Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

JoinCustomAudienceRequest.Builder

public static final class JoinCustomAudienceRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.JoinCustomAudienceRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng JoinCustomAudienceRequest.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

JoinCustomAudienceRequest build()

Xây dựng một phiên bản của JoinCustomAudienceRequest.

JoinCustomAudienceRequest.Builder setCustomAudience(CustomAudience customAudience)

Đặt đối tượng tùy chỉnh cần tham gia.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Trình tạo

public Builder ()

Các phương thức công khai

build

public JoinCustomAudienceRequest build ()

Xây dựng một phiên bản của JoinCustomAudienceRequest.

Trả về
JoinCustomAudienceRequest Giá trị này không được là null.

Gửi
NullPointerException nếu có bất kỳ tham số không phải rỗng nào là rỗng

setCustomAudience

public JoinCustomAudienceRequest.Builder setCustomAudience (CustomAudience customAudience)

Đặt đối tượng tuỳ chỉnh cần tham gia.

Vui lòng xem JoinCustomAudienceRequest.getCustomAudience() ()} để biết thêm thông tin.

Các tham số
customAudience CustomAudience: Giá trị này không được là null.

Trả về
JoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.