Bản đồ tương thích Compose sang Kotlin

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc vào Compose Compiler, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án của mình. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Kotlin

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Khả năng tương thích trước Kotlin

Để xem chi tiết cụ thể hơn về các phiên bản Compose Compiler tương thích với các phiên bản phát hành trước của Kotlin, vui lòng truy cập https://androidx.dev/storage/compose-compiler/repository.

Phiên bản Compose Compiler Phiên bản Kotlin tương thích
Hãy dùng trình bổ trợ Gradle cho Trình biên dịch Compose để bật Compose. 2.0.0 trở lên
1.5.14 1.9.24
1.5.13 1.9.23
1.5.12 1.9.23
1.5.11 1.9.23
1.5.10 1.9.22
1.5.9 1.9.22
1.5.8 1.9.22
1.5.7 1.9.21
1.5.6 1.9.21
1.5.5 1.9.20
1.5.4 1.9.20
1.5.3 1.9.10
1.5.2 1.9.0
1.5.1 1.9.0
1.5.0 1.9.0
1.4.8 1.8.22
1.4.7 1.8.21
1.4.6 1.8.20
1.4.5 1.8.20
1.4.4 1.8.10
1.4.3 1.8.10
1.4.2 1.8.10
1.4.1 1.8.0
1.4.0 1.8.0
1.4.0-alpha02 1.7.21
1.4.0-alpha01 1.7.20
1.3.2 1.7.20
1.3.1 1.7.10
1.3.0 1.7.10
1.3.0-rc02 1.7.10
1.3.0-rc01 1.7.10
1.3.0-beta01 1.7.10
1.2.0 1.7.0
1.2.0-rc02 1.6.21
1.2.0-rc01 1.6.21
1.2.0-beta03 1.6.21
1.2.0-beta02 1.6.21
1.2.0-beta01 1.6.21
1.2.0-alpha08 1.6.20
1.2.0-alpha07 1.6.10
1.2.0-alpha06 1.6.10
1.2.0-alpha05 1.6.10
1.2.0-alpha04 1.6.10
1.2.0-alpha03 1.6.10
1.2.0-alpha02 1.6.10
1.2.0-alpha01 1.6.10
1.1.1 1.6.10
1.1.0 1.6.10
1.1.0-rc03 1.6.10
1.1.0-rc02 1.6.10
1.1.0-rc01 1.6.0
1.1.0-beta04 1.6.0
1.1.0-beta03 1.5.31
1.1.0-beta02 1.5.31
1.1.0-beta01 1.5.31
1.1.0-alpha06 1.5.31
1.1.0-alpha05 1.5.31
1.0.5 1.5.31
1.0.4 1.5.31
1.1.0-alpha04 1.5.30
1.1.0-alpha03 1.5.30
1.0.3 1.5.30
1.1.0-alpha02 1.5.21
1.1.0-alpha01 1.5.21
1.0.2 1.5.21
1.0.1 1.5.21
1.0.0 1.5.10
1.0.0-rc02 1.5.10
1.0.0-rc01 1.5.10