FederatedComputeScheduler

public class FederatedComputeScheduler
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.FederatedComputeScheduler


Xử lý việc lên lịch các lệnh phân tích liên kết và học liên kết.

Tóm tắt

Lớp lồng ghép

class FederatedComputeScheduler.Params

Các tham số liên quan đến việc lên lịch cho lệnh. 

Phương thức công khai

void cancel(String populationName)

Huỷ một lệnh tính toán liên kết bằng các tham số huấn luyện đầu vào.

void schedule(FederatedComputeScheduler.Params params, FederatedComputeInput input)

Lên lịch cho lệnh tính toán liên kết.

Phương thức kế thừa

Phương thức công khai

cancel

public void cancel (String populationName)

Huỷ một lệnh tính toán liên kết bằng các tham số huấn luyện đầu vào.
Phương thức này có thể mất vài giây để hoàn tất, vì vậy, bạn chỉ nên gọi phương thức này từ một luồng worker.

Tham số
populationName String: tên tập hợp của lệnh mà phương thức gọi muốn huỷ. Giá trị này không được là null.

Giá trị gửi
IllegalStateException do lỗi nội bộ của FederatedComputeScheduler gây ra.

schedule

public void schedule (FederatedComputeScheduler.Params params,
                FederatedComputeInput input)

Lên lịch cho lệnh tính toán liên kết.
Phương thức này có thể mất vài giây để hoàn tất, vì vậy, bạn chỉ nên gọi phương thức này từ một luồng worker.

Tham số
params FederatedComputeScheduler.Params: các tham số liên quan đến việc lên lịch cho lệnh. Giá trị này không được là null.

input FederatedComputeInput: cấu hình liên quan đến việc tính toán liên kết. Giá trị này phải nhất quán với cách thiết lập máy chủ tính toán liên kết. TODO(b/300461799): thêm tài liệu máy chủ tính toán liên kết. Giá trị này không được là null.

Giá trị gửi
IllegalArgumentException do phương thức gọi cung cấp đối số đầu vào không hợp lệ.
IllegalStateException do lỗi nội bộ của FederatedComputeScheduler gây ra.