Nhận chủ đề yêu cầu

public class GetTopicsRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.topics.GetTopicRequest


Nhận yêu cầu về chủ đề.

Tóm tắt

Các lớp học lồng ghép

class GetTopicsRequest.Builder

Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest

Các phương thức công khai

Context getContext()

Tìm hiểu bối cảnh.

String getSdkName()

Đặt tên cho Sdk.

Các phương thức kế thừa

Các phương thức công khai

getContext

public Context getContext ()

Tìm hiểu bối cảnh.

Trả về
Context Giá trị này không được là null.

getSdkName

public String getSdkName ()

Đặt tên cho Sdk.

Trả về
String Giá trị này không được là null.