FederatedComputeScheduler.Params

public static class FederatedComputeScheduler.Params
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.FederatedComputeScheduler.Params


Các tham số liên quan đến việc lên lịch cho lệnh.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Params(TrainingInterval trainingInterval)

Phương thức công khai

TrainingInterval getTrainingInterval()

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Tham số

public Params (TrainingInterval trainingInterval)

Tham số
trainingInterval TrainingInterval: Giá trị này không được là null.

Phương thức công khai

getTrainingInterval

public TrainingInterval getTrainingInterval ()

Giá trị trả về
TrainingInterval Giá trị này không được là null.