android.adservices

Lớp

AdServicesState Lớp này chỉ định trạng thái của các API do APK AdServicesApi hiển thị.