Tổng quan về thông báo bật lên

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách thêm thông báo trong Compose.

Có những trường hợp bạn có thể muốn ứng dụng hiển thị một tin nhắn nhanh cho người dùng mà không nhất thiết phải chờ người dùng phản hồi. Ví dụ: khi người dùng thực hiện một hành động như gửi email hoặc xoá tệp, ứng dụng của bạn sẽ hiển thị thông báo xác nhận nhanh cho người dùng. Thông thường, người dùng không cần phải phản hồi tin nhắn. Thông báo cần đủ nổi bật để người dùng có thể nhìn thấy, nhưng không nổi bật đến mức ngăn người dùng làm việc với ứng dụng của bạn.

Android cung cấp tiện ích Snackbar cho trường hợp sử dụng phổ biến này. Snackbar sẽ cung cấp thông báo nhanh bật lên cho người dùng. Hoạt động hiện tại vẫn còn hiển thị và có tính tương tác trong khi Snackbar hiển thị. Sau một thời gian ngắn, Snackbar sẽ tự động đóng.

Tài liệu này cho bạn biết cách sử dụng Snackbar để hiện thông báo bật lên.

Hình 1. Snackbar hiển thị một thông báo ở cuối hoạt động và phần còn lại của hoạt động vẫn có thể sử dụng được.

Tài nguyên khác

Tạo và hiển thị thông báo bật lên
Tìm hiểu cách sử dụng Snackbar để hiển thị một thông báo ngắn gọn cho người dùng.
Thêm thao tác vào thông báo
Tìm hiểu cách thêm thao tác vào một tin nhắn để người dùng có thể phản hồi tin nhắn đó.