WebTriggerParams.Builder

public static final class WebTriggerParams.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.measurement.WebTriggerParams.Builder


Trình tạo WebTriggerParams.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder(Uri registrationUri)

Hàm khởi tạo của trình tạo cho WebTriggerParams.

Các phương thức công khai

WebTriggerParams build()

Tạo WebTriggerParams bất biến.

WebTriggerParams.Builder setDebugKeyAllowed(boolean debugKeyAllowed)

Phương thức setter để gắn cờ cho phép/không cho phép gỡ lỗi.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

public Builder (Uri registrationUri)

Hàm khởi tạo của trình tạo cho WebTriggerParams. mIsDebugKeyAllowed được gán giá trị false (sai) theo mặc định.

Các tham số
registrationUri Uri: URI mà API Báo cáo phân bổ gửi yêu cầu để nhận các tham số đăng ký trình kích hoạt Giá trị này không được là null.

Các phương thức công khai

build

public WebTriggerParams build ()

Tạo WebTriggerParams bất biến.

Trả về
WebTriggerParams WebTriggerParams bất biến Giá trị này không được là null.

setDebugKeyAllowed

public WebTriggerParams.Builder setDebugKeyAllowed (boolean debugKeyAllowed)

Phương thức setter để gắn cờ cho phép/không cho phép gỡ lỗi. Nếu bạn đặt giá trị này thành true (đúng), thì hệ thống sẽ cho phép phân tích cú pháp khoá gỡ lỗi khỏi các phản hồi về đăng ký, đồng thời bổ sung vào các báo cáo đã tạo.

Các tham số
debugKeyAllowed boolean: do trình duyệt sử dụng để cho biết liệu khoá gỡ lỗi thu được từ URI đăng ký có được phép sử dụng hay không

Trả về
WebTriggerParams.Builder trình tạo Giá trị này không được là null.