<uses-library> (Thư viện)

Lưu ý: Google Play sử dụng các phần tử <uses-library> khai báo trong tệp kê khai ứng dụng để lọc ứng dụng khỏi các thiết bị không đáp ứng yêu cầu về thư viện. Để biết thêm thông tin về cách lọc, hãy xem phần Các bộ lọc trên Google Play.

cú pháp:
<uses-library
  android:name="string"
  android:required=["true" | "false"] />
có trong:
<application>
mô tả:

Chỉ định một thư viện chia sẻ mà phải được liên kết với ứng dụng. Phần tử này yêu cầu hệ thống đưa mã của thư viện vào trình tải lớp (class loader) cho gói.

Tất cả các gói android, chẳng hạn như android.app, android.content, android.viewandroid.widget đều nằm trong thư viện mặc định nơi tất cả ứng dụng đều tự động liên kết đến. Tuy nhiên, một số gói (chẳng hạn như maps) nằm trong các thư viện riêng biệt không được tự động liên kết. Hãy tham khảo tài liệu về các gói bạn đang dùng để xác định thư viện có chứa mã gói đó.

Thứ tự của các thẻ <uses-library> là rất quan trọng. Thứ tự ảnh hưởng đến quá trình tra cứu lớp và thứ tự giải quyết khi ứng dụng tải. Một số thư viện có thể có các lớp trùng lặp và trong trường hợp đó, thư viện tới trước sẽ được ưu tiên.

Phần tử này cũng ảnh hưởng đến việc cài đặt ứng dụng trên một thiết bị cụ thể cũng như phạm vi cung cấp của ứng dụng trên Google Play. Nếu phần tử này có mặt và thuộc tính android:required của phần tử này được đặt thành "true", thì khung PackageManager sẽ không cho phép người dùng cài đặt ứng dụng trừ khi thư viện hiện diện trên thiết bị của người dùng.

Thuộc tính android:required được mô tả chi tiết trong phần sau.

thuộc tính:
android:name
Tên của thư viện. Tên này do tài liệu cho gói mà bạn đang sử dụng đưa ra. Ví dụ như đây là "android.test.runner" – một gói chứa các lớp kiểm thử Android.
android:required
Giá trị Boolean cho biết ứng dụng có cần thư viện do android:name chỉ định hay không.
  • "true": ứng dụng không hoạt động nếu không có thư viện này. Hệ thống không cho phép cài đặt ứng dụng trên thiết bị không có thư viện.
  • "false": ứng dụng dùng thư viện (nếu có), nhưng được thiết kế để hoạt động khi không có thư viện nếu cần. Hệ thống cho phép cài đặt ứng dụng, ngay cả khi không có thư viện. Nếu sử dụng "false", bạn có trách nhiệm kiểm tra xem có thư viện này trong thời gian chạy hay không.

    Để tìm thư viện, bạn có thể dùng chế độ phản chiếu để xác định xem có một lớp cụ thể nào đó hay không.

Mặc định là "true".

Ra mắt trong API cấp 7.

ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm: