Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder

public static final class RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

RemoveCustomAudienceOverrideRequest build()

Tạo một thực thể RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer(AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName(String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Trình tạo

public Builder ()

Các phương thức công khai

build

public RemoveCustomAudienceOverrideRequest build ()

Tạo một thực thể RemoveCustomAudienceOverrideRequest.

Trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest Giá trị này không được là null.

setBuyer

public RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer (AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Tham số
buyer AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setName

public RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName (String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Các tham số
name String: Giá trị này không được là null.

Trả về
RemoveCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.