Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

android.app.sdksandbox.sdkprovider

Lớp

SdkSandboxController Bộ điều khiển mà SDK dùng, được tải vào hộp cát để truy cập vào thông tin do hộp cát SDK cung cấp.