GetTopicsRequest.Builder

public static final class GetTopicsRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.topics.GetTopicRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder(Context context)

Các phương thức công khai

GetTopicsRequest build()

Xây dựng một phiên bản GetTopicsRequest.

GetTopicsRequest.Builder setSdkName(String sdkName)

Đặt tên cho Sdk.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Trình tạo

public Builder (Context context)

Tham số
context Context: Giá trị này không được là null.

Các phương thức công khai

tạo

public GetTopicsRequest build ()

Xây dựng một phiên bản GetTopicsRequest.

Trả về
GetTopicsRequest Giá trị này không được là null.

setSdkName

public GetTopicsRequest.Builder setSdkName (String sdkName)

Đặt tên cho Sdk. Khi ứng dụng gọi API Chủ đề trực tiếp mà không sử dụng SDK, đừng đặt trường này.

Hiện tại, chúng tôi cho phép người gọi chỉ định SdkName. Trong các bản phát hành sau này, chúng ta có thể sẽ có một cách để tải SdkName trong nội bộ.

Tham số
sdkName String: Giá trị này không được là null.

Trả về
GetTopicsRequest.Builder Giá trị này không được là null.