Bản lưu trữ ghi chú phát hành AndroidX

1.0.0

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Đây là bản phát hành AndroidX 1.0.0 ổn định và phù hợp để dùng cho bản chính thức.

Tính năng mới

1.0.0-rc02

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Bản phát hành dùng thử AndroidX này được coi là đã hoàn thiện về tính năng và có giao diện API công khai ổn định. Bản phát hành này sẽ được cung cấp dưới dạng phiên bản ổn định hoàn thiện trừ mọi vấn đề nghiêm trọng có thể phát sinh. Bản phát hành này phải an toàn khi sử dụng cho hoạt động phát triển chính thức. Vui lòng báo cáo mọi lỗi trong công cụ theo dõi lỗi công khai.

Lỗi đã được khắc phục

 • Proguard loại bỏ hàm tạo Ứng dụng mô hình hiển thị (View Model Application) (lỗi công khai 112230489)
 • Khắc phục trạng thái không đổi AnimatedStateListDrawableCompat
 • Xoá phần phụ thuộc media2 khỏi mediarouter 1.0.0
 • Fragment.getViewLifecycleOwner() không bị dừng khi bạn nhấn vào nút màn hình chính (lỗi công khai 113070421)

1.0.0-rc01

Ngày 6 tháng 8 năm 2018

Bản phát hành dùng thử AndroidX này được coi là đã hoàn thiện về tính năng và có giao diện API công khai ổn định. Bản phát hành này sẽ được cung cấp dưới dạng phiên bản ổn định hoàn thiện trừ mọi vấn đề nghiêm trọng có thể phát sinh. Bản phát hành này phải an toàn khi sử dụng cho hoạt động phát triển chính thức. Vui lòng báo cáo mọi lỗi trong công cụ theo dõi lỗi công khai.

Lỗi đã được khắc phục

 • Trình đơn BottomNavigationView được khởi chạy không chính xác trong thư viện hỗ trợ thiết kế
 • PositionalDataSource không xử lý chính xác việc chèn mục thêm vào trước vào cơ sở dữ liệu
 • Thanh trượt bị giật và không phản hồi
 • SlicesProviderCompat.getPinnedSpecs() không thêm mã nhận dạng người dùng vào URI
 • RoutePlayer2: chế độ phát từ xa không chuyển trở lại chế độ phát trên cục bộ
 • Quá trình phân tích cú pháp lát cắt (slice) lưu trong bộ nhớ đệm đang gặp sự cố trên các hành động
 • Ứng dụng Google Tìm kiếm gặp sự cố khi kết xuất lát cắt (slide) tĩnh
 • ConcurrentModificationException trong thư viện lựa chọn RecyclerView khi tập dữ liệu thay đổi theo lựa chọn xoá
 • PreferenceThemeOverlay đã được cập nhật lên giao diện Material mới nhất. Nếu không có giao diện tuỳ chỉnh nào được cung cấp, thì PreferenceThemeOverlay sẽ được dùng làm giao diện mặc định.
 • Không dùng các giao diện PreferenceThemeOverlay.v14 và PreferenceThemeOverlay.v14.Material nữa mà thay bằng PreferenceThemeOverlay.
 • Chế độ hiển thị PreferenceGroup nay liên kết với các thành phần con – việc ẩn một nhóm mẹ cũng sẽ ngăn thành phần con xuất hiện trong hệ phân cấp. Sử dụng UsePreference.isShown() để biết một liệu người dùng có nhìn thấy một Tuỳ chọn ưu tiên (Preference) nào đó trên hệ phân cấp hay không.
 • Preference.onSetInitialValue(boolean, Object) không còn được dùng nữa và đã đượcc thay thế bằng onSetInitialValue(Object). PreferenceDataStore nay cũng khôi phục chính xác các giá trị mặc định.

1.0.0-beta01

Ngày 2 tháng 7 năm 2018

Bản phát hành AndroidX beta này được coi là đã hoàn thiện về tính năng và có giao diện API công khai ổn định, trừ mọi vấn đề nghiêm trọng có thể phát sinh. Tuy bản phát hành này an toàn cho việc phát triển ứng dụng chính thức nhưng vẫn có thể chứa lỗi. Vui lòng báo cáo mọi lỗi trong công cụ theo dõi lỗi công khai.

Lỗi đã được khắc phục

 • Sự kiện ăn GestureSelectionHelper trên các mục không chọn được.
 • Lát cắt thanh trượt có thể có biểu tượng ngón tay trùng lặp khi giá trị thanh trượt đang được cập nhật
 • IconCompat đã phá vỡ biểu tượng TYPE_URI trong alpha3
 • Sự cố với tuỳ chọn Preference dùng thanh cần gạt (Seekbar)
 • Sự cố trong Slice.toString()
 • OffsettingListUpdateCallback.onMoved() gọi mCallback.onRemoved() thay vì mCallback.onMoved() (Lỗi 110711937)

Nội dung sửa lỗi Android Studio ảnh hưởng đến AndroidX

 • Tệp gradle.properties không cập nhật để sử dụng AndroidX khi tạo dự án có mức tối thiểu là P
 • Không biên dịch được những thư viện bên ngoài đã bật AndroidX trên Windows (Lỗi 79642238)
 • Chuyển đổi sự cố ứng dụng androidx khi triển khai
 • Không xử lý được: androidx.databinding:databinding-runtime:3.2.0-alpha16
 • Không triển khai được ứng dụng tập lệnh kết xuất (Rendering script app) sau khi tái cấu trúc thành Android X
 • Sự cố khi thực thi "Refactor to AndroidX" ("Tái cấu trúc sang AndroidX")
 • Lỗi: gói android.support.annotation không tồn tại
 • Các lớp ConstraintLayout đưa ra sai tên lớp trong quá trình "Refactor to AndroidX" ("Tái cấu trúc sang AndroidX")
 • Lỗi: gói android.support.design.R không tồn tại

1.0.0 alpha 3

Ngày 6 tháng 6 năm 2018

Bản phát hành sửa lỗi.

Lỗi đã được khắc phục

 • RecyclerView không hiển thị nếu hai dự án có các phần phụ thuộc AndroidX khác nhau đang mở
 • Không thể tạo và thêm cờ androidx nếu không có gradle.properties
 • Thiếu androidx.core.media.MediaMetadataCompat
 • Lát cắt bị rơi xuống khi lớn hơn 64K
 • Sự cố trong trình duyệt lát cắt
 • Không di chuyển được App sang AppCompact khi có phần phụ thuộc androidX
 • Thư viện liên kết dữ liệu chưa được cập nhật lên androidx
 • Các ô có hình ảnh lớn chặn phần còn lại của nội dung ô
 • Nhập không chính xác khi tái cấu trúc sang Androidx
 • Lát cắt bị rơi bằng NPE trong SliceProviderCompat
 • Lỗi công cụ tái cấu trúc: Không nên sử dụng một phiên bản khác (27) với compileSdkVersion (28)
 • Vấn đề hợp nhất dex khi cố gắngc xây dựng dự án được tái cấu trúc (Android Sunflower)
 • Công cụ tái cấu trúc AndroidX không chuyển đổi phần phụ thuộc có chứa biến
 • Trình ghi lại quá trình kiểm tra Espresso không hỗ trợ phần phụ thuộc androidx
 • NPE trong com.example.androidx.slice.demos
 • Vấn đề dejetifier flatfoot
 • androidx.wear có phần phụ thuộc không hợp lệ trong các thư viện ConstraintLayout
 • Lát cắt tải hết bị vỡ
 • Sau khi tái cấu trúc sang androidx, việc thêm hoạt động mới được tạo bằng mã hỗ trợ cũ
 • dagger-android không dùng được với jetifier
 • Mẫu lưới: Chiều rộng tối thiểu của hình thu nhỏ cho hàng lưới có tỷ lệ chiều rộng/chiều cao là 1:1.
 • Việc thực thi đòi hỏi một hành động chính trên một lát cắt
 • Lát cắt cho âm lượng của thiết bị sẽ yêu cầu setMinmin trên thanh trượt
 • Lát cắt quyền bị vỡ
 • Lát cắt cần hệ thống quyền mới
 • Cần cho phép sắp xếp lát cắt cấp tự động (auto-granting slice perm) dựa trên cách sắp xếp (perm)
 • Kích thước không nhất quán lát cắt
 • NullPointerException trong FontsContractCompat

1.0.0 alpha 2

Ngày 25 tháng 5 năm 2018

Bản phát hành sửa lỗi.

Lỗi đã được khắc phục

1.0.0 alpha 1

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

Phiên bản alpha ban đầu. Tên gói có thể thay đổi trong giai đoạn alpha.

Lỗi đã biết

 • Các thư viện sau chưa tương thích với công cụ tái cấu trúc AndroidX:
  • com.google.dagger:dagger-android
  • com.google.android.support:wearable
  • io.fabric.tools:gradle: Yêu cầu phiên bản 1.25.4 trở lên
 • Nâng cấp lên 2.16 or later forcom.google.dagger:dagger-android` để tương thích với công cụ tái cấu trúc AndroidX.
 • Công cụ tái cấu trúc của Android Studio đã tái cấu trúc không chính xác một số lớp trong không gian tên android.arch.persistence.room.*android.support.v4.media.*.
  Phương án giải quyết: Kiểm tra và chỉnh sửa các dòng nhập sau khi chạy công cụ tái cấu trúc.
 • Sau khi sử dụng công cụ tái cấu trúc của Android Studio, tên lớp đầy đủ của gói sẽ được sử dụng cho một số lớp trong mã dù gói đó đã được nhập.

Lỗi đã được khắc phục

 • Trình đơn BottomNavigationView không được khởi chạy đúng cách (lỗi AOSP) 63375220)
 • RecyclerView getItemDecorationAt có tài liệu không chính xác (lỗi AOSP 72727717)