề hộp thoại.

Kotlin

val sendIntent = Intent(Intent.ACTION_SEND)
...

// Always use string resources for UI text.
// This says something like "Share this photo with"
val title: String = resources.getString(R.string.chooser_title)
// Create intent to show the chooser dialog
val chooser: Intent = Intent.createChooser(sendIntent, title)

// Verify the original intent will resolve to at least one activity
if (sendIntent.resolveActivity(packageManager) != null) {
  startActivity(chooser)
}

Java

Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
...

// Always use string resources for UI text.
// This says something like "Share this photo with"
String title = getResources().getString(R.string.chooser_title);
// Create intent to show the chooser dialog
Intent chooser = Intent.createChooser(sendIntent, title);

// Verify the original intent will resolve to at least one activity
if (sendIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
  startActivity(chooser);
}

Phát hiện các lần chạy ý định không an toàn

Ứng dụng của bạn có thể khởi chạy các ý định di chuyển giữa các thành phần bên trong ứng dụng hoặc thực hiện một thao tác thay mặt cho một ứng dụng khác. Để cải thiện khả năng bảo mật của nền tảng, Android 12 (API cấp 31) trở lên cung cấp một tính năng gỡ lỗi nhằm cảnh báo cho bạn nếu ứng dụng của bạn khởi chạy một ý định theo cách không an toàn. Ví dụ: ứng dụng của bạn có thể thực hiện quá trình khởi chạy một ý định lồng nhau theo cách không an toàn. Đây là ý định được truyền dưới dạng ý định bổ sung trong một ý định khác.

Nếu ứng dụng thực hiện cả hai hành động sau đây, thì hệ thống sẽ phát hiện một lượt khởi chạy ý định theo cách không an toàn và xảy ra lỗi vi phạm StrictMode:

 1. Ứng dụng của bạn sẽ tách các ý định lồng nhau khỏi các thành phần đi kèm của ý định đã phân phối.
 2. Ứng dụng sẽ bắt đầu ngay một thành phần ứng dụng bằng cách sử dụng ý định lồng nhau đó, chẳng hạn như chuyển ý định đến startActivity(), startService() hoặc bindService().

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách xác định trường hợp này và thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng của bạn, hãy đọc bài đăng trên blog về Ý định làm Nesting Android trên Medium.

Kiểm tra các lần khởi chạy ý định không an toàn

Để kiểm tra các lượt khởi chạy ý định không an toàn trong ứng dụng của bạn, hãy gọi detectUnsafeIntentLaunch() khi bạn định cấu hình VmPolicy, như minh hoạ trong đoạn mã sau. Nếu ứng dụng của bạn phát hiện một lỗi vi phạm StrictMode, bạn nên dừng quá trình thực thi ứng dụng để bảo vệ thông tin có thể có tính nhạy cảm.

Kotlin

fun onCreate() {
  StrictMode.setVmPolicy(VmPolicy.Builder()
    // Other StrictMode checks that you've previously added.
    // ...
    .detectUnsafeIntentLaunch()
    .penaltyLog()
    // Consider also adding penaltyDeath()
    .build())
}

Java

protected void onCreate() {
  StrictMode.setVmPolicy(new VmPolicy.Builder()
    // Other StrictMode checks that you've previously added.
    // ...
    .detectUnsafeIntentLaunch()
    .penaltyLog()
    // Consider also adding penaltyDeath()
    .build());
}

Sử dụng ý định có trách nhiệm hơn

Để giảm thiểu nguy cơ khởi chạy ý định không an toàn và vi phạm StrictMode, hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây.

Chỉ sao chép các dữ liệu bổ sung thiết yếu trong ý định, cũng như thực hiện mọi quy trình dọn dẹp và xác thực cần thiết. Ứng dụng của bạn có thể sao chép các ứng dụng khác từ ý định này sang ý định khác dùng để chạy thành phần mới. Điều này xảy ra khi ứng dụng của bạn gọi putExtras(Intent) hoặc putExtras(Bundle). Nếu ứng dụng thực hiện một trong các thao tác này, hãy chỉ sao chép các dữ liệu bổ sung mà thành phần nhận yêu cầu. Nếu ý định khác (nhận được bản sao) khởi chạy một thành phần chưa được xuất, hãy dọn dẹp và xác thực các thành phần bổ sung trước khi sao chép chúng vào ý định chạy thành phần đó.

Không xuất các thành phần của ứng dụng một cách không cần thiết. Ví dụ: nếu bạn định chạy một thành phần ứng dụng bằng cách dùng ý định lồng nhau nội bộ, hãy đặt thuộc tính android:exported của thành phần đó thành false.

Sử dụng PendingIntent thay vì ý định lồng nhau. Bằng cách đó, khi một ứng dụng khác tách PendingIntent của Intent chứa, ứng dụng đó có thể chạy PendingIntent bằng cách sử dụng danh tính của ứng dụng. Cấu hình này cho phép ứng dụng kia khởi chạy an toàn mọi thành phần (bao gồm cả thành phần không xuất) trong ứng dụng của bạn.

Sơ đồ trong hình 2 cho thấy cách hệ thống chuyển quyền kiểm soát từ ứng dụng (ứng dụng khách) sang ứng dụng (dịch vụ) khác và quay lại ứng dụng của bạn:

 1. Ứng dụng của bạn tạo một ý định để gọi một hoạt động trong một ứng dụng khác. Trong ý định đó, bạn thêm một đối tượng PendingIntent làm phần bổ sung. Ý định đang chờ xử lý này gọi một thành phần trong ứng dụng của bạn; thành phần này không được xuất.
 2. Khi nhận được ý định của ứng dụng, ứng dụng khác sẽ trích xuất đối tượng PendingIntent lồng nhau.
 3. Ứng dụng còn lại gọi phương thức send() trên đối tượng PendingIntent.
 4. Sau khi chuyển quyền kiểm soát trở lại ứng dụng của bạn, hệ thống sẽ gọi ý định đang chờ xử lý bằng cách sử dụng ngữ cảnh của ứng dụng.

Hình 2. Sơ đồ giao tiếp giữa các ứng dụng khi sử dụng một ý định đang chờ xử lý lồng nhau.

Nhận ý định ngầm ẩn

Để quảng cáo những ý định ngầm ẩn mà ứng dụng của bạn có thể nhận được, hãy khai báo một hoặc nhiều bộ lọc ý định cho từng thành phần ứng dụng bằng phần tử <intent-filter> trong tệp kê khai. Mỗi bộ lọc ý định chỉ định loại ý định được chấp nhận dựa trên thao tác, dữ liệu và danh mục của ý định. Hệ thống chỉ phân phối ý định ngầm ẩn đến thành phần ứng dụng của bạn nếu ý định đó có thể chuyển qua một trong các bộ lọc ý định của bạn.

Lưu ý: Ý định tường minh luôn được phân phối đến mục tiêu, bất kể thành phần đó khai báo bộ lọc ý định nào.

Một thành phần ứng dụng phải khai báo các bộ lọc riêng biệt cho từng công việc riêng biệt mà nó có thể thực hiện. Ví dụ: một hoạt động trong ứng dụng thư viện hình ảnh có thể có hai bộ lọc: một bộ lọc để xem hình ảnh và một bộ lọc khác để chỉnh sửa hình ảnh. Khi bắt đầu, hoạt động sẽ kiểm tra Intent và quyết định cách hoạt động dựa trên thông tin trong Intent (chẳng hạn như có hiển thị các nút điều khiển của trình chỉnh sửa hay không).

Mỗi bộ lọc ý định được xác định bằng một phần tử <intent-filter> trong tệp kê khai của ứng dụng, được lồng trong thành phần ứng dụng tương ứng (chẳng hạn như phần tử <activity>).

Trong mỗi thành phần ứng dụng bao gồm phần tử <intent-filter>, hãy đặt giá trị một cách rõ ràng cho android:exported. Thuộc tính này cho biết các ứng dụng khác có thể truy cập vào thành phần ứng dụng hay không. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như các hoạt động có bộ lọc ý định bao gồm danh mục LAUNCHER, bạn nên đặt thuộc tính này thành true. Nếu không, bạn nên đặt thuộc tính này thành false sẽ an toàn hơn.

Cảnh báo: Nếu một hoạt động, dịch vụ hoặc broadcast receiver trong ứng dụng của bạn sử dụng bộ lọc ý định và không đặt giá trị rõ ràng cho android:exported, thì bạn không thể cài đặt ứng dụng đó trên thiết bị chạy Android 12 trở lên.

Bên trong <intent-filter>, bạn có thể chỉ định loại ý định cần chấp nhận bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phần tử trong số 3 phần tử sau:

<action>
Khai báo thao tác theo ý định được chấp nhận trong thuộc tính name. Giá trị phải là giá trị chuỗi cố định của một hành động, không phải là hằng số lớp.
<data>
Khai báo loại dữ liệu được chấp nhận, sử dụng một hoặc nhiều thuộc tính chỉ định các khía cạnh khác nhau của URI dữ liệu (scheme, host, port, path) và loại MIME.
<category>
Khai báo danh mục ý định được chấp nhận trong thuộc tính name. Giá trị phải là giá trị chuỗi cố định của một hành động, chứ không phải hằng số lớp.

Lưu ý: Để nhận ý định ngầm ẩn, bạn phải đưa danh mục CATEGORY_DEFAULT vào bộ lọc ý định. Các phương thức startActivity()startActivityForResult() xử lý mọi ý định như thể chúng đã khai báo danh mục CATEGORY_DEFAULT. Nếu bạn không khai báo danh mục này trong bộ lọc ý định, thì sẽ không có ý định ngầm ẩn nào được phân giải cho hoạt động của bạn.

Ví dụ: dưới đây là một phần khai báo hoạt động có bộ lọc ý định để nhận ý định ACTION_SEND khi loại dữ liệu là văn bản:

<activity android:name="ShareActivity" android:exported="false">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="text/plain"/>
  </intent-filter>
</activity>

Bạn có thể tạo bộ lọc bao gồm nhiều thực thể của <action>, <data> hoặc <category>. Nếu làm vậy, bạn cần chắc chắn rằng thành phần đó có thể xử lý mọi cách kết hợp của các phần tử bộ lọc đó.

Khi muốn xử lý nhiều loại ý định, nhưng chỉ trong các tổ hợp hành động, dữ liệu và loại danh mục cụ thể, bạn cần tạo nhiều bộ lọc ý định.

Ý định ngầm ẩn được kiểm thử dựa trên một bộ lọc bằng cách so sánh ý định với từng phần tử trong số 3 phần tử. Để được gửi đến thành phần, ý định phải vượt qua cả 3 kiểm thử. Nếu không khớp dù chỉ một trong số đó, hệ thống Android sẽ không gửi ý định đến thành phần này. Tuy nhiên, vì một thành phần có thể có nhiều bộ lọc ý định, nên một ý định không vượt qua được một trong các bộ lọc của thành phần có thể vượt qua được một bộ lọc khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách hệ thống phân giải ý định trong phần dưới đây về Giải pháp ý định.

Thận trọng: Sử dụng bộ lọc ý định không phải là cách an toàn để ngăn các ứng dụng khác khởi động các thành phần của bạn. Mặc dù bộ lọc ý định hạn chế một thành phần chỉ phản hồi một số loại ý định ngầm ẩn nhất định, nhưng một ứng dụng khác có thể khởi động thành phần ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng ý định tường minh nếu nhà phát triển xác định tên thành phần của bạn. Nếu quan trọng là chỉ ứng dụng của riêng bạn mới có thể khởi động một trong các thành phần, thì đừng khai báo bộ lọc ý định trong tệp kê khai. Thay vào đó, hãy đặt thuộc tính exported thành "false" cho thành phần đó.

Tương tự, để tránh vô tình chạy Service của một ứng dụng khác, hãy luôn sử dụng ý định tường minh để bắt đầu dịch vụ của riêng bạn.

Lưu ý: Đối với tất cả các hoạt động, bạn phải khai báo bộ lọc ý định trong tệp kê khai. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký bộ lọc cho broadcast receiver một cách linh động bằng cách gọi registerReceiver(). Sau đó, bạn có thể huỷ đăng ký người nhận bằng unregisterReceiver(). Việc này cho phép ứng dụng của bạn nghe các thông báo truyền tin cụ thể chỉ trong một khoảng thời gian nhất định khi ứng dụng đang chạy.

Bộ lọc mẫu

Để minh hoạ một số hành vi của bộ lọc ý định, sau đây là ví dụ trong tệp kê khai của một ứng dụng chia sẻ qua mạng xã hội:

<activity android:name="MainActivity" android:exported="true">
  <!-- This activity is the main entry, should appear in app launcher -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>

<activity android:name="ShareActivity" android:exported="false">
  <!-- This activity handles "SEND" actions with text data -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="text/plain"/>
  </intent-filter>
  <!-- This activity also handles "SEND" and "SEND_MULTIPLE" with media data -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <action android:name="android.intent.action.SEND_MULTIPLE"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="application/vnd.google.panorama360+jpg"/>
    <data android:mimeType="image/*"/>
    <data android:mimeType="video/*"/>
  </intent-filter>
</activity>

Hoạt động đầu tiên, MainActivity, là điểm truy cập chính của ứng dụng – hoạt động mở ra khi người dùng khởi chạy ứng dụng lần đầu bằng biểu tượng trình chạy:

 • Thao tác ACTION_MAIN cho biết đây là điểm truy cập chính và không dự kiến sẽ có bất kỳ dữ liệu ý định nào.
 • Danh mục CATEGORY_LAUNCHER cho biết biểu tượng của hoạt động này phải được đặt trong trình chạy ứng dụng của hệ thống. Nếu phần tử <activity> không chỉ định biểu tượng bằng icon, thì hệ thống sẽ sử dụng biểu tượng của phần tử <application>.

Hai yếu tố này phải được ghép nối với nhau để hoạt động xuất hiện trong trình chạy ứng dụng.

Hoạt động thứ hai, ShareActivity, nhằm hỗ trợ việc chia sẻ văn bản và nội dung nghe nhìn. Mặc dù người dùng có thể tham gia hoạt động này bằng cách chuyển đến hoạt động từ MainActivity, nhưng họ cũng có thể nhập ShareActivity trực tiếp từ một ứng dụng khác đưa ra ý định ngầm ẩn khớp với một trong hai bộ lọc ý định.

Lưu ý: Loại MIME, application/vnd.google.panorama360+jpg, là loại dữ liệu đặc biệt chỉ định ảnh toàn cảnh mà bạn có thể xử lý bằng các API toàn cảnh của Google.

So khớp ý định với bộ lọc ý định của các ứng dụng khác

Nếu một ứng dụng khác nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên, thì ứng dụng đó chỉ có thể xử lý ý định của ứng dụng nếu ý định của bạn khớp với các hành động và danh mục của một phần tử <intent-filter> trong ứng dụng khác đó. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, hệ thống sẽ gửi ra một ActivityNotFoundException. Ứng dụng gửi phải xử lý ngoại lệ này.

Tương tự, nếu bạn cập nhật ứng dụng để nhắm đến Android 13 trở lên, thì tất cả ý định bắt nguồn từ các ứng dụng bên ngoài sẽ chỉ được phân phối đến một thành phần đã xuất của ứng dụng khi ý định đó khớp với các hành động và danh mục của phần tử <intent-filter> mà ứng dụng của bạn khai báo. Hành vi này xảy ra bất kể phiên bản SDK mục tiêu của ứng dụng gửi.

Trong các trường hợp sau, tính năng so khớp ý định sẽ không được thực thi:

 • Ý định được phân phối đến các thành phần không khai báo bộ lọc ý định nào.
 • Các ý định bắt nguồn từ trong cùng một ứng dụng.
 • Ý định bắt nguồn từ hệ thống; tức là ý định được gửi từ "UID hệ thống" (uid=1000). Các ứng dụng hệ thống bao gồm system_server và các ứng dụng đặt android:sharedUserId thành android.uid.system.
 • Ý định bắt nguồn từ gốc.

Tìm hiểu thêm về tính năng so khớp ý định.

Sử dụng ý định đang chờ xử lý

Đối tượng PendingIntent là một trình bao bọc xung quanh đối tượng Intent. Mục đích chính của PendingIntent là cấp quyền cho một ứng dụng nước ngoài sử dụng Intent bên trong như thể ứng dụng này được thực thi trong quy trình của chính ứng dụng đó.

Sau đây là các trường hợp sử dụng chính cho một ý định đang chờ xử lý:

 • Khai báo một ý định sẽ được thực thi khi người dùng thực hiện một hành động bằng Thông báo của bạn (NotificationManager của hệ thống Android sẽ thực thi Intent).
 • Khai báo ý định sẽ được thực thi khi người dùng thực hiện một hành động bằng Tiện ích ứng dụng (ứng dụng Màn hình chính thực thi Intent).
 • Khai báo một ý định sẽ được thực thi tại một thời điểm trong tương lai được chỉ định (AlarmManager của hệ thống Android sẽ thực thi Intent).

Giống như mỗi đối tượng Intent được thiết kế để xử lý bởi một loại thành phần ứng dụng cụ thể (Activity, Service hoặc BroadcastReceiver), vậy nên bạn cũng phải tạo PendingIntent với cùng một yếu tố. Khi sử dụng một ý định đang chờ xử lý, ứng dụng sẽ không thực thi ý định đó bằng một lệnh gọi như startActivity(). Thay vào đó, bạn phải khai báo loại thành phần dự định khi tạo PendingIntent bằng cách gọi phương thức tạo tương ứng:

Trừ phi ứng dụng của bạn nhận được ý định đang chờ xử lý từ các ứng dụng khác, các phương thức tạo PendingIntent ở trên có thể là phương thức PendingIntent duy nhất mà bạn cần đến.

Mỗi phương thức sẽ lấy ứng dụng hiện tại Context, Intent mà bạn muốn bao bọc và một hoặc nhiều cờ chỉ định cách sử dụng ý định (chẳng hạn như có thể sử dụng ý định nhiều lần hay không).

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ý định đang chờ xử lý, vui lòng xem tài liệu cho từng trường hợp sử dụng tương ứng, chẳng hạn như trong hướng dẫn về API Thông báoTiện ích ứng dụng.

Chỉ định khả năng biến đổi

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, bạn phải chỉ định khả năng biến đổi cho từng đối tượng PendingIntent mà ứng dụng tạo ra. Để khai báo rằng một đối tượng PendingIntent nhất định là có thể thay đổi hoặc không thể thay đổi, hãy sử dụng cờ PendingIntent.FLAG_MUTABLE hoặc PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE tương ứng.

Nếu ứng dụng của bạn cố gắng tạo đối tượng PendingIntent mà không đặt cờ về khả năng biến đổi, thì hệ thống sẽ gửi một IllegalArgumentException và thông báo sau sẽ xuất hiện trong Logcat:

PACKAGE_NAME: Targeting S+ (version 31 and above) requires that one of \
FLAG_IMMUTABLE or FLAG_MUTABLE be specified when creating a PendingIntent.

Strongly consider using FLAG_IMMUTABLE, only use FLAG_MUTABLE if \
some functionality depends on the PendingIntent being mutable, e.g. if \
it needs to be used with inline replies or bubbles.

Tạo ý định đang chờ xử lý không thể thay đổi bất cứ khi nào có thể

Trong hầu hết trường hợp, ứng dụng của bạn phải tạo các đối tượng PendingIntent không thể thay đổi, như minh hoạ trong đoạn mã sau. Nếu một đối tượng PendingIntent là không thể thay đổi, thì các ứng dụng khác không thể sửa đổi ý định để điều chỉnh kết quả của việc gọi ý định.

Kotlin

val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(applicationContext,
    REQUEST_CODE, intent,
    /* flags */ PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE)

Java

PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(),
    REQUEST_CODE, intent,
    /* flags */ PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE);

Tuy nhiên, một số trường hợp sử dụng nhất định yêu cầu các đối tượng PendingIntent có thể thay đổi:

 • Hỗ trợ thao tác trả lời trực tiếp trong thông báo. Phản hồi trực tiếp yêu cầu thay đổi dữ liệu cắt trong đối tượng PendingIntent liên kết với tin trả lời. Thông thường, bạn yêu cầu thay đổi này bằng cách chuyển FILL_IN_CLIP_DATA dưới dạng cờ đến phương thức fillIn().
 • Liên kết thông báo với khung Android Auto, sử dụng các thực thể của CarAppExtender.
 • Đặt các cuộc trò chuyện trong bong bóng trò chuyện bằng cách sử dụng các thực thể của PendingIntent. Đối tượng PendingIntent có thể thay đổi cho phép hệ thống áp dụng đúng cờ, chẳng hạn như FLAG_ACTIVITY_MULTIPLE_TASKFLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT.
 • Yêu cầu thông tin vị trí của thiết bị bằng cách gọi requestLocationUpdates() hoặc các API tương tự. Đối tượng PendingIntent có thể thay đổi cho phép hệ thống thêm dữ liệu bổ sung ý định đại diện cho các sự kiện trong vòng đời của vị trí. Những sự kiện này bao gồm sự thay đổi về vị trí và sự hiện diện của một nhà cung cấp.
 • Lên lịch cho chuông báo bằng AlarmManager. Đối tượng PendingIntent có thể thay đổi cho phép hệ thống thêm ý định bổ sung EXTRA_ALARM_COUNT. Chỉ số này thể hiện số lần một chuông báo lặp lại được kích hoạt. Bằng cách chứa dữ liệu bổ sung này, ý định có thể thông báo chính xác cho một ứng dụng về việc một chuông báo lặp lại có được kích hoạt nhiều lần hay không, chẳng hạn như khi thiết bị ở chế độ ngủ.

Nếu ứng dụng của bạn tạo một đối tượng PendingIntent có thể thay đổi, bạn nên sử dụng ý định tường minh và điền vào ComponentName. Bằng cách đó, bất cứ khi nào một ứng dụng khác gọi PendingIntent và chuyển quyền kiểm soát về ứng dụng của bạn, thì cùng một thành phần trong ứng dụng đó sẽ luôn khởi động.

Sử dụng ý định tường minh trong ý định đang chờ xử lý

Để xác định rõ hơn cách các ứng dụng khác có thể sử dụng ý định đang chờ xử lý của ứng dụng, hãy luôn gói ý định đang chờ xử lý xung quanh một ý định tường minh. Để làm theo phương pháp hay nhất này, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã đặt các trường hành động, gói và thành phần của ý định cơ sở.
 2. Sử dụng FLAG_IMMUTABLE (đã thêm vào Android 6.0 (API cấp 23)) để tạo ý định đang chờ xử lý. Cờ này ngăn các ứng dụng nhận được PendingIntent điền vào các thuộc tính chưa được điền. Nếu minSdkVersion của ứng dụng là 22 trở xuống, bạn có thể cùng nhau cung cấp sự an toàn và khả năng tương thích bằng đoạn mã sau:

  if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
   // Create a PendingIntent using FLAG_IMMUTABLE.
  } else {
   // Existing code that creates a PendingIntent.
  }

Độ phân giải ý định

Khi nhận được ý định ngầm ẩn để bắt đầu một hoạt động, hệ thống sẽ tìm kiếm hoạt động tốt nhất cho ý định đó bằng cách so sánh ý định đó với các bộ lọc ý định dựa trên 3 khía cạnh:

 • Quay!
 • Dữ liệu (cả URI và loại dữ liệu).
 • Danh mục.

Các phần sau đây mô tả cách so khớp ý định với các thành phần phù hợp theo nội dung khai báo bộ lọc ý định trong tệp kê khai của ứng dụng.

Kiểm thử hành động

Để chỉ định các thao tác theo ý định được chấp nhận, bộ lọc ý định có thể khai báo số không hoặc nhiều phần tử <action>, như trong ví dụ sau:

<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.EDIT" />
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
  ...
</intent-filter>

Để chuyển bộ lọc này, hành động được chỉ định trong Intent phải khớp với một trong các hành động liệt kê trong bộ lọc.

Nếu bộ lọc không liệt kê hành động nào thì sẽ không có ý định nào phù hợp. Vì vậy, mọi ý định đều không vượt qua kiểm thử. Tuy nhiên, nếu Intent không chỉ định một hành động, thì mã này sẽ vượt qua bài kiểm thử miễn là bộ lọc còn chứa ít nhất một hành động.

Thử nghiệm theo danh mục

Để chỉ định các danh mục ý định được chấp nhận, bộ lọc ý định có thể khai báo số không hoặc nhiều phần tử <category>, như trong ví dụ sau:

<intent-filter>
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
  ...
</intent-filter>

Để một ý định vượt qua bài kiểm thử danh mục, mọi danh mục trong Intent phải khớp với một danh mục trong bộ lọc. Bạn không cần làm ngược lại – bộ lọc ý định có thể khai báo nhiều danh mục hơn mức được chỉ định trong IntentIntent vẫn truyền. Do đó, một ý định không có danh mục nào sẽ luôn vượt qua quy trình kiểm thử này, bất kể danh mục nào được khai báo trong bộ lọc.

Lưu ý: Android sẽ tự động áp dụng danh mục CATEGORY_DEFAULT cho mọi ý định ngầm ẩn được truyền đến startActivity()startActivityForResult(). Nếu bạn muốn hoạt động của mình nhận được ý định ngầm ẩn, hoạt động đó phải đưa một danh mục cho "android.intent.category.DEFAULT" vào các bộ lọc ý định, như minh hoạ trong ví dụ trước về <intent-filter>.

Kiểm thử dữ liệu

Để chỉ định dữ liệu ý định được chấp nhận, bộ lọc ý định có thể khai báo số không hoặc nhiều phần tử <data>, như trong ví dụ sau:

<intent-filter>
  <data android:mimeType="video/mpeg" android:scheme="http" ... />
  <data android:mimeType="audio/mpeg" android:scheme="http" ... />
  ...
</intent-filter>

Mỗi phần tử <data> có thể chỉ định cấu trúc URI và loại dữ liệu (loại nội dung nghe nhìn MIME). Mỗi phần của URI là một thuộc tính riêng biệt: scheme, host, portpath:

<scheme>://<host>:<port>/<path>

Ví dụ sau đây cho thấy các giá trị có thể có cho những thuộc tính này:

content://com.example.project:200/folder/subfolder/etc

Trong URI này, giao thức là content, máy chủ lưu trữ là com.example.project, cổng là 200 và đường dẫn là folder/subfolder/etc.

Bạn không bắt buộc phải thêm mỗi thuộc tính này trong phần tử <data>, nhưng có các phần phụ thuộc tuyến tính:

 • Nếu bạn không chỉ định lược đồ, máy chủ sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu bạn không chỉ định máy chủ lưu trữ, cổng sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu cả giao thức và máy chủ đều không được chỉ định, đường dẫn sẽ bị bỏ qua.

Khi so sánh URI trong một ý định với thông số kỹ thuật của URI trong một bộ lọc, thì URI đó chỉ được so sánh với các phần của URI có trong bộ lọc. Ví dụ:

 • Nếu bộ lọc chỉ chỉ định một lược đồ, thì mọi URI có lược đồ đó sẽ khớp với bộ lọc.
 • Nếu một bộ lọc chỉ định một giao thức và một đơn vị quản lý nhưng không có đường dẫn, thì tất cả các URI có cùng giao thức và đơn vị quản lý sẽ chuyển bộ lọc đó, bất kể đường dẫn của chúng.
 • Nếu bộ lọc chỉ định một giao thức, đơn vị quản lý và đường dẫn, thì chỉ các URI có cùng giao thức, đơn vị quản lý và đường dẫn mới chuyển được bộ lọc.

Lưu ý: Thông số kỹ thuật của đường dẫn có thể chứa dấu hoa thị ký tự đại diện (*) để chỉ yêu cầu kết quả khớp một phần với tên đường dẫn.

Quy trình kiểm thử dữ liệu so sánh cả URI và loại MIME trong ý định với URI và loại MIME được chỉ định trong bộ lọc. Các quy tắc như sau:

 1. Một ý định không chứa cả URI và loại MIME sẽ chỉ chuyển được quá trình kiểm thử nếu bộ lọc không chỉ định bất kỳ URI hoặc loại MIME nào.
 2. Một ý định chứa URI nhưng không có loại MIME nào (không rõ ràng cũng như không suy ra được từ URI) chỉ vượt qua quy trình kiểm thử nếu URI của ý định đó khớp với định dạng URI của bộ lọc và tương tự, bộ lọc không chỉ định loại MIME.
 3. Một ý định chứa loại MIME nhưng không phải URI chỉ vượt qua quy trình kiểm thử nếu bộ lọc liệt kê cùng một loại MIME và không chỉ định định dạng URI.
 4. Một ý định chứa cả URI và loại MIME (rõ ràng hoặc có thể suy ra được từ URI) sẽ chỉ chuyển phần loại MIME của quy trình kiểm thử nếu loại đó khớp với một loại được liệt kê trong bộ lọc. Phương thức này sẽ truyền phần URI của hoạt động kiểm thử nếu URI của hoạt động đó khớp với một URI trong bộ lọc hoặc nếu có URI content: hoặc file: và bộ lọc không chỉ định URI. Nói cách khác, một thành phần được giả định là hỗ trợ dữ liệu content:file: nếu bộ lọc của thành phần đó chỉ một loại MIME.

Lưu ý: Nếu một ý định chỉ định một loại URI hoặc MIME, thì quy trình kiểm thử dữ liệu sẽ không thành công nếu không có phần tử <data> nào trong <intent-filter>.

Quy tắc (d) cuối cùng này phản ánh kỳ vọng rằng các thành phần có thể nhận dữ liệu cục bộ qua một tệp hoặc trình cung cấp nội dung. Do đó, các bộ lọc của các bộ lọc chỉ có thể liệt kê một loại dữ liệu mà không cần đặt tên rõ ràng cho giao thức content:file:. Ví dụ sau đây cho thấy một trường hợp điển hình, trong đó phần tử <data> cho Android biết rằng thành phần đó có thể nhận dữ liệu hình ảnh qua trình cung cấp nội dung và hiển thị dữ liệu đó:

<intent-filter>
  <data android:mimeType="image/*" />
  ...
</intent-filter>

Các bộ lọc chỉ định một loại dữ liệu nhưng không phải URI có lẽ là phổ biến nhất vì hầu hết dữ liệu có sẵn đều do các nhà cung cấp nội dung phân phối.

Một cấu hình phổ biến khác là bộ lọc có lược đồ và kiểu dữ liệu. Ví dụ: phần tử <data> như sau cho Android biết rằng thành phần này có thể truy xuất dữ liệu video từ mạng để thực hiện hành động:

<intent-filter>
  <data android:scheme="http" android:mimeType="video/*" />
  ...
</intent-filter>

So khớp ý định

Ý định được so khớp với bộ lọc ý định không chỉ để khám phá một thành phần mục tiêu cần kích hoạt, mà còn để khám phá thông tin nào đó về tập hợp các thành phần trên thiết bị. Ví dụ: ứng dụng Home sẽ điền sẵn trình chạy ứng dụng bằng cách tìm mọi hoạt động có bộ lọc ý định chỉ định hành động ACTION_MAIN và danh mục CATEGORY_LAUNCHER. Chỉ so khớp thành công nếu các hành động và danh mục trong Ý định khớp với bộ lọc, như mô tả trong tài liệu về lớp IntentFilter.

Ứng dụng của bạn có thể dùng tính năng so khớp ý định theo cách tương tự như chức năng của ứng dụng Home. PackageManager có một tập hợp các phương thức query...() trả về tất cả các thành phần có thể chấp nhận một ý định cụ thể và một loạt phương thức resolve...() tương tự giúp xác định thành phần phù hợp nhất để phản hồi một ý định. Ví dụ: queryIntentActivities() trả về danh sách tất cả hoạt động có thể thực hiện ý định được truyền dưới dạng đối số và queryIntentServices() trả về danh sách dịch vụ tương tự. Không có phương thức nào kích hoạt các thành phần; chúng chỉ liệt kê các thành phần có thể phản hồi. Có một phương thức tương tự là queryBroadcastReceivers() dành cho broadcast receiver.