UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder

public static final class UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng UpdateAdCounterHistogramRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder(long adSelectionId, int adEventType, AdTechIdentifier callerAdTech)

Phương thức công khai

UpdateAdCounterHistogramRequest build()

Tạo đối tượng UpdateAdCounterHistogramRequest.

UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder setAdEventType(int adEventType)

Đặt loại sự kiện quảng cáo mà cùng với các khoá bộ đếm của quảng cáo sẽ giúp xác định biểu đồ nào được cập nhật.

UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder setAdSelectionId(long adSelectionId)

Đặt mã nhận dạng lựa chọn quảng cáo được liên kết với các sự kiện của quảng cáo đã hiển thị.

UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder setCallerAdTech(AdTechIdentifier callerAdTech)

Đặt AdTechIdentifier cho thực thể công nghệ quảng cáo của phương thức gọi.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

public Builder (long adSelectionId,
        int adEventType,
        AdTechIdentifier callerAdTech)

Tham số
adSelectionId long

adEventType int

callerAdTech AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Các phương thức công khai

build

public UpdateAdCounterHistogramRequest build ()

Tạo đối tượng UpdateAdCounterHistogramRequest.

Giá trị trả về
UpdateAdCounterHistogramRequest Giá trị này không được là null.

setAdEventType

public UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder setAdEventType (int adEventType)

Đặt loại sự kiện quảng cáo mà cùng với các khoá bộ đếm của quảng cáo sẽ giúp xác định biểu đồ nào được cập nhật.

Xem UpdateAdCounterHistogramRequest.getAdEventType() để biết thêm thông tin.

Tham số
adEventType int: Giá trị là android.adservices.common.FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_INVALID, FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_WIN, FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_IMPRESSION, FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_VIEW, FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_CLICK, android.adservices.common.FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_MIN hoặc android.adservices.common.FrequencyCapFilters.AD_EVENT_TYPE_MAX

Giá trị trả về
UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setAdSelectionId

public UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder setAdSelectionId (long adSelectionId)

Đặt mã nhận dạng lựa chọn quảng cáo được liên kết với các sự kiện của quảng cáo đã hiển thị.

Vui lòng xem UpdateAdCounterHistogramRequest.getAdSelectionId() để biết thêm thông tin.

Tham số
adSelectionId long

Giá trị trả về
UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setCallerAdTech

public UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder setCallerAdTech (AdTechIdentifier callerAdTech)

Đặt AdTechIdentifier cho thực thể công nghệ quảng cáo của phương thức gọi.

Xem UpdateAdCounterHistogramRequest.getCallerAdTech() để biết thêm thông tin.

Tham số
callerAdTech AdTechIdentifier: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
UpdateAdCounterHistogramRequest.Builder Giá trị này không được là null.