AdServicesState

public class AdServicesState
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.AdServicesState


Lớp này chỉ định trạng thái của các API do AdServicesApi apk hiển thị.

Tóm tắt

Phương thức công khai

static boolean isAdServicesStateEnabled()

Trả về trạng thái hiện tại của AdServicesApi.

Các phương thức kế thừa

Phương thức công khai

isAdServicesStateEnabled

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public static boolean isAdServicesStateEnabled ()

Trả về trạng thái hiện tại của AdServicesApi. Trạng thái của AdServicesApi có thể chỉ thay đổi khi khởi động lại, vì vậy giá trị này có thể được lưu vào bộ nhớ đệm, nhưng không được duy trì, tức là giá trị phải được kiểm tra lại sau khi khởi động lại.

Trả về
boolean