SdkSandboxActivityHandler

public interface SdkSandboxActivityHandler

android.app.sdksandbox.sdkprovider.SdkSandboxActivityHandler


Thông báo này dùng để báo cho SDK biết khi Activity được tạo.

Khi muốn bắt đầu một Activity, SDK sẽ đăng ký phương thức triển khai lớp này bằng cách gọi SdkSandboxController.registerSdkSandboxActivityHandler(android.app.sdksandbox.sdkprovider.SdkSandboxActivityHandler). Phương thức này sẽ trả về giá trị nhận dạng IBinder cho SdkSandboxActivityHandler đã đăng ký đối với SDK.

Bạn nên thông báo cho SDK về việc tạo Activity bằng cách gọi onActivityCreated(android.app.Activity). Quá trình này xảy ra khi ứng dụng gọi gọi SdkSandboxManager.startSdkSandboxActivity(Activity, IBinder) bằng cách sử dụng cùng một giá trị nhận dạng IBinder cho SdkSandboxActivityHandler đã đăng ký.

Tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void onActivityCreated(Activity activity)

Thông báo cho SDK khi Activity được tạo.

Phương thức công khai

onActivityCreated

public abstract void onActivityCreated (Activity activity)

Thông báo cho SDK khi Activity được tạo.

Hàm này được gọi đồng bộ từ luồng chính của Activity đang được tạo.

Theo dự kiến, SDK sẽ gọi Activity#setContentView(View) cho đối tượng Activity đã được truyền để điền vào khung hiển thị này.

Tham số
activity Activity: Activity được tạo. Giá trị này không được là null.