Ý định và bộ lọc ý định

Intent là một đối tượng thông báo mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu thao tác từ một thành phần ứng dụng khác. Mặc dù ý định tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa các thành phần theo nhiều cách, nhưng có 3 trường hợp sử dụng cơ bản:

 • Bắt đầu một hoạt động

  Activity đại diện cho một màn hình trong ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu một phiên bản mới của Activity bằng cách truyền Intent đến startActivity(). Intent mô tả hoạt động cần bắt đầu và mang mọi dữ liệu cần thiết.

  Nếu bạn muốn nhận kết quả từ hoạt động khi hoạt động kết thúc, hãy gọi startActivityForResult(). Hoạt động của bạn nhận được kết quả dưới dạng một đối tượng Intent riêng biệt trong lệnh gọi lại onActivityResult() của hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về Hoạt động.

 • Bắt đầu một dịch vụ

  Service là một thành phần thực hiện các thao tác ở chế độ nền mà không có giao diện người dùng. Với Android 5.0 (API cấp 21) trở lên, bạn có thể bắt đầu một dịch vụ bằng JobScheduler. Để biết thêm thông tin về JobScheduler, hãy xem API-reference documentation.

  Đối với các phiên bản trước Android 5.0 (API cấp 21), bạn có thể bắt đầu một dịch vụ bằng cách sử dụng các phương thức của lớp Service. Bạn có thể bắt đầu dịch vụ để thực hiện thao tác một lần (chẳng hạn như tải tệp xuống) bằng cách truyền Intent đến startService(). Intent mô tả dịch vụ để bắt đầu và mang mọi dữ liệu cần thiết.

  Nếu dịch vụ được thiết kế theo giao diện máy khách-máy chủ, bạn có thể liên kết với dịch vụ từ một thành phần khác bằng cách truyền Intent đến bindService(). Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về Dịch vụ.

 • Phân phối thông báo

  Thông báo truyền tin là một thông báo mà bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể nhận được. Hệ thống phân phối nhiều thông báo cho các sự kiện hệ thống, chẳng hạn như khi hệ thống khởi động hoặc thiết bị bắt đầu sạc. Bạn có thể phân phối thông báo truyền tin đến các ứng dụng khác bằng cách truyền Intent đến sendBroadcast() hoặc sendOrderedBroadcast().

Phần còn lại của trang này giải thích cách hoạt động của ý định và cách sử dụng ý định. Để biết thông tin liên quan, hãy xem bài viết Tương tác với các ứng dụng khácChia sẻ nội dung.

Các loại ý định

Có hai loại ý định:

 • Ý định tường minh chỉ định thành phần nào của ứng dụng sẽ đáp ứng ý định bằng cách chỉ định một ComponentName đầy đủ. Thường thì bạn sẽ dùng một ý định tường minh để bắt đầu một thành phần trong ứng dụng của mình, vì bạn biết tên lớp của hoạt động hoặc dịch vụ bạn muốn bắt đầu. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu một hoạt động mới trong ứng dụng để phản hồi hành động của người dùng hoặc bắt đầu một dịch vụ để tải tệp xuống ở chế độ nền.
 • Ý định ngầm ẩn không đặt tên cho một thành phần cụ thể mà khai báo một hành động chung cần thực hiện, cho phép một thành phần từ ứng dụng khác xử lý. Ví dụ: nếu muốn cho người dùng thấy một vị trí trên bản đồ, bạn có thể sử dụng ý định ngầm ẩn để yêu cầu một ứng dụng khác có khả năng hiển thị vị trí đã chỉ định trên bản đồ.

Hình 1 cho thấy cách một ý định được sử dụng khi bắt đầu một hoạt động. Khi đối tượng Intent đặt tên rõ ràng cho một thành phần hoạt động cụ thể, hệ thống sẽ khởi động ngay thành phần đó.

Hình 1. Cách một ý định ngầm ẩn được phân phối thông qua hệ thống để bắt đầu một hoạt động khác: [1] Hoạt động A tạo một Intent có nội dung mô tả hành động và chuyển nội dung đó đến startActivity(). [2] Hệ thống Android tìm kiếm một bộ lọc ý định khớp với ý định trong tất cả ứng dụng. Khi tìm thấy kết quả trùng khớp, [3] hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động so khớp (Hoạt động B) bằng cách gọi phương thức onCreate() và truyền vào phương thức Intent.

Khi bạn sử dụng một ý định ngầm ẩn, hệ thống Android sẽ tìm thành phần thích hợp để bắt đầu bằng cách so sánh nội dung của ý định đó với bộ lọc ý định được khai báo trong tệp kê khai của các ứng dụng khác trên thiết bị. Nếu ý định khớp với bộ lọc ý định, hệ thống sẽ khởi động thành phần đó và phân phối đối tượng Intent. Nếu nhiều bộ lọc ý định tương thích, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại để người dùng có thể chọn ứng dụng sẽ sử dụng.

Bộ lọc ý định là một biểu thức trong tệp kê khai của một ứng dụng, chỉ định loại ý định mà thành phần muốn nhận được. Ví dụ: bằng cách khai báo bộ lọc ý định cho một hoạt động, bạn cho phép các ứng dụng khác có thể trực tiếp bắt đầu hoạt động của bạn bằng một loại ý định nhất định. Tương tự, nếu bạn không khai báo bất kỳ bộ lọc ý định nào cho một hoạt động, thì bạn chỉ có thể bắt đầu hoạt động đó bằng một ý định tường minh.

Thận trọng: Để đảm bảo ứng dụng của bạn được bảo mật, hãy luôn dùng một ý định tường minh khi bắt đầu Service và không khai báo các bộ lọc ý định cho dịch vụ của bạn. Việc sử dụng ý định ngầm ẩn để bắt đầu một dịch vụ sẽ gây ra mối nguy hiểm về bảo mật vì bạn không thể chắc chắn dịch vụ nào sẽ phản hồi ý định và người dùng không thể biết dịch vụ nào sẽ bắt đầu. Kể từ Android 5.0 (API cấp 21), hệ thống sẽ gửi một ngoại lệ nếu bạn gọi bindService() với ý định ngầm ẩn.

Xây dựng ý định

Đối tượng Intent mang thông tin mà hệ thống Android sử dụng để xác định thành phần nào cần bắt đầu (chẳng hạn như tên thành phần hoặc danh mục thành phần chính xác sẽ nhận ý định), cùng với thông tin mà thành phần người nhận sử dụng để thực hiện hành động đúng cách (chẳng hạn như hành động cần thực hiện và dữ liệu cần thực hiện).

Thông tin chính có trong Intent như sau:

Tên thành phần
Tên của thành phần cần bắt đầu.

Đây là thao tác không bắt buộc nhưng thông tin quan trọng giúp rõ ràng ý định, nghĩa là ý định chỉ nên được phân phối đến thành phần ứng dụng được xác định theo tên thành phần. Nếu không có tên thành phần, ý định sẽ ngầm ẩn và hệ thống sẽ quyết định thành phần nào sẽ nhận ý định đó dựa trên các thông tin về ý định khác (chẳng hạn như thao tác, dữ liệu và danh mục như mô tả bên dưới). Nếu cần bắt đầu một thành phần cụ thể trong ứng dụng, bạn nên chỉ định tên thành phần.

Lưu ý: Khi bắt đầu Service, hãy luôn chỉ định tên thành phần. Nếu không, bạn không thể chắc chắn dịch vụ nào sẽ phản hồi ý định và người dùng không thể xem dịch vụ nào sẽ bắt đầu.

Trường này của Intent là một đối tượng ComponentName mà bạn có thể chỉ định bằng cách sử dụng tên lớp đủ điều kiện của thành phần mục tiêu, bao gồm cả tên gói của ứng dụng, ví dụ như com.example.ExampleActivity. Bạn có thể đặt tên thành phần bằng setComponent(), setClass(), setClassName() hoặc hàm khởi tạo Intent.

Hành động
Một chuỗi chỉ định thao tác chung cần thực hiện (chẳng hạn như view hoặc pick).

Trong trường hợp ý định truyền tin, đây là hành động đã diễn ra và đang được báo cáo. Thao tác phần lớn sẽ quyết định cấu trúc phần còn lại của ý định, cụ thể là thông tin có trong dữ liệu và dữ liệu bổ sung.

Bạn có thể chỉ định thao tác của riêng mình để ý định trong ứng dụng (hoặc ứng dụng khác dùng để gọi các thành phần trong ứng dụng), nhưng bạn thường chỉ định hằng số hành động do lớp Intent hoặc các lớp khung khác xác định. Dưới đây là một số thao tác phổ biến để bắt đầu một hoạt động:

ACTION_VIEW
Hãy dùng thao tác này trong một ý định với startActivity() khi bạn có một số thông tin mà một hoạt động có thể hiển thị cho người dùng, chẳng hạn như ảnh để xem trong ứng dụng thư viện hoặc địa chỉ để xem trong ứng dụng bản đồ.
ACTION_SEND
Còn được gọi là ý định chia sẻ, bạn nên dùng ý định này trong một ý định với startActivity() khi bạn có một số dữ liệu mà người dùng có thể chia sẻ thông qua một ứng dụng khác, chẳng hạn như ứng dụng email hoặc ứng dụng chia sẻ qua mạng xã hội.

Hãy xem tài liệu tham khảo về lớp Intent để biết thêm các hằng số xác định các thao tác chung. Các thao tác khác được xác định ở nơi khác trong khung Android, chẳng hạn như trong Settings đối với các thao tác mở màn hình cụ thể trong ứng dụng Cài đặt của hệ thống.

Bạn có thể chỉ định thao tác cho một ý định bằng setAction() hoặc bằng hàm khởi tạo Intent.

Nếu bạn xác định các hành động của riêng mình, hãy nhớ bao gồm tên gói của ứng dụng làm tiền tố, như trong ví dụ sau:

Kotlin

const val ACTION_TIMETRAVEL = "com.example.action.TIMETRAVEL"

Java

static final String ACTION_TIMETRAVEL = "com.example.action.TIMETRAVEL";
Dữ liệu
URI (một đối tượng Uri) tham chiếu đến dữ liệu cần được thực hiện và/hoặc loại MIME của dữ liệu đó. Loại dữ liệu được cung cấp thường được quyết định bởi hành động của ý định. Ví dụ: nếu thao tác là ACTION_EDIT, thì dữ liệu phải chứa URI của tài liệu cần chỉnh sửa.

Khi tạo một ý định, ngoài URI, bạn thường phải chỉ định loại dữ liệu (loại MIME) của dữ liệu. Ví dụ: một hoạt động có thể hiển thị hình ảnh có thể sẽ không phát được tệp âm thanh, mặc dù định dạng URI có thể tương tự nhau. Việc chỉ định loại MIME cho dữ liệu sẽ giúp hệ thống Android tìm thấy thành phần phù hợp nhất để nhận ý định của bạn. Tuy nhiên, đôi khi, loại MIME có thể được suy ra từ URI – đặc biệt là khi dữ liệu là URI content:. URI content: cho biết dữ liệu nằm trên thiết bị và do ContentProvider kiểm soát, giúp hệ thống có thể nhìn thấy loại MIME dữ liệu.

Để chỉ đặt URI dữ liệu, hãy gọi setData(). Để chỉ đặt loại MIME, hãy gọi setType(). Nếu cần, bạn có thể đặt cả hai một cách rõ ràng bằng setDataAndType().

Thận trọng: Nếu bạn muốn đặt cả loại URI và MIME, đừng gọi setData()setType() vì các thuộc tính này đều sẽ huỷ bỏ giá trị của phần tử còn lại. Luôn sử dụng setDataAndType() để đặt cả URI và loại MIME.

Danh mục
Một chuỗi chứa thông tin bổ sung về loại thành phần sẽ xử lý ý định. Bạn có thể đặt bất kỳ nội dung mô tả danh mục nào trong một ý định, nhưng hầu hết ý định không cần phải có danh mục. Dưới đây là một số danh mục phổ biến:
CATEGORY_BROWSABLE
Hoạt động mục tiêu cho phép trình duyệt web khởi động chính nó để hiển thị dữ liệu được tham chiếu bằng một đường liên kết, chẳng hạn như hình ảnh hoặc nội dung email.
CATEGORY_LAUNCHER
Hoạt động là hoạt động ban đầu của một tác vụ và được liệt kê trong trình chạy ứng dụng của hệ thống.

Hãy xem nội dung mô tả về lớp Intent để biết danh sách đầy đủ các danh mục.

Bạn có thể chỉ định một danh mục bằng addCategory().

Những thuộc tính nêu trên (tên thành phần, hành động, dữ liệu và danh mục) thể hiện các đặc điểm xác định của một ý định. Bằng cách đọc các thuộc tính này, hệ thống Android có thể phân giải xem hệ thống nên khởi động thành phần ứng dụng nào. Tuy nhiên, một ý định có thể chứa thêm thông tin không ảnh hưởng đến cách phân giải ý định đó cho một thành phần ứng dụng. Một ý định cũng có thể cung cấp các thông tin sau:

Thông tin khác
Các cặp khoá-giá trị chứa thông tin bổ sung cần thiết để hoàn thành hành động được yêu cầu. Giống như một số thao tác sử dụng các loại URI dữ liệu cụ thể, một số thao tác cũng sử dụng các dữ liệu bổ sung cụ thể.

Bạn có thể thêm dữ liệu bổ sung bằng nhiều phương thức putExtra(), mỗi phương thức chấp nhận hai tham số: tên khoá và giá trị. Bạn cũng có thể tạo một đối tượng Bundle có tất cả dữ liệu bổ sung, sau đó chèn Bundle vào Intent bằng putExtras().

Ví dụ: khi tạo một ý định gửi email bằng ACTION_SEND, bạn có thể chỉ định người nhận gửi bằng khoá EXTRA_EMAIL rồi chỉ định tiêu đề bằng khoá EXTRA_SUBJECT.

Lớp Intent chỉ định nhiều hằng số EXTRA_* cho các kiểu dữ liệu đã chuẩn hoá. Nếu bạn cần khai báo các khoá bổ sung của riêng mình (đối với các ý định mà ứng dụng của bạn nhận được), hãy nhớ đưa tên gói của ứng dụng vào làm tiền tố, như trong ví dụ sau:

Kotlin

const val EXTRA_GIGAWATTS = "com.example.EXTRA_GIGAWATTS"

Java

static final String EXTRA_GIGAWATTS = "com.example.EXTRA_GIGAWATTS";

Thận trọng: Không sử dụng dữ liệu Parcelable hoặc Serializable khi gửi ý định mà bạn mong đợi một ứng dụng khác nhận được. Nếu một ứng dụng cố gắng truy cập dữ liệu trong đối tượng Bundle nhưng không có quyền truy cập vào lớp theo gói hoặc lớp chuyển đổi tuần tự, thì hệ thống sẽ đưa ra RuntimeException.

Cờ
Cờ được xác định trong lớp Intent có chức năng dưới dạng siêu dữ liệu cho ý định. Cờ có thể hướng dẫn hệ thống Android cách khởi chạy một hoạt động (ví dụ: phải thuộc tác vụ nào) và cách xử lý hoạt động sau khi khởi chạy (ví dụ: liệu hoạt động đó có nằm trong danh sách hoạt động gần đây hay không).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phương thức setFlags().

Ví dụ về ý định tường minh

Ý định tường minh là ý định mà bạn dùng để chạy một thành phần ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như một hoạt động hoặc dịch vụ cụ thể trong ứng dụng. Để tạo một ý định tường minh, hãy khai báo tên thành phần cho đối tượng Intent (không bắt buộc).

Ví dụ: nếu đã tạo một dịch vụ trong ứng dụng có tên là DownloadService, được thiết kế để tải một tệp xuống từ web, bạn có thể bắt đầu dịch vụ đó bằng mã sau:

Kotlin

// Executed in an Activity, so 'this' is the Context
// The fileUrl is a string URL, such as "http://www.example.com/image.png"
val downloadIntent = Intent(this, DownloadService::class.java).apply {
  data = Uri.parse(fileUrl)
}
startService(downloadIntent)

Java

// Executed in an Activity, so 'this' is the Context
// The fileUrl is a string URL, such as "http://www.example.com/image.png"
Intent downloadIntent = new Intent(this, DownloadService.class);
downloadIntent.setData(Uri.parse(fileUrl));
startService(downloadIntent);

Hàm khởi tạo Intent(Context, Class) cung cấp cho ứng dụng Context và thành phần là một đối tượng Class. Do đó, ý định này sẽ bắt đầu lớp DownloadService trong ứng dụng một cách rõ ràng.

Để biết thêm thông tin về cách tạo và bắt đầu một dịch vụ, hãy xem hướng dẫn về Dịch vụ.

Ví dụ về ý định ngầm ẩn

Ý định ngầm ẩn chỉ định một thao tác có thể gọi bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị có thể thực hiện thao tác đó. Việc sử dụng ý định ngầm ẩn sẽ hữu ích khi ứng dụng của bạn không thể thực hiện hành động đó. Tuy nhiên, các ứng dụng khác thì có thể và bạn muốn người dùng chọn ứng dụng sẽ sử dụng.

Ví dụ: nếu bạn có nội dung mà bạn muốn người dùng chia sẻ với người khác, hãy tạo một ý định bằng thao tác ACTION_SEND và thêm dữ liệu bổ sung chỉ định nội dung cần chia sẻ. Khi bạn gọi startActivity() với ý định đó, người dùng có thể chọn một ứng dụng để chia sẻ nội dung qua đó.

Kotlin

// Create the text message with a string.
val sendIntent = Intent().apply {
  action = Intent.ACTION_SEND
  putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage)
  type = "text/plain"
}

// Try to invoke the intent.
try {
  startActivity(sendIntent)
} catch (e: ActivityNotFoundException) {
  // Define what your app should do if no activity can handle the intent.
}

Java

// Create the text message with a string.
Intent sendIntent = new Intent();
sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage);
sendIntent.setType("text/plain");

// Try to invoke the intent.
try {
  startActivity(sendIntent);
} catch (ActivityNotFoundException e) {
  // Define what your app should do if no activity can handle the intent.
}

Khi startActivity() được gọi, hệ thống sẽ kiểm tra tất cả ứng dụng đã cài đặt để xác định ứng dụng nào có thể xử lý loại ý định này (một ý định có thao tác ACTION_SEND và mang dữ liệu "văn bản/đơn giản"). Nếu chỉ có một ứng dụng có thể xử lý ý định này, thì ứng dụng đó sẽ mở ngay lập tức và được cung cấp ý định. Nếu không có ứng dụng nào khác có thể xử lý việc này, thì ứng dụng của bạn có thể nắm bắt được ActivityNotFoundException xảy ra. Nếu nhiều hoạt động chấp nhận ý định, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại, chẳng hạn như hộp thoại trong Hình 2 để người dùng có thể chọn ứng dụng sẽ dùng.

Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về cách chạy các ứng dụng khác trong hướng dẫn về việc gửi người dùng đến một ứng dụng khác.

Hình 2. Hộp thoại trình chọn.

Buộc một trình chọn ứng dụng

Khi có nhiều ứng dụng phản hồi ý định ngầm ẩn của bạn, người dùng có thể chọn ứng dụng sẽ dùng và đặt ứng dụng đó làm lựa chọn mặc định cho thao tác. Việc chọn giá trị mặc định sẽ hữu ích khi thực hiện một thao tác mà người dùng có thể muốn sử dụng cùng một ứng dụng mọi lúc, chẳng hạn như khi mở trang web (người dùng thường chỉ muốn sử dụng một trình duyệt web).

Tuy nhiên, nếu nhiều ứng dụng có thể phản hồi ý định và mỗi lần người dùng có thể muốn sử dụng một ứng dụng khác, bạn nên hiển thị rõ ràng hộp thoại trình chọn. Hộp thoại bộ chọn yêu cầu người dùng chọn ứng dụng sẽ sử dụng cho thao tác đó (người dùng không thể chọn ứng dụng mặc định cho thao tác). Ví dụ: khi ứng dụng của bạn thực hiện "chia sẻ" bằng hành động ACTION_SEND, người dùng có thể muốn chia sẻ bằng một ứng dụng khác tuỳ thuộc vào tình huống hiện tại của họ. Vì vậy, bạn nên luôn sử dụng hộp thoại trình chọn, như trong Hình 2.

Để hiển thị trình chọn, hãy tạo Intent bằng createChooser() rồi truyền vào startActivity() như trong ví dụ sau. Ví dụ này cho thấy một hộp thoại chứa danh sách các ứng dụng phản hồi ý định được chuyển đến phương thức createChooser() và dùng văn bản đã cung cấp làm tiêu đề hộp thoại.

Kotlin

val sendIntent = Intent(Intent.ACTION_SEND)
...

// Always use string resources for UI text.
// This says something like "Share this photo with"
val title: String = resources.getString(R.string.chooser_title)
// Create intent to show the chooser dialog
val chooser: Intent = Intent.createChooser(sendIntent, title)

// Verify the original intent will resolve to at least one activity
if (sendIntent.resolveActivity(packageManager) != null) {
  startActivity(chooser)
}

Java

Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
...

// Always use string resources for UI text.
// This says something like "Share this photo with"
String title = getResources().getString(R.string.chooser_title);
// Create intent to show the chooser dialog
Intent chooser = Intent.createChooser(sendIntent, title);

// Verify the original intent will resolve to at least one activity
if (sendIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
  startActivity(chooser);
}

Phát hiện lượt khởi chạy ý định không an toàn

Ứng dụng của bạn có thể khởi chạy các ý định để di chuyển giữa các thành phần bên trong ứng dụng hoặc thực hiện một thao tác thay mặt cho một ứng dụng khác. Để cải thiện khả năng bảo mật của nền tảng, Android 12 (API cấp 31) trở lên sẽ cung cấp tính năng gỡ lỗi để cảnh báo bạn nếu ứng dụng của bạn khởi chạy một ý định theo cách không an toàn. Ví dụ: ứng dụng của bạn có thể thực hiện việc khởi chạy một ý định lồng nhau theo cách không an toàn. Ý định này được truyền dưới dạng ý định bổ sung trong một ý định khác.

Nếu ứng dụng thực hiện cả hai hành động sau đây, thì hệ thống sẽ phát hiện một lượt khởi chạy ý định không an toàn và lỗi vi phạm StrictMode sẽ xảy ra:

 1. Ứng dụng của bạn sẽ tách các ý định lồng nhau khỏi các thành phần đi kèm của ý định đã phân phối.
 2. Ứng dụng sẽ bắt đầu ngay một thành phần ứng dụng bằng cách sử dụng ý định lồng nhau đó, chẳng hạn như chuyển ý định đến startActivity(), startService() hoặc bindService().

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách xác định trường hợp này và điều chỉnh ứng dụng, hãy đọc bài đăng trên blog về Ý định lồng nhau trong Android trên Medium.

Kiểm tra các lần chạy ý định không an toàn

Để kiểm tra xem ý định không an toàn có chạy trong ứng dụng của bạn hay không, hãy gọi detectUnsafeIntentLaunch() khi bạn định cấu hình VmPolicy, như minh hoạ trong đoạn mã sau. Nếu ứng dụng của bạn phát hiện một lỗi vi phạm StrictMode, bạn có thể dừng quá trình thực thi ứng dụng để bảo vệ thông tin có thể có tính nhạy cảm.

Kotlin

fun onCreate() {
  StrictMode.setVmPolicy(VmPolicy.Builder()
    // Other StrictMode checks that you've previously added.
    // ...
    .detectUnsafeIntentLaunch()
    .penaltyLog()
    // Consider also adding penaltyDeath()
    .build())
}

Java

protected void onCreate() {
  StrictMode.setVmPolicy(new VmPolicy.Builder()
    // Other StrictMode checks that you've previously added.
    // ...
    .detectUnsafeIntentLaunch()
    .penaltyLog()
    // Consider also adding penaltyDeath()
    .build());
}

Sử dụng ý định một cách có trách nhiệm hơn

Để giảm thiểu nguy cơ khởi chạy ý định không an toàn và lỗi vi phạm StrictMode, hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây.

Chỉ sao chép các thành phần bổ sung thiết yếu trong ý định và thực hiện mọi quy trình dọn dẹp và xác thực cần thiết. Ứng dụng của bạn có thể sao chép các dữ liệu bổ sung từ một ý định sang một ý định khác dùng để chạy một thành phần mới. Điều này xảy ra khi ứng dụng của bạn gọi putExtras(Intent) hoặc putExtras(Bundle). Nếu ứng dụng của bạn thực hiện một trong các hoạt động này, hãy chỉ sao chép các dữ liệu bổ sung mà thành phần nhận dữ liệu dự kiến. Nếu ý định khác (nhận bản sao) chạy một thành phần không được xuất, hãy dọn dẹp và xác thực các thành phần bổ sung trước khi sao chép vào ý định khởi chạy thành phần.

Đừng xuất các thành phần của ứng dụng một cách không cần thiết. Ví dụ: nếu bạn dự định chạy một thành phần ứng dụng bằng cách sử dụng ý định lồng nhau nội bộ, hãy đặt thuộc tính android:exported của thành phần đó thành false.

Sử dụng PendingIntent thay vì ý định lồng nhau. Nhờ đó, khi một ứng dụng khác tách các gói PendingIntent của Intent chứa, ứng dụng đó có thể khởi chạy PendingIntent bằng danh tính của ứng dụng. Cấu hình này cho phép ứng dụng khác khởi chạy an toàn mọi thành phần, kể cả thành phần không được xuất, trong ứng dụng của bạn.

Sơ đồ trong hình 2 cho thấy cách hệ thống chuyển quyền kiểm soát từ ứng dụng (máy khách) của bạn sang ứng dụng (dịch vụ) khác và quay lại ứng dụng của bạn:

 1. Ứng dụng của bạn tạo một ý định gọi hoạt động trong một ứng dụng khác. Trong ý định đó, bạn thêm một đối tượng PendingIntent làm đối tượng bổ sung. Ý định đang chờ xử lý này gọi một thành phần trong ứng dụng của bạn; thành phần này không được xuất.
 2. Sau khi nhận được ý định của ứng dụng, ứng dụng kia sẽ trích xuất đối tượng PendingIntent được lồng.
 3. Ứng dụng kia gọi phương thức send() trên đối tượng PendingIntent.
 4. Sau khi chuyển quyền kiểm soát về lại ứng dụng của bạn, hệ thống sẽ gọi ý định đang chờ xử lý bằng cách sử dụng ngữ cảnh của ứng dụng.

Hình 2. Sơ đồ giao tiếp trong ứng dụng khi sử dụng ý định đang chờ xử lý lồng nhau.

Nhận được ý định ngầm ẩn

Để quảng cáo những ý định ngầm ẩn mà ứng dụng của bạn có thể nhận được, hãy khai báo một hoặc nhiều bộ lọc ý định cho từng thành phần ứng dụng có phần tử <intent-filter> trong tệp kê khai. Mỗi bộ lọc ý định chỉ định loại ý định mà bộ lọc đó chấp nhận dựa trên hành động, dữ liệu và danh mục của ý định. Hệ thống chỉ phân phối ý định ngầm ẩn đến thành phần ứng dụng khi ý định đó có thể truyền qua một trong các bộ lọc ý định của bạn.

Lưu ý: Ý định tường minh luôn được phân phối đến mục tiêu, bất kể bộ lọc ý định mà thành phần khai báo.

Một thành phần ứng dụng phải khai báo các bộ lọc riêng biệt cho từng tác vụ riêng biệt mà nó có thể thực hiện. Ví dụ: một hoạt động trong ứng dụng thư viện hình ảnh có thể có hai bộ lọc: một bộ lọc để xem hình ảnh và một bộ lọc khác để chỉnh sửa hình ảnh. Khi bắt đầu, hoạt động sẽ kiểm tra Intent và quyết định cách xử lý dựa trên thông tin trong Intent (chẳng hạn như có hiện các chế độ điều khiển của trình chỉnh sửa hay không).

Mỗi bộ lọc ý định được xác định bằng một phần tử <intent-filter> trong tệp kê khai của ứng dụng, lồng trong thành phần ứng dụng tương ứng (chẳng hạn như phần tử <activity>).

Trong mỗi thành phần ứng dụng chứa phần tử <intent-filter>, hãy đặt giá trị rõ ràng cho android:exported. Thuộc tính này cho biết liệu các ứng dụng khác có thể truy cập vào thành phần ứng dụng hay không. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như các hoạt động có bộ lọc ý định chứa danh mục LAUNCHER, bạn nên đặt thuộc tính này thành true. Nếu không, bạn nên đặt thuộc tính này thành false để an toàn hơn.

Cảnh báo: Nếu một hoạt động, dịch vụ hoặc broadcast receiver trong ứng dụng của bạn dùng bộ lọc ý định và không đặt giá trị rõ ràng cho android:exported, thì bạn không thể cài đặt ứng dụng đó trên thiết bị chạy Android 12 trở lên.

Bên trong <intent-filter>, bạn có thể chỉ định loại ý định cần chấp nhận bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phần tử trong số 3 phần tử sau:

<action>
Khai báo thao tác theo ý định được chấp nhận trong thuộc tính name. Giá trị phải là giá trị chuỗi cố định của một hành động, không phải là hằng số lớp.
<data>
Khai báo loại dữ liệu được chấp nhận, sử dụng một hoặc nhiều thuộc tính chỉ định nhiều khía cạnh của URI dữ liệu (scheme, host, port, path) và loại MIME.
<category>
Khai báo danh mục ý định được chấp nhận trong thuộc tính name. Giá trị phải là giá trị chuỗi cố định của một hành động, không phải là hằng số lớp.

Lưu ý: Để nhận ý định ngầm ẩn, bạn phải đưa danh mục CATEGORY_DEFAULT vào bộ lọc ý định. Các phương thức startActivity()startActivityForResult() xử lý mọi ý định như thể chúng đã khai báo danh mục CATEGORY_DEFAULT. Nếu bạn không khai báo danh mục này trong bộ lọc ý định, thì sẽ không có ý định ngầm ẩn nào được phân giải cho hoạt động của bạn.

Ví dụ: dưới đây là nội dung khai báo hoạt động có bộ lọc ý định để nhận ý định ACTION_SEND khi loại dữ liệu là văn bản:

<activity android:name="ShareActivity" android:exported="false">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="text/plain"/>
  </intent-filter>
</activity>

Bạn có thể tạo bộ lọc bao gồm nhiều bản sao của <action>, <data> hoặc <category>. Nếu làm như vậy, bạn cần chắc chắn rằng thành phần này có thể xử lý bất kỳ và mọi tổ hợp của các phần tử bộ lọc đó.

Khi muốn xử lý nhiều loại ý định, nhưng chỉ trong các tổ hợp cụ thể của hành động, dữ liệu và loại danh mục, thì bạn cần tạo nhiều bộ lọc ý định.

Ý định ngầm ẩn được kiểm thử so với một bộ lọc bằng cách so sánh ý định đó với từng phần tử trong số 3 phần tử. Để được phân phối đến thành phần, ý định phải vượt qua cả 3 lượt kiểm thử. Nếu không khớp với bất kỳ thành phần nào trong số đó, thì hệ thống Android sẽ không phân phối ý định đến thành phần này. Tuy nhiên, vì một thành phần có thể có nhiều bộ lọc ý định, nên một ý định không truyền qua một trong các bộ lọc của một thành phần có thể đi qua trên một bộ lọc khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách hệ thống giải quyết ý định trong phần dưới đây về Giải pháp ý định.

Thận trọng: Sử dụng bộ lọc ý định không phải là cách an toàn để ngăn các ứng dụng khác khởi động các thành phần của bạn. Mặc dù bộ lọc ý định hạn chế một thành phần chỉ phản hồi một số loại ý định ngầm ẩn nhất định, nhưng một ứng dụng khác có thể khởi động thành phần ứng dụng của bạn bằng cách dùng ý định tường minh nếu nhà phát triển xác định tên thành phần. Nếu bạn chỉ ứng dụng của riêng bạn mới có thể khởi động một trong các thành phần, thì đừng khai báo bộ lọc ý định trong tệp kê khai. Thay vào đó, hãy đặt thuộc tính exported thành "false" cho thành phần đó.

Tương tự, để tránh vô tình chạy Service của một ứng dụng khác, hãy luôn sử dụng một ý định tường minh để bắt đầu dịch vụ của riêng bạn.

Lưu ý: Đối với mọi hoạt động, bạn phải khai báo bộ lọc ý định trong tệp kê khai. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký bộ lọc cho broadcast receiver một cách linh động bằng cách gọi registerReceiver(). Sau đó, bạn có thể huỷ đăng ký trình nhận bằng unregisterReceiver(). Việc này cho phép ứng dụng theo dõi các thông báo truyền tin cụ thể chỉ trong một khoảng thời gian nhất định khi ứng dụng đang chạy.

Bộ lọc ví dụ

Để minh hoạ một số hành vi của bộ lọc ý định, sau đây là ví dụ từ tệp kê khai của một ứng dụng chia sẻ qua mạng xã hội:

<activity android:name="MainActivity" android:exported="true">
  <!-- This activity is the main entry, should appear in app launcher -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>

<activity android:name="ShareActivity" android:exported="false">
  <!-- This activity handles "SEND" actions with text data -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="text/plain"/>
  </intent-filter>
  <!-- This activity also handles "SEND" and "SEND_MULTIPLE" with media data -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <action android:name="android.intent.action.SEND_MULTIPLE"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="application/vnd.google.panorama360+jpg"/>
    <data android:mimeType="image/*"/>
    <data android:mimeType="video/*"/>
  </intent-filter>
</activity>

Hoạt động đầu tiên, MainActivity, là điểm truy cập chính của ứng dụng. Hoạt động này mở ra khi người dùng khởi chạy ứng dụng lần đầu bằng biểu tượng trình chạy:

 • Thao tác ACTION_MAIN cho biết đây là điểm truy cập chính và không dự kiến có dữ liệu ý định nào.
 • Danh mục CATEGORY_LAUNCHER cho biết biểu tượng của hoạt động này phải được đặt trong trình chạy ứng dụng của hệ thống. Nếu phần tử <activity> không chỉ định biểu tượng bằng icon, thì hệ thống sẽ sử dụng biểu tượng của phần tử <application>.

2 URL này phải được ghép nối với nhau để hoạt động xuất hiện trong trình chạy ứng dụng.

Hoạt động thứ hai, ShareActivity, nhằm hỗ trợ việc chia sẻ văn bản và nội dung nghe nhìn. Mặc dù người dùng có thể nhập hoạt động này bằng cách điều hướng đến hoạt động đó từ MainActivity, nhưng họ cũng có thể nhập ShareActivity trực tiếp từ một ứng dụng khác đưa ra ý định ngầm ẩn khớp với một trong 2 bộ lọc ý định.

Lưu ý: Loại MIME, application/vnd.google.panorama360+jpg, là một loại dữ liệu đặc biệt dùng để chỉ định ảnh toàn cảnh mà bạn có thể xử lý bằng các API toàn cảnh của Google.

So khớp ý định với bộ lọc ý định của các ứng dụng khác

Nếu một ứng dụng khác nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên, thì ứng dụng đó chỉ có thể xử lý ý định của ứng dụng nếu ý định của bạn khớp với các hành động và danh mục của phần tử <intent-filter> trong ứng dụng khác đó. Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp, thì hệ thống sẽ gửi ActivityNotFoundException. Ứng dụng gửi phải xử lý ngoại lệ này.

Tương tự, nếu bạn cập nhật ứng dụng để nhắm đến Android 13 trở lên, thì tất cả ý định bắt nguồn từ các ứng dụng bên ngoài sẽ chỉ được phân phối đến một thành phần được xuất của ứng dụng nếu ý định đó khớp với các hành động và danh mục của phần tử <intent-filter> mà ứng dụng của bạn khai báo. Hành vi này xảy ra bất kể phiên bản SDK mục tiêu của ứng dụng gửi.

Trong các trường hợp sau đây, tính năng so khớp ý định sẽ không được thực thi:

 • Ý định được phân phối đến các thành phần không khai báo bộ lọc ý định nào.
 • Các ý định bắt nguồn từ trong cùng một ứng dụng.
 • Ý định bắt nguồn từ hệ thống; tức là ý định được gửi từ "UID hệ thống" (uid=1000). Các ứng dụng hệ thống bao gồm system_server và những ứng dụng đặt android:sharedUserId thành android.uid.system.
 • Ý định bắt nguồn từ gốc.

Tìm hiểu thêm về tính năng so khớp ý định.

Sử dụng ý định đang chờ xử lý

Đối tượng PendingIntent là một trình bao bọc xung quanh đối tượng Intent. Mục đích chính của PendingIntent là cấp quyền cho một ứng dụng nước ngoài để sử dụng Intent bên trong như thể nó được thực thi từ quy trình của chính ứng dụng.

Sau đây là các trường hợp sử dụng chính của một ý định đang chờ xử lý:

 • Khai báo ý định sẽ được thực thi khi người dùng thực hiện một hành động thông qua Thông báo của bạn (NotificationManager của hệ thống Android thực thi Intent).
 • Khai báo ý định sẽ được thực thi khi người dùng thực hiện một thao tác bằng Tiện ích ứng dụng (ứng dụng Màn hình chính sẽ thực thi Intent).
 • Khai báo ý định sẽ được thực thi vào một thời điểm cụ thể trong tương lai (AlarmManager của hệ thống Android thực thi Intent).

Giống như việc mỗi đối tượng Intent được thiết kế để được một loại thành phần ứng dụng cụ thể (Activity, Service hoặc BroadcastReceiver) xử lý, do đó, bạn cũng phải cân nhắc kỹ khi tạo PendingIntent. Khi sử dụng một ý định đang chờ xử lý, ứng dụng của bạn sẽ không thực thi ý định đó bằng một lệnh gọi như startActivity(). Thay vào đó, bạn phải khai báo loại thành phần mong muốn khi tạo PendingIntent bằng cách gọi phương thức tương ứng của trình tạo:

Trừ phi ứng dụng của bạn nhận được ý định đang chờ xử lý từ các ứng dụng khác, các phương thức nêu trên để tạo PendingIntent có thể là phương thức PendingIntent duy nhất mà bạn cần.

Mỗi phương thức sẽ lấy Context của ứng dụng hiện tại, Intent bạn muốn gói và một hoặc nhiều cờ chỉ định cách sử dụng ý định (chẳng hạn như liệu ý định có thể được sử dụng nhiều lần hay không).

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ý định đang chờ xử lý, vui lòng xem tài liệu về từng trường hợp sử dụng tương ứng, chẳng hạn như trong hướng dẫn về API Thông báoTiện ích ứng dụng.

Chỉ định khả năng biến đổi

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, bạn phải chỉ định khả năng biến đổi của từng đối tượng PendingIntent mà ứng dụng của bạn tạo ra. Để khai báo rằng một đối tượng PendingIntent nhất định là có thể thay đổi hoặc không thể thay đổi, hãy sử dụng cờ PendingIntent.FLAG_MUTABLE hoặc PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE tương ứng.

Nếu ứng dụng của bạn cố gắng tạo một đối tượng PendingIntent mà không đặt cờ về khả năng biến đổi, thì hệ thống sẽ gửi một IllegalArgumentException và thông báo sau đây sẽ xuất hiện trong Logcat:

PACKAGE_NAME: Targeting S+ (version 31 and above) requires that one of \
FLAG_IMMUTABLE or FLAG_MUTABLE be specified when creating a PendingIntent.

Strongly consider using FLAG_IMMUTABLE, only use FLAG_MUTABLE if \
some functionality depends on the PendingIntent being mutable, e.g. if \
it needs to be used with inline replies or bubbles.

Tạo ý định đang chờ xử lý bất biến bất cứ khi nào có thể

Trong hầu hết trường hợp, ứng dụng của bạn phải tạo các đối tượng PendingIntent bất biến, như minh hoạ trong đoạn mã sau. Nếu một đối tượng PendingIntent là không thể thay đổi, thì các ứng dụng khác không thể sửa đổi ý định để điều chỉnh kết quả của việc gọi ý định.

Kotlin

val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(applicationContext,
    REQUEST_CODE, intent,
    /* flags */ PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE)

Java

PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(),
    REQUEST_CODE, intent,
    /* flags */ PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE);

Tuy nhiên, một số trường hợp sử dụng nhất định yêu cầu các đối tượng PendingIntent có thể thay đổi:

 • Hỗ trợ các thao tác trả lời trực tiếp trong thông báo. Câu trả lời trực tiếp yêu cầu thay đổi dữ liệu đối với đoạn video trong đối tượng PendingIntent được liên kết với câu trả lời. Thông thường, bạn yêu cầu thay đổi này bằng cách chuyển FILL_IN_CLIP_DATA dưới dạng cờ vào phương thức fillIn().
 • Liên kết thông báo với khung Android Auto, sử dụng các thực thể của CarAppExtender.
 • Đặt cuộc trò chuyện trong bong bóng trò chuyện bằng các thực thể của PendingIntent. Đối tượng PendingIntent có thể thay đổi cho phép hệ thống áp dụng cờ chính xác, chẳng hạn như FLAG_ACTIVITY_MULTIPLE_TASKFLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT.
 • Yêu cầu thông tin vị trí của thiết bị bằng cách gọi requestLocationUpdates() hoặc các API tương tự. Đối tượng PendingIntent có thể thay đổi cho phép hệ thống thêm các ý định bổ sung để đại diện cho các sự kiện trong vòng đời của vị trí. Những sự kiện này bao gồm sự thay đổi về vị trí và nhà cung cấp trở nên có mặt.
 • Lên lịch chuông báo bằng AlarmManager. Đối tượng PendingIntent có thể thay đổi cho phép hệ thống thêm ý định bổ sung EXTRA_ALARM_COUNT. Giá trị này thể hiện số lần một chuông báo lặp lại được kích hoạt. Bằng cách chứa dữ liệu bổ sung này, ý định có thể thông báo chính xác cho ứng dụng về việc một chuông báo lặp lại có được kích hoạt nhiều lần hay không, chẳng hạn như khi thiết bị ở chế độ ngủ.

Nếu ứng dụng của bạn tạo một đối tượng PendingIntent có thể thay đổi, bạn nên sử dụng ý định tường minh và điền vào ComponentName. Theo đó, bất cứ khi nào một ứng dụng khác gọi PendingIntent và chuyển quyền kiểm soát về lại ứng dụng của bạn, thì thành phần tương tự trong ứng dụng đó sẽ luôn bắt đầu.

Sử dụng ý định tường minh trong ý định đang chờ xử lý

Để xác định rõ hơn cách các ứng dụng khác có thể dùng ý định đang chờ xử lý của ứng dụng, hãy luôn bao gồm ý định đang chờ xử lý xung quanh một ý định tường minh. Để làm theo phương pháp hay nhất này, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã đặt các trường hành động, gói và thành phần của ý định cơ sở.
 2. Sử dụng FLAG_IMMUTABLE, được thêm vào Android 6.0 (API cấp 23) để tạo ý định đang chờ xử lý. Cờ này ngăn những ứng dụng nhận được PendingIntent điền vào các thuộc tính không được điền sẵn. Nếu minSdkVersion của ứng dụng là 22 trở xuống, bạn có thể cung cấp sự an toàn và khả năng tương thích cùng nhau bằng mã sau:

  if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
   // Create a PendingIntent using FLAG_IMMUTABLE.
  } else {
   // Existing code that creates a PendingIntent.
  }

Phân giải ý định

Khi nhận được ý định ngầm ẩn để bắt đầu một hoạt động, hệ thống sẽ tìm kiếm hoạt động phù hợp nhất cho ý định đó bằng cách so sánh ý định đó với các bộ lọc ý định dựa trên 3 khía cạnh:

 • Quay!
 • Dữ liệu (cả URI và loại dữ liệu).
 • Danh mục.

Các phần sau đây mô tả cách so khớp ý định với các thành phần thích hợp theo nội dung khai báo bộ lọc ý định trong tệp kê khai của ứng dụng.

Thử nghiệm hành động

Để chỉ định các thao tác theo ý định được chấp nhận, bộ lọc ý định có thể khai báo 0 hoặc nhiều phần tử <action>, như trong ví dụ sau:

<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.EDIT" />
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
  ...
</intent-filter>

Để chuyển bộ lọc này, hành động được chỉ định trong Intent phải khớp với một trong các hành động được liệt kê trong bộ lọc.

Nếu bộ lọc không liệt kê bất kỳ hành động nào, thì sẽ không có ý định nào được so khớp, vì vậy, tất cả các ý định đều không vượt qua kiểm thử. Tuy nhiên, nếu không chỉ định một hành động, thì Intent sẽ vượt qua quy trình kiểm thử, miễn là bộ lọc đó chứa ít nhất một hành động.

Thử nghiệm danh mục

Để chỉ định các danh mục ý định được chấp nhận, bộ lọc ý định có thể khai báo 0 hoặc nhiều phần tử <category>, như trong ví dụ sau:

<intent-filter>
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
  ...
</intent-filter>

Để có thể vượt qua bài kiểm thử danh mục, mọi danh mục trong Intent phải khớp với một danh mục trong bộ lọc. Điều ngược lại là không cần thiết – bộ lọc ý định có thể khai báo nhiều danh mục hơn số danh mục được chỉ định trong IntentIntent vẫn truyền. Do đó, một ý định không có danh mục nào luôn vượt qua quy trình kiểm thử này, bất kể danh mục nào được khai báo trong bộ lọc.

Lưu ý: Android tự động áp dụng danh mục CATEGORY_DEFAULT cho tất cả các ý định ngầm ẩn được chuyển đến startActivity()startActivityForResult(). Nếu bạn muốn hoạt động của mình nhận được ý định ngầm ẩn, thì hoạt động đó phải đưa một danh mục cho "android.intent.category.DEFAULT" vào bộ lọc ý định, như minh hoạ trong ví dụ trước về <intent-filter>.

Kiểm tra dữ liệu

Để chỉ định dữ liệu ý định được chấp nhận, bộ lọc ý định có thể khai báo 0 hoặc nhiều phần tử <data>, như trong ví dụ sau:

<intent-filter>
  <data android:mimeType="video/mpeg" android:scheme="http" ... />
  <data android:mimeType="audio/mpeg" android:scheme="http" ... />
  ...
</intent-filter>

Mỗi phần tử <data> có thể chỉ định một cấu trúc URI và một kiểu dữ liệu (kiểu nội dung nghe nhìn MIME). Mỗi phần của URI là một thuộc tính riêng biệt: scheme, host, portpath:

<scheme>://<host>:<port>/<path>

Ví dụ sau đây trình bày các giá trị có thể có cho các thuộc tính này:

content://com.example.project:200/folder/subfolder/etc

Trong URI này, giao thức là content, máy chủ lưu trữ là com.example.project, cổng là 200 và đường dẫn là folder/subfolder/etc.

Mỗi thuộc tính trong số này là không bắt buộc trong phần tử <data>, nhưng vẫn có các phần phụ thuộc tuyến tính:

 • Nếu không chỉ định giao thức thì máy chủ sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu máy chủ không được chỉ định, cổng sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu cả giao thức và máy chủ lưu trữ không được chỉ định, thì đường dẫn sẽ bị bỏ qua.

Khi so sánh URI trong một ý định với thông số kỹ thuật URI trong một bộ lọc, URI đó chỉ được so sánh với các phần của URI có trong bộ lọc. Ví dụ:

 • Nếu một bộ lọc chỉ chỉ định một lược đồ, thì tất cả các URI có lược đồ đó đều khớp với bộ lọc.
 • Nếu bộ lọc chỉ định một giao thức và một thẩm quyền nhưng không có đường dẫn, thì tất cả các URI có cùng giao thức và thẩm quyền sẽ đều được vượt qua bộ lọc, bất kể đường dẫn của chúng là gì.
 • Nếu bộ lọc chỉ định một giao thức, một đơn vị quản lý và một đường dẫn, thì chỉ các URI có cùng giao thức, quyền hạn và đường dẫn mới được phép vượt qua bộ lọc đó.

Lưu ý: Thông số kỹ thuật về đường dẫn có thể chứa dấu hoa thị ký tự đại diện (*) để chỉ yêu cầu khớp một phần tên đường dẫn.

Quá trình kiểm thử dữ liệu so sánh cả URI và loại MIME trong ý định với URI và loại MIME được chỉ định trong bộ lọc. Các quy tắc này như sau:

 1. Một ý định không chứa URI và loại MIME nào chỉ vượt qua quá trình kiểm thử nếu bộ lọc không chỉ định bất kỳ loại URI hay MIME nào.
 2. Một ý định chứa URI nhưng không có loại MIME (không rõ ràng và không suy luận được từ URI) chỉ vượt qua quy trình kiểm thử nếu URI của bộ lọc đó khớp với định dạng URI của bộ lọc và bộ lọc cũng không chỉ định loại MIME.
 3. Một ý định chứa loại MIME nhưng không phải URI sẽ chỉ vượt qua quy trình kiểm thử nếu bộ lọc liệt kê cùng một loại MIME và không chỉ định định dạng URI.
 4. Một ý định chứa cả URI và loại MIME (rõ ràng hoặc suy luận được từ URI) sẽ chỉ chuyển phần loại MIME của kiểm thử chỉ khi loại đó khớp với loại được liệt kê trong bộ lọc. Phương thức này sẽ chuyển phần URI của chương trình kiểm thử nếu URI của phần này khớp với URI trong bộ lọc hoặc có URI content: hoặc file: và bộ lọc không chỉ định URI. Nói cách khác, một thành phần được giả định là hỗ trợ dữ liệu content:file: nếu bộ lọc của thành phần đó chỉ liệt kê một loại MIME.

Lưu ý: Nếu một ý định chỉ định loại URI hoặc MIME, thì quá trình kiểm thử dữ liệu sẽ không thành công nếu không có phần tử <data> trong <intent-filter>.

Quy tắc cuối cùng này, quy tắc (d), phản ánh kỳ vọng rằng các thành phần có thể nhận dữ liệu cục bộ từ một tệp hoặc trình cung cấp nội dung. Do đó, các bộ lọc của chúng có thể chỉ liệt kê một loại dữ liệu và không cần phải đặt tên rõ ràng cho giao thức content:file:. Ví dụ sau đây cho thấy một trường hợp điển hình, trong đó phần tử <data> cho Android biết rằng thành phần này có thể lấy dữ liệu hình ảnh từ nhà cung cấp nội dung và hiển thị dữ liệu đó:

<intent-filter>
  <data android:mimeType="image/*" />
  ...
</intent-filter>

Các bộ lọc chỉ định loại dữ liệu nhưng không phải URI có lẽ là bộ lọc phổ biến nhất vì hầu hết dữ liệu có sẵn đều do các trình cung cấp nội dung phân phối.

Một cấu hình phổ biến khác là bộ lọc có lược đồ và kiểu dữ liệu. Ví dụ: phần tử <data> như sau cho Android biết rằng thành phần này có thể truy xuất dữ liệu video từ mạng để thực hiện thao tác:

<intent-filter>
  <data android:scheme="http" android:mimeType="video/*" />
  ...
</intent-filter>

So khớp ý định

Ý định được so khớp với bộ lọc ý định không chỉ để khám phá một thành phần mục tiêu cần kích hoạt, mà còn để khám phá điều gì đó về tập hợp các thành phần trên thiết bị. Ví dụ: ứng dụng Home điền sẵn trình chạy ứng dụng bằng cách tìm tất cả hoạt động bằng bộ lọc ý định chỉ định hành động ACTION_MAIN và danh mục CATEGORY_LAUNCHER. Kết quả so khớp chỉ thành công nếu các hành động và danh mục trong Ý định khớp với bộ lọc, như mô tả trong tài liệu về lớp IntentFilter.

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng tính năng so khớp ý định theo cách tương tự như ứng dụng Home. PackageManager có một tập hợp các phương thức query...() trả về tất cả các thành phần có thể chấp nhận một ý định cụ thể và một loạt phương thức resolve...() tương tự giúp xác định thành phần phù hợp nhất để phản hồi một ý định. Ví dụ: queryIntentActivities() trả về danh sách tất cả hoạt động có thể thực hiện ý định được truyền dưới dạng đối số và queryIntentServices() trả về một danh sách dịch vụ tương tự. Không có phương thức nào kích hoạt các thành phần; chúng chỉ liệt kê những phương thức có thể phản hồi. Có một phương thức tương tự là queryBroadcastReceivers() cho broadcast receiver.