AppOwnedSdkSandboxInterface

public final class AppOwnedSdkSandboxInterface
extends Object implements Parcelable

java.lang.Object
   ↳ android.app.sdksandbox.AppOwnedSdkSandboxInterface


Đại diện cho một kênh của SDK trong quy trình hộp cát để tương tác với ứng dụng.

SDK và ứng dụng có thể thống nhất một giao diện liên kết mà ứng dụng triển khai và giao diện này được chia sẻ thông qua một đối tượng của AppOwnedSdkSandboxInterface.

Ứng dụng này đăng ký AppOwnedSdkSandboxInterfaces bằng SdkSandboxManager.registerAppOwnedSdkSandboxInterface(AppOwnedSdkSandboxInterface).

Sau đó, SDK trong quy trình hộp cát có thể truy vấn danh sách AppOwnedSdkSandboxInterfaces đã đăng ký bằng cách sử dụng ERROR(/SdkSandboxController#getAppOwnedSdkSandboxInterfaces).

Sau khi SDK có AppOwnedSdkSandboxInterface mà SDK muốn giao tiếp, nó sẽ phải truyền đối tượng liên kết từ getInterface() đến giao diện được sắp xếp sẵn trước khi bắt đầu giao tiếp.

Tóm tắt

Hằng số kế thừa

Trường

public static final Creator<AppOwnedSdkSandboxInterface> CREATOR

Hàm khởi tạo công khai

AppOwnedSdkSandboxInterface(String name, long version, IBinder binder)

Phương thức công khai

int describeContents()

Mô tả các loại đối tượng đặc biệt có trong bản trình bày tổng hợp của thực thể Parcelable này.

IBinder getInterface()

Trả về đối tượng liên kết được liên kết với AppOwnedSdkSandboxInterface.

String getName()

Trả về tên dùng để đăng ký AppOwnedSdkSandboxInterface.

long getVersion()

Trả về phiên bản dùng để đăng ký AppOwnedSdkSandboxInterface.

void writeToParcel(Parcel dest, int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Phương thức kế thừa

Trường

Hàm khởi tạo công khai

AppOwnedSdkSandboxInterface

public AppOwnedSdkSandboxInterface (String name,
        long version,
        IBinder binder)

Tham số
name String: Giá trị này không được là null.

version long

binder IBinder: Giá trị này không được là null.

Phương thức công khai

describeContents

public int describeContents ()

Mô tả các loại đối tượng đặc biệt có trong bản trình bày tổng hợp của thực thể Parcelable này. Ví dụ: nếu đối tượng có chứa chỉ số mô tả tệp trong dữ liệu đầu ra của writeToParcel(android.os.Parcel, int), thì giá trị trả về của phương thức này phải bao gồm bit CONTENTS_FILE_DESCRIPTOR.

Giá trị trả về
int một bitmask cho biết một tập hợp các kiểu đối tượng đặc biệt do bản sao đối tượng Parcelable này kết hợp. Giá trị sẽ là 0 hoặc CONTENTS_FILE_DESCRIPTOR

getInterface

public IBinder getInterface ()

Trả về đối tượng liên kết được liên kết với AppOwnedSdkSandboxInterface.

SDK và ứng dụng có thể thống nhất một giao diện liên kết mà ứng dụng sẽ triển khai và được chia sẻ thông qua đối tượng này, hãy xem AppOwnedSdkSandboxInterface.

SDK trong hộp cát sẽ phải truyền đối tượng liên kết nhận được từ phương thức này tới giao diện đã thống nhất trước khi sử dụng.

Giá trị trả về
IBinder Giá trị này không được là null.

getName

public String getName ()

Trả về tên dùng để đăng ký AppOwnedSdkSandboxInterface.

Ứng dụng chỉ có thể đăng ký một giao diện cho một tên cụ thể.

Giá trị trả về
String Giá trị này không được là null.

getVersion

public long getVersion ()

Trả về phiên bản dùng để đăng ký AppOwnedSdkSandboxInterface.

Phiên bản có thể do ứng dụng lựa chọn và dùng để thông báo về mọi nội dung cập nhật mà ứng dụng thực hiện đối với cách triển khai này.

Giá trị trả về
long

writeToParcel

public void writeToParcel (Parcel dest,
        int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Tham số
dest Parcel: Giá trị này không được là null.

flags int: Cờ bổ sung về cách viết đối tượng. Có thể là 0 hoặc Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE. Giá trị có thể là 0 hoặc tổ hợp Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE và android.os.Parcelable.PARCELABLE_ELIDE_DUPLICATES