android.adservices.measurement

Lớp

DeletionRequest Nhận yêu cầu xóa. 
DeletionRequest.Builder Trình tạo cho các đối tượng DeletionRequest
MeasurementApiUtil Lớp này bao gồm các trạng thái có thể của API được hiển thị bởi apk MeasurementApi.
MeasurementManager MeasurementManager. 
WebSourceParams Lớp lưu giữ các tham số đăng ký nguồn. 
WebSourceParams.Builder Trình tạo WebSourceParams
WebSourceRegistrationRequest Lớp lưu giữ nội dung nhập vào cho lệnh gọi đăng ký nguồn đo lường từ ngữ cảnh web. 
WebSourceRegistrationRequest.Builder Trình tạo cho WebSourceRegistrationRequest
WebTriggerParams Lớp lưu giữ các tham số đăng ký kích hoạt. 
WebTriggerParams.Builder Trình tạo WebTriggerParams
WebTriggerRegistrationRequest Lớp lưu giữ nội dung nhập vào cho lệnh gọi đăng ký kích hoạt đo lường từ ngữ cảnh web. 
WebTriggerRegistrationRequest.Builder Trình tạo cho WebTriggerRegistrationRequest