RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder

public static final class RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

RemoveCustomAudienceOverrideRequest build()

Tạo một thực thể RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer(AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName(String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

setBuyer

public RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer (AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Tham số
buyer AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setName

public RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName (String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Các tham số
name String: Giá trị này không được là null.

Trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.