<używa-konfiguracji>

składnia:
<uses-configuration
  android:reqFiveWayNav=["true" | "false"]
  android:reqHardKeyboard=["true" | "false"]
  android:reqKeyboardType=["undefined" | "nokeys" | "qwerty" | "twelvekey"]
  android:reqNavigation=["undefined" | "nonav" | "dpad" | "trackball" | "wheel"]
  android:reqTouchScreen=["undefined" | "notouch" | "stylus" | "finger"] />
zawarte w:
<manifest>
description:

Wskazuje funkcje sprzętu i oprogramowania wymagane przez aplikację. Na przykład aplikacja może określać, że wymaga klawiatury fizycznej lub konkretnego urządzenia nawigacyjnego, takiego jak kulka. Specyfikacja pozwala uniknąć instalowania aplikacji na urządzeniach, na których nie działa.

Uwaga: większość aplikacji nie używa tego tagu manifestu. Zawsze obsługują wejście z użyciem pada kierunkowego (D-pad), aby pomagać użytkownikom z wadą wzroku i umożliwiać korzystanie z urządzeń, które oprócz dotyku zapewniają też dostęp do pada kierunkowego.

Informacje o obsłudze korzystania z pada kierunkowego w aplikacji znajdziesz w artykule Obsługa działań kontrolera. Jeśli Twoja aplikacja w ogóle nie może działać bez ekranu dotykowego, użyj tagu <uses-feature>, aby zadeklarować wymagany typ ekranu dotykowego – od "android.hardware.faketouch" w przypadku podstawowych zdarzeń związanych ze stylem dotykowym, po bardziej zaawansowane typy dotyku, np. "android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand" w przypadku różnych danych wejściowych z wielu palców.

atrybuty:
android:reqFiveWayNav
Wskazuje, czy aplikacja wymaga elementów sterujących 5-kierunkową nawigacją. W przeciwnym razie będzie to "true". W przeciwnym razie będzie to "false". Element sterujący w 5 kierunkach umożliwia przesunięcie zaznaczenia w górę, w dół, w prawo lub w lewo oraz wywoływanie bieżącego wyboru. Może to być pad kierunkowy, kulka lub inne urządzenie.

Jeśli aplikacja wymaga kontroli kierunkowej, ale nie kontroli określonego typu, można ustawić ten atrybut na "true" i zignorować atrybut reqNavigation. Jeśli jednak wymaga określonego typu sterowania kierunkowego, może zignorować ten atrybut i zamiast niego ustawić reqNavigation.

android:reqHardKeyboard
Wskazuje, czy aplikacja wymaga klawiatury sprzętowej. W przeciwnym razie będzie to "true". W przeciwnym razie będzie to "false".
android:reqKeyboardType
Typ klawiatury, której wymaga aplikacja (jeśli istnieje). Ten atrybut nie rozróżnia klawiatury sprzętowej od programowej. Jeśli wymagana jest klawiatura sprzętowa określonego typu, określ jej typ w tym miejscu i ustaw w atrybucie reqHardKeyboard wartość "true".

Wartość musi być jednym z tych ciągów:

Wartość Opis
undefined Aplikacja nie wymaga klawiatury. Nie zdefiniowano wymagania dotyczącego klawiatury. jest to wartość domyślna
nokeys Aplikacja nie wymaga klawiatury.
qwerty Aplikacja wymaga standardowej klawiatury QWERTY.
twelvekey Aplikacja wymaga klawiatury składającej się z 12 klawiszy, takiej jak ma to na większości telefonów, z klawiszami składającymi się z cyfr od 0 do 9 oraz plusem (*) i funtami (#).
android:reqNavigation
Urządzenie nawigacyjne wymagane przez aplikację (jeśli istnieje). Wartość musi być jednym z tych ciągów znaków:
Wartość Opis
undefined Aplikacja nie wymaga żadnego typu elementów sterujących nawigacją. Nie zdefiniowano wymagania dotyczącego nawigacji. jest to wartość domyślna
nonav Aplikacja nie wymaga elementów sterujących nawigacją.
dpad Aplikacja wymaga pada kierunkowego do nawigacji.
trackball Aplikacja wymaga kulki do nawigacji.
wheel Aplikacja wymaga koła nawigacyjnego.

Jeśli aplikacja wymaga elementów sterujących nawigacją, ale ich dokładny typ nie ma znaczenia, można ustawić wartość "true" dla atrybutu reqFiveWayNav, zamiast ustawiać ten element.

android:reqTouchScreen
Typ ekranu dotykowego wymaganego przez aplikację (jeśli jest dostępny). Wartość musi być jednym z tych ciągów:
Wartość Opis
undefined Aplikacja nie wymaga ekranu dotykowego. Wymagania dotyczące ekranu dotykowego są nieokreślone. jest to wartość domyślna
notouch Aplikacja nie wymaga ekranu dotykowego.
stylus Aplikacja wymaga ekranu dotykowego obsługiwanego za pomocą rysika.
finger Aplikacja wymaga ekranu dotykowego, do którego można sterować palcem.

Uwaga: jeśli aplikacja wymaga jakiegoś rodzaju dotykowego wprowadzania danych, użyj tagu <uses-feature>, by zadeklarować wymagany typ ekranu dotykowego rozpoczynający się od "android.hardware.faketouch" w przypadku podstawowych zdarzeń dotykowych.

wprowadzone w:
Poziom interfejsu API 3
zobacz też: