Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder

public static final class AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng AddCustomAudienceOverrideRequest.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

AddCustomAudienceOverrideRequest build()

Tạo một thực thể AddCustomAudienceOverrideRequest.

AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBiddingLogicJs(String biddingLogicJs)

Đặt JavaScript logic đặt giá thầu được phân phát trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer(AdTechIdentifier buyer)

Đặt người mua AdTechIdentifier cho đối tượng tuỳ chỉnh.

AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName(String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh bị ghi đè.

AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setTrustedBiddingSignals(AdSelectionSignals trustedBiddingSignals)

Đặt các tín hiệu đặt giá thầu đáng tin cậy để phân phát trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Trình tạo

public Builder ()

Các phương thức công khai

build

public AddCustomAudienceOverrideRequest build ()

Tạo một thực thể AddCustomAudienceOverrideRequest.

Trả về
AddCustomAudienceOverrideRequest Giá trị này không được là null.

setBiddingLogicJs

public AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBiddingLogicJs (String biddingLogicJs)

Đặt JavaScript logic đặt giá thầu được phân phát trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Tham số
biddingLogicJs String: Giá trị này không được là null.

Trả về
AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setBuyer

public AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setBuyer (AdTechIdentifier buyer)

Đặt AdTechIdentifier của người mua cho đối tượng tuỳ chỉnh.

Tham số
buyer AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Trả về
AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setName

public AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setName (String name)

Đặt tên cho đối tượng tuỳ chỉnh đã bị ghi đè.

Tham số
name String: Giá trị này không được là null.

Trả về
AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setTrustedBiddingSignals

public AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder setTrustedBiddingSignals (AdSelectionSignals trustedBiddingSignals)

Đặt các tín hiệu đặt giá thầu đáng tin cậy để phân phát trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Tham số
trustedBiddingSignals AdSelectionSignals: Giá trị này không được là null.

Trả về
AddCustomAudienceOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.