Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

GetTopicsRequest

public final class GetTopicsRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.topics.GetTopicRequest


Nhận yêu cầu về chủ đề.

Tóm tắt

Các lớp học lồng ghép

class GetTopicsRequest.Builder

Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest

Các phương thức công khai

String getAdsSdkName()

Đặt tên cho Sdk.

Các phương thức kế thừa

Các phương thức công khai

getAdsSdkName

public String getAdsSdkName ()

Đặt tên cho SDK.

Trả về
String Giá trị này không được là null.