<activity-alias>

cú pháp:
<activity-alias android:enabled=["true" | "false"]
        android:exported=["true" | "false"]
        android:icon="drawable resource"
        android:label="string resource"
        android:name="string"
        android:permission="string"
        android:targetActivity="string" >
  ...
</activity-alias>
có trong:
<application>
có thể chứa:
<intent-filter>
<meta-data>
mô tả:
Bí danh của một hoạt động, do thuộc tính targetActivity đặt. Mục tiêu và bí danh phải ở trong cùng một ứng dụng và được khai báo trước bí danh đó trong tệp kê khai.

Bí danh biểu thị hoạt động mục tiêu dưới dạng một thực thể độc lập và có thể có một tập hợp các bộ lọc ý định riêng. Bí danh chứ không phải là bộ lọc ý định trên chính hoạt động mục tiêu giúp xác định ý định nào có thể kích hoạt mục tiêu thông qua bí danh và cách hệ thống xử lý bí danh.

Chẳng hạn, các bộ lọc ý định trên bí danh có thể chỉ định cờ ""android.intent.action.MAIN"" và cờ ""android.intent.category.LAUNCHER"", khiến bí danh được biểu thị trong trình chạy ứng dụng, mặc dù không có bộ lọc nào trên hoạt động mục tiêu sẽ tự thiết lập các cờ này.

Ngoại trừ targetActivity, các thuộc tính <activity-alias> là một tập hợp con của các thuộc tính <activity>. Đối với các thuộc tính trong tập hợp con, không có giá trị nào được thiết lập dành cho mục tiêu chuyển sang bí danh. Tuy nhiên, đối với các thuộc tính không thuộc tập hợp con, các giá trị được thiết lập dành cho hoạt động mục tiêu cũng áp dụng cho bí danh.

thuộc tính:
android:enabled
Liệu hệ thống có thể tạo thực thể cho hoạt động mục tiêu thông qua bí danh này hay không. "true" nếu có thể và "false" nếu không thể. Giá trị mặc định là "true".

Phần tử <application> có thuộc tính enabled riêng áp dụng cho tất cả các thành phần của ứng dụng, bao gồm cả các bí danh của hoạt động. Cả hai thuộc tính <application><activity-alias> phải là "true" để hệ thống có thể tạo thực thể cho hoạt động mục tiêu thông qua bí danh. Nếu là "false", bí danh sẽ không hoạt động.

android:exported
Liệu thành phần của các ứng dụng khác có thể chạy hoạt động mục tiêu thông qua bí danh này hay không. "true" nếu có thể và "false" nếu không thể. Nếu là "false", hoạt động mục tiêu chỉ có thể được chạy thông qua bí danh bằng các thành phần của cùng một ứng dụng với bí danh hoặc các ứng dụng có cùng mã nhận dạng người dùng.

Giá trị mặc định này tuỳ thuộc vào việc bí danh có chứa các bộ lọc ý định hay không. Nếu không có bất kỳ bộ lọc nào thì bạn chỉ có thể gọi hoạt động mục tiêu thông qua bí danh bằng cách chỉ định tên chính xác của bí danh. Điều này có nghĩa là bí danh chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ trong ứng dụng vì những ứng dụng khác không biết tên của bí danh. Vì vậy, giá trị mặc định là "false". Mặt khác, sự hiện diện của ít nhất một bộ lọc ngụ ý rằng bí danh dành cho mục đích sử dụng bên ngoài, vì vậy giá trị mặc định là "true".

android:icon
Biểu tượng của hoạt động mục tiêu khi được biểu thị cho người dùng thông qua bí danh. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính icon của phần tử <activity>.
android:label
Nhãn (mà người dùng có thể đọc được) của bí danh, khi được biểu thị cho người dùng thông qua bí danh. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính label của phần tử <activity>.

android:name
Tên duy nhất dành cho bí danh. Tên giống với tên lớp đủ điều kiện. Nhưng, không giống với tên của hoạt động mục tiêu, tên bí danh là tuỳ ý. Đây không phải là một lớp thực tế.

android:permission
Tên của một quyền mà ứng dụng khách phải có để chạy hoạt động mục tiêu hoặc yêu cầu mục tiêu thực hiện một hoạt động nào đó bằng bí danh. Nếu phương thức gọi của startActivity() hoặc startActivityForResult() không được cấp quyền đã chỉ định, thì hoạt động mục tiêu sẽ không được kích hoạt.

Thuộc tính này thay thế cho bất kỳ quyền nào được thiết lập đối với chính hoạt động mục tiêu. Nếu chưa đặt chính sách này, thì bạn không cần cấp quyền để kích hoạt mục tiêu thông qua bí danh.

Để biết thêm thông tin về các quyền, hãy xem phần Quyền trong phần tổng quan về tệp kê khai ứng dụng.

android:targetActivity
Tên của hoạt động có thể được kích hoạt thông qua bí danh. Tên này phải khớp với thuộc tính name của một phần tử <activity> đứng trước bí danh đó trong tệp kê khai.

ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<activity>