JoinCustomAudienceRequest.Builder

public static final class JoinCustomAudienceRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.JoinCustomAudienceRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng JoinCustomAudienceRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

JoinCustomAudienceRequest build()

Tạo một thực thể của JoinCustomAudienceRequest.

JoinCustomAudienceRequest.Builder setCustomAudience(CustomAudience customAudience)

Đặt đối tượng tùy chỉnh cần tham gia.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public JoinCustomAudienceRequest build ()

Tạo một thực thể của JoinCustomAudienceRequest.

Trả về
JoinCustomAudienceRequest Giá trị này không được là null.

Gửi
NullPointerException nếu có bất kỳ tham số không phải rỗng nào là rỗng

setCustomAudience

public JoinCustomAudienceRequest.Builder setCustomAudience (CustomAudience customAudience)

Đặt đối tượng tuỳ chỉnh cần tham gia.

Xem JoinCustomAudienceRequest.getCustomAudience() để biết thêm thông tin.

Các tham số
customAudience CustomAudience: Giá trị này không được là null.

Trả về
JoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.