android.adservices.topics

Lớp

GetTopicsRequest Nhận yêu cầu về chủ đề. 
GetTopicsRequest.Builder Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest
GetTopicsResponse Trình bày kết quả của API getTopics. 
GetTopicsResponse.Builder Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsResponse
Chủ đề Trình bày kết quả chủ đề của API getTopics. 
TopicsManager Trình quản lý chủ đề.