Android Studio v1.1.0 (tháng 2 năm 2015)

Nhiều bản sửa lỗi và tính năng nâng cao:

  • Thêm tính năng hỗ trợ cho mẫu đồng hồ Android Wear.
  • Sửa đổi cách tạo mô-đun và dự án mới để thêm thư mục res/mipmap cho các biểu tượng trình chạy có mật độ cụ thể. Các thư mục res/mipmap này thay thế thư mục res/drawable cho các biểu tượng trình chạy.
  • Cập nhật các biểu tượng trình chạy để có giao diện Material Design và thêm biểu tượng trình chạy xxxhdpi.
  • Thêm và cải thiện hoạt động kiểm tra tìm lỗi mã nguồn cho các tổ hợp khu vực và ngôn ngữ, biểu tượng trình chạy, tên tài nguyên và các vấn đề phổ biến khác về mã.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho thẻ ngôn ngữ 47 của Phương pháp hay nhất hiện tại (BCP).