android.adservices.measurement

Lớp

DeletionRequest Yêu cầu xoá. 
DeletionRequest.Builder Trình tạo cho các đối tượng DeletionRequest
MeasurementManager MeasurementManager. 
WebSourceParams Lớp lưu giữ các tham số đăng ký nguồn. 
WebSourceParams.Builder Trình tạo cho WebSourceParams
WebSourceRegistrationRequest Lớp lưu giữ nội dung nhập vào cho lệnh gọi đăng ký nguồn đo lường từ ngữ cảnh web. 
WebSourceRegistrationRequest.Builder Trình tạo cho WebSourceRegistrationRequest
WebTriggerParams Lớp lưu giữ các tham số đăng ký kích hoạt. 
WebTriggerParams.Builder Trình tạo cho WebTriggerParams
WebTriggerRegistrationRequest Lớp lưu giữ nội dung nhập vào cho lệnh gọi đăng ký kích hoạt đo lường từ ngữ cảnh web. 
WebTriggerRegistrationRequest.Builder Trình tạo cho WebTriggerRegistrationRequest