<danh mục>

cú pháp:
<category android:name="string" />
có trong:
<intent-filter>
mô tả:
Thêm tên danh mục vào bộ lọc ý định. Hãy xem nội dung Ý định và bộ lọc ý định để biết thông tin chi tiết về bộ lọc ý định cũng như vai trò của quy cách danh mục trong một bộ lọc.
thuộc tính:
android:name
Tên danh mục. Các danh mục chuẩn được xác định trong lớp Intent dưới dạng hằng số CATEGORY_name. Tên gán ở đây bắt nguồn từ các hằng số đó bằng cách thêm tiền tố android.intent.category. vào name theo sau CATEGORY_. Ví dụ: giá trị chuỗi cho CATEGORY_LAUNCHERandroid.intent.category.LAUNCHER.

Lưu ý: Để nhận ý định ngầm ẩn, bạn phải đưa danh mục CATEGORY_DEFAULT vào bộ lọc ý định. Các phương thức startActivity()startActivityForResult() xử lý mọi ý định như thể chúng đã khai báo danh mục CATEGORY_DEFAULT. Nếu bạn không khai báo ý định đó trong bộ lọc ý định, thì sẽ không có ý định ngầm ẩn nào có thể phân giải hoạt động của bạn.

Đối với các danh mục tuỳ chỉnh, hãy dùng tên gói làm tiền tố để đảm bảo tính riêng biệt.

ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<action>
<data>