Bản phát hành trước đây của Android Studio

Các trang trong mục lục liệt kê tính năng và mức độ cải thiện cho các bản phát hành chính trước đây của Android Studio. Để xem các tính năng mới trong phiên bản mới nhất, hãy xem Ghi chú phát hành của Android Studio hiện tại.

Để biết tin tức mới nhất về các bản phát hành (bao gồm cả danh sách bản sửa lỗi đáng chú ý trong mỗi bản thử nghiệm), hãy xem nội dung cập nhật của bản phát hành.