Widok adaptera

Wypróbuj sposób tworzenia wiadomości
Jetpack Compose to zalecany zestaw narzędzi UI na Androida. Dowiedz się, jak korzystać z układów w funkcji Utwórz

AdapterView to ViewGroup, który wyświetla elementy wczytane do adaptera. Najpopularniejszy typ adaptera pochodzi ze źródła danych opartego na tablicach.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak wykonać kilka kluczowych czynności związanych z konfiguracją adaptera.

Wypełnianie układu danymi

Aby dodać dane do układu utworzonego w interfejsie aplikacji, dodaj kod podobny do tego:

Kotlin

val PROJECTION = arrayOf(Contacts.People._ID, People.NAME)
...

// Get a Spinner and bind it to an ArrayAdapter that
// references a String array.
val spinner1: Spinner = findViewById(R.id.spinner1)
val adapter1 = ArrayAdapter.createFromResource(
    this, R.array.colors, android.R.layout.simple_spinner_item)
adapter1.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
spinner1.adapter = adapter1

// Load a Spinner and bind it to a data query.
val spinner2: Spinner = findViewById(R.id.spinner2)
val cursor: Cursor = managedQuery(People.CONTENT_URI, PROJECTION, null, null, null)
val adapter2 = SimpleCursorAdapter(this,
    // Use a template that displays a text view
    android.R.layout.simple_spinner_item,
    // Give the cursor to the list adapter
    cursor,
    // Map the NAME column in the people database to...
    arrayOf(People.NAME),
    // The "text1" view defined in the XML template
    intArrayOf(android.R.id.text1))
adapter2.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
spinner2.adapter = adapter2

Java

// Get a Spinner and bind it to an ArrayAdapter that
// references a String array.
Spinner s1 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
  this, R.array.colors, android.R.layout.simple_spinner_item);
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
s1.setAdapter(adapter);

// Load a Spinner and bind it to a data query.
private static String[] PROJECTION = new String[] {
    People._ID, People.NAME
  };

Spinner s2 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner2);
Cursor cur = managedQuery(People.CONTENT_URI, PROJECTION, null, null);

SimpleCursorAdapter adapter2 = new SimpleCursorAdapter(this,
  android.R.layout.simple_spinner_item, // Use a template
                     // that displays a
                     // text view
  cur, // Give the cursor to the list adapter
  new String[] {People.NAME}, // Map the NAME column in the
                     // people database to...
  new int[] {android.R.id.text1}); // The "text1" view defined in
                   // the XML template

adapter2.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
s2.setAdapter(adapter2);

Pamiętaj, że w projekcie CursorAdapter musisz używać kolumny People._ID. W przeciwnym razie uzyskasz wyjątek.

Jeśli w trakcie działania aplikacji zmienisz dane źródłowe odczytywane przez adapter, wywołaj notifyDataSetChanged(). Spowoduje to powiadomienie w załączonym widoku danych o zmianie i ponowne odświeżenie się.

Uwaga: w Android Studio w wersji 3.6 lub nowszej funkcja wiązania widoku może zastępować wywołania findViewById() i zapewnia bezpieczeństwo typu podczas kompilacji kodu, który wchodzi w interakcje z widokami. Rozważ użycie powiązania widoku zamiast findViewById().

Obsługa wyborów użytkownika

Wybierając użytkownika, ustawiasz jego element AdapterView.OnItemClickListener w detektorze i rejestrujesz zmiany wyboru.

Kotlin

val historyView: ListView = findViewById(R.id.history)
historyView.onItemClickListener = AdapterView.OnItemClickListener { parent, view, position, id ->
  Toast.makeText(context, "You've got an event", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}

Java

// Create a message handling object as an anonymous class.
private OnItemClickListener messageClickedHandler = new OnItemClickListener() {
  public void onItemClick(AdapterView parent, View v, int position, long id)
  {
    // Display a messagebox.
    Toast.makeText(context,"You've got an event",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
};

// Now hook into our object and set its onItemClickListener member
// to our class handler object.
historyView = (ListView)findViewById(R.id.history);
historyView.setOnItemClickListener(messageClickedHandler);

Więcej dyskusji znajdziesz w temacie Spinner.