<h1 id="2-2-0" class="showalways">Android Studio 2.2 (September 2016)</h1>

Phiên bản 2.2.3 (tháng 12 năm 2016)

<p>
 This is a minor update to Android Studio 2.2. It includes a bug fixes
 focused around gradle, the core IDE, and lint.
</p>

<p>
 Highlighted build changes:
</p>

<ul>
 <li>ProGuard version rollback. Due to a <a href=
 "https://sourceforge.net/p/proguard/bugs/625/">correctness issue</a>
 discovered in ProGuard 5.3.1, we have rolled back to ProGuard 5.2.1. We
 have worked with the ProGuard team on getting a fix quickly, and we expect
 to roll forward to ProGuard 5.3.2 in Android Studio 2.3 Canary 3.
 </li>
 <li>Bug fix for <code>aaptOptions</code> <code>IgnoreAssetsPattern</code>
 not working properly (<a href="http://b.android.com/224167">issue
 224167</a>)
 </li>
 <li>Bug fix for Gradle autodownload for Constraint Layout library
  (<a href="https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=212128">issue
  212128</a>)
 </li>
 <li>Bug fix for a JDK8/Kotlin compiler + dx issue (<a href=
 "http://b.android.com/227729">issue 227729</a>)
 </li>
</ul>

<p>
 <a href=
 "https://code.google.com/p/android/issues/list?can=1&amp;q=target%3D2.2.3+status%3AReleased+&amp;colspec=ID+Status+Priority+Owner+Summary+Stars+Reporter+Opened&amp;cells=tiles">
 See all bug fixes in 2.2.3</a>.
</p>

Phiên bản 2.2.2 (tháng 10 năm 2016)

<p>
 This is a minor update to Android Studio 2.2. It includes a number of small
 changes and bug fixes, including:
</p>

<ul>
 <li>When reporting Instant Run issues through the IDE, the report now also
 includes logcat output for <code>InstantRun</code> events. To help us
 improve Instant Run, please <a href=
 "/studio/run/index.html#submit-feedback">enable extra logging and report
 any issues</a>.
 </li>
 <li>A number of small bug fixes for Gradle.
 </li>
 <li>A fix for problems with generating multiple APKs.
 </li>
</ul>

Phiên bản 2.2.1 (tháng 10 năm 2016)

<p>
 This is a minor update to Android Studio 2.2. It includes several bug fixes
 and a new feature to enable extra logging to help us troubleshoot Instant
 Run issues—to help us improve Instant Run, please <a href=
 "/studio/run/index.html#submit-feedback">enable extra logging and report
 any issues</a>.
</p>

Mới

 • Tất cả Layout Editor phiên bản mới đều có công cụ được thiết kế tuỳ chỉnh nhằm hỗ trợ ConstraintLayout.
 • <li>New <strong><a href=
  "http://tools.android.com/tech-docs/layout-inspector">Layout
  Inspector</a></strong> lets you examine snapshots of your layout hierarchy
  while your app is running on the emulator or a device.
  </li>
  
  <li>New <strong><a href="/studio/write/firebase.html">Assistant</a></strong>
  window to help you integrate Firebase services into your app.
  </li>
  
  <li>New <strong><a href="/studio/debug/apk-analyzer.html">APK
  Analyzer</a></strong> tool so you can inspect the contents of your packaged
  app.
  </li>
  
  <li>New <strong><a href=
  "http://tools.android.com/tech-docs/test-recorder">Espresso Test
  Recorder</a></strong> tool (currently in beta) to help you create UI tests by
  recording your own interactions.
  </li>
  
  <li>New <strong><a href=
  "http://tools.android.com/tech-docs/build-cache">build cache</a></strong>
  (currently experimental) to speed up build performance.
  </li>
  
  <li>New <strong>C/C++ build integration with CMake and ndk-build</strong>.
  Compile and build new or existing native code into libraries packaged into
  your APK, and debug using lldb. For new projects, Android Studio uses CMake
  by default, but also supports ndk-build for existing projects. To learn how
  to include native code in your Android application, read <a href=
  "/studio/projects/add-native-code.html">Add C and C++ Code to Your
  Project</a>. To learn how to debug native code with lldb, see <a href=
  "/studio/debug/index.html#debug-native">Debug Native Code</a>.
  </li>
  
  <li>New <strong><a href="/studio/intro/index.html#sample-code">Samples
  Browser</a></strong> so you can easily look up Google Android sample code
  from within Android Studio to jump start app development.
  </li>
  
  <li>New <strong>Merged Manifest Viewer</strong> to help you diagnose how your
  manifest file merges with your app dependencies across project build
  variants.
  </li>
  
  <li>The <strong>Run</strong> window now contains log messages for the current
  running app. Note that you can configure the <a href=
  "/studio/debug/am-logcat.html">logcat Monitor</a> display, but not the
  <strong>Run</strong> window.
  </li>
  
  <li>New <strong><a href="/studio/run/emulator.html">Android
  Emulator</a></strong> features:
   <ul>
    <li>Added new <strong>Virtual</strong> <strong>Sensors</strong> and
    <strong>Cellular</strong> &gt; <strong>Signal Strength</strong> controls.
    </li>
    <li>Added an <strong>LTE</strong> option to the <strong>Cellular</strong>
    &gt; <strong>Network type</strong> control.
    </li>
    <li>Added simulated vertical swipes for scrolling through vertical menus
    with a mouse wheel.
    </li>
   </ul>
  </li>
  
  <li>New <strong><a href="/studio/run/rundebugconfig.html">Run/Debug
  Configuration</a></strong> features:
   <ul>
    <li>The <strong>Debugger</strong> tab of the Android App and Android
    Tests templates now contain several new options for debugging with LLDB.
    </li>
    <li>The <strong>Profiling</strong> tab of the Android App and Android
    Tests templates now contain a <strong>Capture GPU Commands</strong>
    option for enabling GPU tracing. You can display GPU traces in the GPU
    Debugger (a beta feature).
    </li>
    <li>The Android Tests template now has a <strong>Firebase Test Lab Device
    Matrix</strong> option for the <strong>Deployment Target</strong>.
    </li>
    <li>The Native Application template has been deprecated. If you use this
    template in a project, Android Studio automatically converts it to the
    Android App template.
    </li>
    <li>The Android Application template has been renamed to Android App.
    </li>
   </ul>
  </li>
  
  <li>Improved installation, configuration, performance, and UI features in the
  <strong><a href="/studio/debug/am-gpu-debugger.html">GPU
  Debugger</a></strong> (currently in beta).
  </li>
  
  <li>Android Studio now comes bundled with <strong>OpenJDK 8</strong>.
  Existing projects still use the JDK specified in <strong>File &gt; Project
  Structure &gt; SDK Location</strong>. You can switch to use the new bundled
  JDK by clicking <strong>File &gt; Project Structure &gt; SDK
  Location</strong> and checking the <strong>Use embedded JDK</strong>
  checkbox.
  </li>
  
  <li>Added new <strong>help menus and buttons</strong> in the UI so you can
  more easily find the online documentation.
  </li>
  

Các thay đổi

 • Cập nhật cơ sở mã IDE từ IntelliJ 15 thành IntelliJ 2016.1
 • Hiện tại, tính năng Chạy tức thì yêu cầu phải cài đặt SDK của nền tảng tương ứng với cấp độ API của thiết bị mục tiêu.
 • Tính năng Chạy tức thì sẽ tự động tắt nếu người dùng đang chạy ứng dụng trong hồ sơ công việc hoặc với tư cách là người dùng phụ.
 • Khắc phục nhiều vấn đề về độ ổn định của tính năng Chạy tức thì, trong đó các thay đổi không được triển khai hoặc ứng dụng gặp sự cố:
  • Một số thành phần ứng dụng chưa được triển khai cho ứng dụng đang chạy. (Lỗi: 213454)
  • Ứng dụng gặp sự cố khi người dùng chuyển đổi giữa các phiên Chạy tức thì và phiên Chạy không tức thì, trong đó Lớp có thể chuyển đổi tuần tự chưa xác định serialVersionUID. (Lỗi: 209006)
  • Các thay đổi về kiểu chưa được phản ánh bằng tính năng Chạy tức thì. (Lỗi: 210851)
  • Phiên Chạy tức thì không đáng tin cậy nên gây ra tình trạng FileNotFoundException. (Lỗi: 213083)
  • Các thay đổi đối với đối tượng có thể vẽ không được phản ánh cho đến khi bạn xây dựng lại toàn bộ cho KitKat. (Lỗi: 21530)
  • Các thay đổi về tài nguyên không được phản ánh bằng tính năng Chạy tức thì khi sourceSets tuỳ chỉnh có chứa các đường dẫn lồng nhau. (Lỗi: 219145)
  • Tính năng hoán đổi nóng và nguội không hoạt động nếu lớp được thay đổi chứa chú giải có giá trị enum. (Lỗi: 209047)
  • Các thay đổi đối với dữ liệu chú giải chưa được phản ánh bằng tính năng Chạy tức thì. (Lỗi: 210089)
  • Tính năng Chạy tức thì không đề xuất các thay đổi mã nếu bạn thay đổi bên ngoài IDE. (Lỗi: 213205)
  • Phiên Chạy tức thì không đáng tin cậy do mã thông báo bảo mật không khớp. (Lỗi: 211989
  • Không chạy được tính năng hoán đổi nguội cho các thiết bị không hỗ trợ chế độ run-as đúng cách. (Lỗi: 210875)
  • Xảy ra sự cố ứng dụng sau khi khởi động lại tính năng chạy tức thì. (Lỗi: 219744)
  • Phát hiện ClassNotFoundException khi chuyển từ tính năng Chạy tức thì sang Gỡ lỗi tức thì. (Lỗi: 215805)
 • <li>Improved performance for <strong>Gradle sync</strong> within the IDE,
  especially for large projects.
  </li>
  
  <li>Improved build times for both full and incremental builds with new app
  packaging code.
  </li>
  
  <li>Improved <strong>Jack compiler performance and features</strong>,
  including support for annotation processors and dexing in process. To learn
  more, read the <a href=
  "/studio/releases/gradle-plugin.html#revisions">Android plugin for Gradle
  2.2.0 release notes</a>.
  </li>
  
  <li>Removed the <strong>Scale</strong> AVD property from the AVD Manager.
  </li>
  
  <li>The Android Emulator <strong>-port</strong> and <strong>-ports</strong>
  command-line options now report which ports and serial number the emulator
  instance is using, and warn if there are any issues with the values you
  provided.
  </li>
  
  <li>Improved the <strong><a href=
  "/studio/write/create-java-class.html">Create New Class dialog</a></strong>
  and the corresponding file templates. <strong>Note:</strong> If you've
  previously customized the <strong>AnnotationType</strong>,
  <strong>Class</strong>, <strong>Enum</strong>, <strong>Interface</strong>, or
  <strong>Singleton</strong> file templates, you need to modify your templates
  to comply with the new templates or you won’t be able to use the new fields
  in the <strong>Create New Class</strong> dialog.
  </li>
  
  <li>Improved the <strong><a href=
  "/studio/write/vector-asset-studio.html">Vector Asset Studio</a></strong>
  user interface and added support for Adobe Photoshop Document (PSD) files.
  </li>
  
  <li>Improved the <strong><a href=
  "/studio/write/image-asset-studio.html">Image Asset Studio</a></strong> user
  interface.
  </li>
  
  <li>Improved the <strong>Theme Editor</strong>'s Resource Picker.
  </li>
  
  <li>Fixed memory leaks and reduced overall memory usage in Android Studio.
  </li>
  
  <li>Added a <strong>Background</strong> button in the <strong><a href=
  "/studio/intro/update.html#sdk-manager">SDK Manager</a></strong> so you can
  get back to work and install your packages in the background.
  </li>
  
  <li>Improved <strong><a href="/studio/intro/accessibility.html">Accessibility
  features</a></strong>, including support for screen readers and keyboard
  navigation.
  </li>
  
  <li>Enhanced <strong>Code Analysis</strong> includes code quality checks for
  Java 8 language usage and more cross-file analysis.
  </li>
  
  <li>Several toolbar icons have changed.
  </li>