TrainingInterval.Builder

public static final class TrainingInterval.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.TrainingInterval.Builder


Trình tạo cho TrainingInterval

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

TrainingInterval build()

Tạo thực thể.

TrainingInterval.Builder setMinimumInterval(Duration value)

Đặt khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần huấn luyện.

TrainingInterval.Builder setSchedulingMode(int value)

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public TrainingInterval build ()

Tạo thực thể. Bạn không nên chạm vào trình tạo này sau khi gọi lệnh này!

Giá trị trả về
TrainingInterval Giá trị này không được là null.

setMinimumInterval

public TrainingInterval.Builder setMinimumInterval (Duration value)

Đặt khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần huấn luyện.

Trường này sẽ chỉ được dùng khi chế độ lên lịch là TrainingInterval.SCHEDULING_MODE_RECURRENT. Chỉ chấp nhận các giá trị dương, các giá trị bằng 0 hoặc giá trị âm sẽ dẫn đến IllegalArgumentException.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng giá trị này chỉ mang tính tư vấn, không đảm bảo rằng lệnh sẽ chạy ngay lập tức sau khi hết khoảng thời gian. Tính năng điện toán liên kết vẫn sẽ thực thi một khoảng thời gian tối thiểu bắt buộc và các quy tắc ràng buộc huấn luyện nhằm đảm bảo tình trạng hệ thống. Các giới hạn huấn luyện hiện tại là thiết bị trên mạng không đo lượng dữ liệu, ở trạng thái rảnh và pin không yếu.

Tham số
value Duration: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
TrainingInterval.Builder Giá trị này không được là null.

setSchedulingMode

public TrainingInterval.Builder setSchedulingMode (int value)

Tham số
value int: Giá trị là TrainingInterval.SCHEDULING_MODE_ONE_TIME hoặc TrainingInterval.SCHEDULING_MODE_RECURRENT

Giá trị trả về
TrainingInterval.Builder Giá trị này không được là null.