GetTopicsRequest

public final class GetTopicsRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.topics.GetTopicRequest


Nhận yêu cầu về chủ đề.

Tóm tắt

Các lớp lồng ghép

class GetTopicsRequest.Builder

Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest

Phương thức công khai

String getAdsSdkName()

Lấy tên SDK.

boolean shouldRecordObservation()

Lấy dữ liệu quan sát trên hồ sơ.

Các phương thức kế thừa

Phương thức công khai

getAdsSdkName

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public String getAdsSdkName ()

Đặt tên cho SDK.

Trả về
String Giá trị này không được là null.

shouldRecordObservation

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 5
public boolean shouldRecordObservation ()

Lấy dữ liệu quan sát trên hồ sơ.

Trả về
boolean