GetTopicsRequest.Builder

public static final class GetTopicsRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.topics.GetTopicRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Tạo Builder cho các đối tượng GetTopicsRequest.

Các phương thức công khai

GetTopicsRequest build()

Tạo một thực thể GetTopicsRequest.

GetTopicsRequest.Builder setAdsSdkName(String adsSdkName)

Đặt tên cho SDK quảng cáo.

GetTopicsRequest.Builder setShouldRecordObservation(boolean recordObservation)

Thiết lập chế độ Ghi dữ liệu quan sát.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Các phương thức công khai

build

public GetTopicsRequest build ()

Tạo một thực thể GetTopicsRequest.

Trả về
GetTopicsRequest Giá trị này không được là null.

setAdsSdkName

public GetTopicsRequest.Builder setAdsSdkName (String adsSdkName)

Đặt tên cho SDK quảng cáo.

Tham số này phải do SDK chạy bên ngoài Hộp cát gọi. Các ứng dụng khác không được gọi tham số này.

Tham số
adsSdkName String: Tên Sdk Quảng cáo. Giá trị này không được là null.

Trả về
GetTopicsRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setShouldRecordObservation

public GetTopicsRequest.Builder setShouldRecordObservation (boolean recordObservation)

Thiết lập chế độ Ghi dữ liệu quan sát.

Tham số
recordObservation boolean: có ghi lại việc phương thức gọi đã quan sát thấy các chủ đề của ứng dụng lưu trữ hay không. Giá trị này được dùng để xác định xem phương thức gọi có thể nhận chủ đề trong thời gian bắt đầu tiếp theo của hệ thống hay không.

Trả về
GetTopicsRequest.Builder Giá trị này không được là null.