<thuộc tính>

cú pháp:
<property android:name="string"
           android:resource="resource specification"
           android:value="string" />
có trong:
<activity>
<activity-alias>
<application>
<provider>
<receiver>
<service>
mô tả:
Cặp tên-giá trị cho một mục gồm dữ liệu bổ sung, tuỳ ý mà có thể được cung cấp cho thành phần mẹ. Phần tử thành phần có thể chứa số lượng phần tử phụ <property> bất kỳ. Tên hợp lệ bao gồm bất kỳ hằng số thuộc tính nào được xác định trong lớp PackageManager, thẻ PackageManager.Property được xác định trong các lớp như WindowProperties và các hằng số tuỳ ý được xác định theo cách đặc biệt. Lấy từng giá trị bằng phương thức PackageManager.getProperty().

Chỉ định các giá trị thông thường bằng thuộc tính android:value . Chỉ định mã nhận dạng tài nguyên bằng thuộc tính android:resource. Việc chỉ định cả android:valueandroid:resource là không hợp lệ.

Ví dụ: mã sau đây sẽ gán bất cứ giá trị nào được lưu trữ trong tài nguyên @string/kangaroo cho tên zoo:

<property android:name="zoo" android:value=”@string/kangaroo” />

Tuy nhiên, mã ở đây sẽ gán mã dạng số của tài nguyên (chứ không phải giá trị được lưu trữ trong tài nguyên) cho zoo:

<property android:name="zoo" android:resource=”@string/kangaroo” />
thuộc tính:
android:name
Tên của thuộc tính. Lỗi phân tích cú pháp sẽ xảy ra nếu nhiều thẻ <property> đồng cấp có cùng tên.
android:resource
Tham chiếu đến một tài nguyên. Mã nhận dạng của tài nguyên là giá trị được gán cho thuộc tính. PackageManager.Property.getResourceId() có thể truy xuất mã nhận dạng từ thuộc tính.
android:value
Một giá trị được gán cho thuộc tính. Bảng sau đây liệt kê các loại dữ liệu và phương thức truy cập hợp lệ cho thuộc tính giá trị:
Loại Phương thức truy cập PackageManager.Property
Chuỗi: Sử dụng hai dấu gạch chéo ngược (\\) cho ký tự thoát; ví dụ: \\n\\uxxxxx cho một ký tự Unicode getString()
Số nguyên: Chẳng hạn như 100 getInteger()
Boolean: true hoặc false getBoolean()
Màu sắc: Ở dạng #rgb, #argb, #rrggbb hoặc #aarrggbb getInteger()
Độ chính xác đơn: Chẳng hạn như 1.23 getFloat()

Lưu ý: Thẻ <property> không được chứa cả thuộc tính android:valueandroid:resource. Nếu điều đó xảy ra, android:resource được ưu tiên.

ra mắt từ:
API cấp 31