Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

android.adservices

Lớp

AdServicesState Lớp này chỉ định trạng thái của các API do AdServicesApi apk hiển thị. 
AdServicesVersion Thông tin về phiên bản AdServices API (API Dịch vụ quảng cáo) hiện tại.