WebTriggerParams.Builder

public static final class WebTriggerParams.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.measurement.WebTriggerParams.Builder


Trình tạo WebTriggerParams.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Trình tạo cho WebTriggerParams.

Các phương thức công khai

WebTriggerParams build()

Tạo đối tượng WebTriggerParams bất biến.

WebTriggerParams.Builder setAllowDebugKey(boolean allowDebugKey)

Phương thức setter để gắn cờ cho phép/không cho phép gỡ lỗi.

WebTriggerParams.Builder setRegistrationUri(Uri registrationUri)

Phương thức setter để đăng ký Uri.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Các phương thức công khai

tạo

public WebTriggerParams build ()

Tạo đối tượng WebTriggerParams bất biến.

Trả về
WebTriggerParams WebTriggerParams bất biến Giá trị này không được là null.

setAllowDebugKey

public WebTriggerParams.Builder setAllowDebugKey (boolean allowDebugKey)

Phương thức setter để gắn cờ cho phép/không cho phép gỡ lỗi. Nếu bạn đặt giá trị này thành true (đúng), thì hệ thống sẽ cho phép phân tích cú pháp khóa gỡ lỗi khỏi các phản hồi về đăng ký, đồng thời bổ sung vào các báo cáo đã tạo.

Các tham số
allowDebugKey boolean: gắn cờ cho phép/không cho phép gỡ lỗi

Trả về
WebTriggerParams.Builder trình tạo Giá trị này không được là null.

setRegistrationUri

public WebTriggerParams.Builder setRegistrationUri (Uri registrationUri)

Phương thức setter để đăng ký Uri. Đây là một tham số bắt buộc.

Các tham số
registrationUri Uri: URI đăng ký Giá trị này không được là null.

Trả về
WebTriggerParams.Builder trình tạo Giá trị này không được là null.