Tương tác với ứng dụng khác

Ứng dụng Android thường có một số hoạt động. Mỗi hoạt động cho thấy một giao diện người dùng cho phép thực hiện một thao tác cụ thể (chẳng hạn như xem bản đồ hoặc chụp ảnh). Để đưa người dùng từ hoạt động này sang hoạt động khác, ứng dụng phải sử dụng Intent để xác định "ý định" sẽ thực hiện một hoạt động nào đó. Khi chuyển Intent đến hệ thống bằng một phương thức như startActivity(), hệ thống sẽ sử dụng Intent để xác định và khởi động thành phần ứng dụng thích hợp. Thậm chí, việc sử dụng ý định còn cho phép ứng dụng bắt đầu một hoạt động nằm trong một ứng dụng riêng biệt.

Intent có thể bắt đầu một thực thể Activity cụ thể một cách rõ ràng, hoặc bắt đầu bất cứ thành phần nào có thể xử lý hành động theo ý định một cách ngầm ẩn, chẳng hạn như "chụp ảnh".

Các chủ đề trong tài liệu này hướng dẫn bạn cách sử dụng Intent để thực hiện một số tương tác cơ bản với các ứng dụng khác (chẳng hạn như: khởi động ứng dụng khác, nhận kết quả từ ứng dụng đó, khiến ứng dụng của bạn phản hồi ý định của các ứng dụng khác).

Chủ đề

Chuyển người dùng đến một ứng dụng khác
Hướng dẫn bạn cách tạo ý định ngầm ẩn để chạy những ứng dụng khác có thể thực hiện hành động.
Nhận kết quả từ một hoạt động
Hướng dẫn cách bắt đầu một hoạt động khác và nhận kết quả từ hoạt động đó.
Cho phép ứng dụng khác bắt đầu hoạt động của bạn
Hướng dẫn cách khiến ứng dụng khác có thể sử dụng hoạt động trong ứng dụng của bạn bằng cách xác định bộ lọc ý định có chức năng khai báo ý định ngầm ẩn được ứng dụng chấp nhận.
Lọc phạm vi xem gói trên Android
Hướng dẫn cách ứng dụng của bạn xem được ứng dụng khác nếu chúng không xuất hiện theo mặc định. Chỉ áp dụng cho những ứng dụng nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở lên.
Đáp ứng các trường hợp sử dụng phổ biến trong khi vẫn có chế độ hiển thị gói hạn chế
Hướng dẫn một số kiểu tương tác với ứng dụng mà có thể bạn cần phải cập nhật tệp kê khai của ứng dụng để các ứng dụng khác xuất hiện trước ứng dụng của bạn. Chỉ áp dụng cho những ứng dụng nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở lên.
Giới hạn tải trong vùng chứa Android trên thiết bị
Hướng dẫn bạn cách hạn chế việc tải ứng dụng trên Cửa hàng Play trong một ứng dụng mô phỏng môi trường Android, còn gọi là vùng chứa Android trên thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các chủ đề trên trang này, hãy xem: