Đã thêm vào API cấp 34

android.app.sdksandbox.sdkprovider

Giao diện

SdkSandboxActivityHandler Thông báo này dùng để báo cho SDK biết khi Activity được tạo. 

Lớp

SdkSandboxController Bộ điều khiển mà SDK dùng, được tải vào hộp cát để truy cập vào thông tin do hộp cát SDK cung cấp.