Sử dụng thư viện hiện có

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần này thảo luận về việc sử dụng các thư viện mà NDK cung cấp.

Phần này giải thích về môi trường thời gian chạy C++ bạn có thể sử dụng bằng NDK và cung cấp thông tin về các thư viện khác mà NDK cung cấp, chẳng hạn như OpenGL ESOpenSL ES, cũng như các cấp độ API Android tối thiểu cần thiết để hỗ trợ các thư viện đó.