Adapter Görünümü

"Oluştur" yöntemini deneyin
Jetpack Compose, Android için önerilen kullanıcı arayüzü araç setidir. Compose'da düzenlerle nasıl çalışacağınızı öğrenin.

AdapterView, bağdaştırıcıya yüklenen öğeleri gösteren bir ViewGroup. En yaygın bağdaştırıcı türü, dizi tabanlı veri kaynağından gelir.

Bu kılavuzda, adaptör kurulumuyla ilgili birkaç temel adımın nasıl tamamlanacağı gösterilmektedir.

Düzeni verilerle doldur

Uygulamanızın kullanıcı arayüzünde oluşturduğunuz düzene veri eklemek için aşağıdakine benzer bir kod ekleyin:

Kotlin

val PROJECTION = arrayOf(Contacts.People._ID, People.NAME)
...

// Get a Spinner and bind it to an ArrayAdapter that
// references a String array.
val spinner1: Spinner = findViewById(R.id.spinner1)
val adapter1 = ArrayAdapter.createFromResource(
    this, R.array.colors, android.R.layout.simple_spinner_item)
adapter1.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
spinner1.adapter = adapter1

// Load a Spinner and bind it to a data query.
val spinner2: Spinner = findViewById(R.id.spinner2)
val cursor: Cursor = managedQuery(People.CONTENT_URI, PROJECTION, null, null, null)
val adapter2 = SimpleCursorAdapter(this,
    // Use a template that displays a text view
    android.R.layout.simple_spinner_item,
    // Give the cursor to the list adapter
    cursor,
    // Map the NAME column in the people database to...
    arrayOf(People.NAME),
    // The "text1" view defined in the XML template
    intArrayOf(android.R.id.text1))
adapter2.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
spinner2.adapter = adapter2

Java

// Get a Spinner and bind it to an ArrayAdapter that
// references a String array.
Spinner s1 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
  this, R.array.colors, android.R.layout.simple_spinner_item);
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
s1.setAdapter(adapter);

// Load a Spinner and bind it to a data query.
private static String[] PROJECTION = new String[] {
    People._ID, People.NAME
  };

Spinner s2 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner2);
Cursor cur = managedQuery(People.CONTENT_URI, PROJECTION, null, null);

SimpleCursorAdapter adapter2 = new SimpleCursorAdapter(this,
  android.R.layout.simple_spinner_item, // Use a template
                     // that displays a
                     // text view
  cur, // Give the cursor to the list adapter
  new String[] {People.NAME}, // Map the NAME column in the
                     // people database to...
  new int[] {android.R.id.text1}); // The "text1" view defined in
                   // the XML template

adapter2.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
s2.setAdapter(adapter2);

Projeksiyonda CursorAdapter ile People._ID sütununun kullanılması gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde, bir istisna elde edersiniz.

Uygulamanızın kullanım ömrü boyunca Bağdaştırıcınız tarafından okunan temel verileri değiştirirseniz notifyDataSetChanged() numaralı telefonu çağırmalısınız. Bu işlem, ekli Görünüm'e verilerin değiştirildiğini ve kendisinin yenilenmesi gerektiğini bildirir.

Not: Android Studio 3.6 ve sonraki sürümlerde görünüm bağlama özelliği, findViewById() çağrılarının yerini alabilir ve görünümlerle etkileşime giren kodlar için derleme zamanı türü güvenliği sağlar. findViewById() yerine görünüm bağlamayı kullanabilirsiniz.

Kullanıcı seçimlerini yönetme

Sınıfın AdapterView.OnItemClickListener üyesini bir işleyiciye ayarlayarak ve seçim değişikliklerini alarak kullanıcı seçimini siz yönetirsiniz.

Kotlin

val historyView: ListView = findViewById(R.id.history)
historyView.onItemClickListener = AdapterView.OnItemClickListener { parent, view, position, id ->
  Toast.makeText(context, "You've got an event", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}

Java

// Create a message handling object as an anonymous class.
private OnItemClickListener messageClickedHandler = new OnItemClickListener() {
  public void onItemClick(AdapterView parent, View v, int position, long id)
  {
    // Display a messagebox.
    Toast.makeText(context,"You've got an event",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
};

// Now hook into our object and set its onItemClickListener member
// to our class handler object.
historyView = (ListView)findViewById(R.id.history);
historyView.setOnItemClickListener(messageClickedHandler);

Daha fazla tartışma için Spinner konusuna bakın.