<layout>

cú pháp:
<layout android:defaultHeight="integer"
     android:defaultWidth="integer"
     android:gravity=["top" | "end" | ...]
     android:minHeight="integer"
     android:minWidth="integer" />
có trong:
<activity>
mô tả:
Chứa các thuộc tính ảnh hưởng đến hành vi của một hoạt động ở chế độ nhiều cửa sổ.
thuộc tính:
android:defaultHeight
Chiều cao mặc định của hoạt động khi khởi chạy ở chế độ hình dạng tuỳ ý.
android:defaultWidth
Chiều rộng mặc định của hoạt động khi khởi chạy ở chế độ hình dạng tuỳ ý.
android:gravity
Vị trí ban đầu của hoạt động khi khởi chạy ở chế độ hình dạng tuỳ ý. Hãy xem Gravity để biết các giá trị phù hợp.
android:minHeight
Chiều cao tối thiểu cho hoạt động ở cả chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dạng tuỳ ý. Nếu người dùng di chuyển thanh phân cách ở chế độ chia đôi màn hình để làm cho một hoạt động trở nên nhỏ hơn mức tối thiểu đã chỉ định, thì hệ thống sẽ cắt hoạt động theo chiều cao mà người dùng yêu cầu.
android:minWidth
Chiều rộng tối thiểu cho hoạt động ở cả chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dạng tuỳ ý. Nếu người dùng di chuyển thanh phân cách ở chế độ chia đôi màn hình để làm cho một hoạt động trở nên nhỏ hơn mức tối thiểu đã chỉ định, thì hệ thống sẽ cắt hoạt động theo chiều rộng mà người dùng yêu cầu.
ra mắt từ:
API cấp 24
xem thêm:
<activity>