android.app.sdksandbox

Giao diện

SandboxedSdkProvider.DataReceivedCallback Lệnh gọi lại để theo dõi trạng thái của dữ liệu đã nhận được từ ứng dụng khách. 
SandboxedSdkProvider.InitSdkCallback Lệnh gọi lại để theo dõi trạng thái khởi chạy SDK. 
SdkSandboxManager.LoadSdkCallback Lệnh gọi lại để theo dõi các sự kiện liên quan đến việc tải và tương tác với các SDK. 
SdkSandboxManager.RequestSurfacePackageCallback Lệnh gọi lại để theo dõi yêu cầu cho gói nền tảng từ SDK. 
SdkSandboxManager.SendDataCallback Lệnh gọi lại để theo dõi việc gửi dữ liệu đến SDK. 

Lớp

SandboxedSdkContext Tham chiếu đến ngữ cảnh của SDK đã tải trong quy trình hộp cát SDK. 
SandboxedSdkProvider Bao gồm API mà hộp cát SDK có thể sử dụng để tương tác với SDK đã tải vào đó. 
SdkSandboxManager Cung cấp các API để tải SDKs vào quy trình hộp cát SDK, sau đó tương tác với các API đó.