<intent-filter>

cú pháp:
<intent-filter android:icon="drawable resource"
        android:label="string resource"
        android:priority="integer" >
  ...
</intent-filter>
có trong:
<activity>
<activity-alias>
<service>
<receiver>
<provider>
phải chứa:
<action>
có thể chứa:
<category>
<data>
mô tả:
Chỉ định loại ý định mà một hoạt động, dịch vụ hoặc broadcast receiver có thể phản hồi. Bộ lọc ý định khai báo chức năng của thành phần mẹ: những việc một hoạt động hoặc dịch vụ có thể làm và những loại hình truyền tin mà bộ nhận có thể xử lý.

Bộ lọc ý định này sẽ mở ra thành phần để nhận ý định của loại được quảng cáo, đồng thời lọc bỏ những thành phần không có ý nghĩa đối với thành phần này. Hầu hết nội dung của bộ lọc đều được mô tả qua các phần tử phụ <action>, <category><data>.

Để thảo luận chi tiết hơn về các bộ lọc, hãy xem bài viết Ý định và bộ lọc ý định cũng như phần Bộ lọc ý định trên trang tổng quan về tệp kê khai ứng dụng.

thuộc tính:
android:icon
Một biểu tượng đại diện cho hoạt động, dịch vụ hoặc broadcast receiver mẹ khi thành phần đó hiển thị với người dùng do có chức năng mà bộ lọc mô tả.

Thuộc tính này được đặt làm tham chiếu đến một tài nguyên có thể vẽ và chứa định nghĩa hình ảnh. Giá trị mặc định là biểu tượng do thuộc tính icon của thành phần mẹ đặt. Nếu thành phần mẹ không chỉ định một biểu tượng, thì giá trị mặc định sẽ là biểu tượng do phần tử <application> đặt.

Để biết thêm thông tin về các biểu tượng của bộ lọc ý định, hãy xem phần Biểu tượng và nhãn trên trang tổng quan về tệp kê khai ứng dụng.

android:label
Nhãn mà người dùng có thể đọc được cho thành phần mẹ. Nhãn này (thay vì một nhãn do thành phần mẹ đặt) sẽ được dùng khi thành phần này hiển thị với người dùng vì có chức năng mà bộ lọc mô tả.

Nhãn được đặt làm tham chiếu đến tài nguyên chuỗi để có thể được bản địa hoá như các chuỗi khác trong giao diện người dùng. Tuy nhiên, để thuận tiện trong quá trình phát triển ứng dụng, bạn cũng có thể đặt nhãn này làm chuỗi thô.

Giá trị mặc định là nhãn do thành phần mẹ đặt. Nếu thành phần mẹ không chỉ định một nhãn, thì giá trị mặc định sẽ là nhãn do thuộc tính label của phần tử <application> đặt.

Để biết thêm thông tin về các nhãn của bộ lọc ý định, hãy xem phần Biểu tượng và nhãn trên trang tổng quan về tệp kê khai ứng dụng.

android:priority
Mức ưu tiên được cấp cho thành phần mẹ liên quan đến việc xử lý ý định thuộc loại mà bộ lọc mô tả. Thuộc tính này có ý nghĩa đối với cả hoạt động và broadcast receiver.
 • Thuộc tính này cung cấp thông tin về khả năng một hoạt động phản hồi một ý định khớp với bộ lọc, so với các hoạt động khác cũng có thể phản hồi ý định đó. Khi một ý định có thể được xử lý bằng nhiều hoạt động ở mức độ ưu tiên khác nhau, Android sẽ chỉ xem xét những ý định có giá trị ưu tiên cao hơn làm mục tiêu tiềm năng cho ý định đó.
 • Thuộc tính này kiểm soát thứ tự thực thi broadcast receiver để nhận thông báo truyền tin, trong đó những thông báo có giá trị ưu tiên cao sẽ được gọi trước những thông báo có giá trị thấp hơn. Thứ tự này chỉ áp dụng cho các thông báo đồng bộ, chứ không áp dụng cho các thông báo không đồng bộ.

Chỉ dùng thuộc tính này nếu bạn cần áp dụng một thứ tự cụ thể cho nội dung truyền tin nhận được hoặc muốn buộc Android ưu tiên một hoạt động nào đó hơn các hoạt động khác.

Giá trị là một số nguyên, chẳng hạn như 100. Số càng cao thì mức ưu tiên càng cao. Giá trị mặc định là 0.

Trong một số trường hợp, mức độ ưu tiên đã yêu cầu sẽ bị bỏ qua và giá trị sẽ được giới hạn ở mức 0. Điều này xảy ra khi:

Để biết thêm thông tin, hãy xem setPriority().

android:order

Thứ tự xử lý bộ lọc khi nhiều bộ lọc trùng khớp.

order khác với priority ở chỗ priority áp dụng trên nhiều ứng dụng, trong khi order lại phân biệt nhiều bộ lọc trùng khớp trong một ứng dụng duy nhất.

Khi có nhiều bộ lọc trùng khớp, hãy sử dụng một ý định được chỉ dẫn.

Giá trị là một số nguyên, chẳng hạn như 100. Số cao hơn sẽ được so khớp trước. Giá trị mặc định là 0.

Thuộc tính này được ra mắt trong API cấp 28.

android:autoVerify
Liệu Android có cần xác minh để đảm bảo tệp JSON chứa Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) từ máy chủ lưu trữ đã chỉ định khớp với ứng dụng này hay không.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android.

Giá trị mặc định là false.

Thuộc tính này được ra mắt trong API cấp 23.

ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<action>
<category>
<data>