RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder

public static final class RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

RemoveCustomAudienceOverrideRequest build()

Tạo một thực thể RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer(AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName(String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public Builder ()

Phương thức công khai

build

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public RemoveCustomAudienceOverrideRequest build ()

Tạo một thực thể RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

Trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest Giá trị này không được là null.

setBuyer

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer (AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Tham số
buyer AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setName

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName (String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Các tham số
name String: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.