RenderOutput.Builder

public static final class RenderOutput.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.RenderOutput.Builder


Trình tạo cho RenderOutput

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

RenderOutput build()

Tạo thực thể.

RenderOutput.Builder setContent(String value)

Nội dung HTML được hiển thị trong một webview.

RenderOutput.Builder setTemplateId(String value)

Một khoá trong bảng REMOTE_DATA IsolatedService#getRemoteData(RequestToken) trỏ đến mẫu Apache Velocity.

RenderOutput.Builder setTemplateParams(PersistableBundle value)

Các tham số sẽ được điền sẵn vào mẫu từ RenderOutput.getTemplateId().

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public RenderOutput build ()

Tạo thực thể. Bạn không nên chạm vào trình tạo này sau khi gọi lệnh này!

Giá trị trả về
RenderOutput Giá trị này không được là null.

setContent

public RenderOutput.Builder setContent (String value)

Nội dung HTML được hiển thị trong một webview. Nếu giá trị này là rỗng, dịch vụ ODP sẽ tạo HTML từ dữ liệu trong RenderOutput.getTemplateId()RenderOutput.getTemplateParams() như mô tả bên dưới.

Tham số
value String: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
RenderOutput.Builder

setTemplateId

public RenderOutput.Builder setTemplateId (String value)

Một khoá trong bảng REMOTE_DATA IsolatedService#getRemoteData(RequestToken) trỏ đến mẫu Apache Velocity. Khoá này sẽ bị bỏ qua nếu RenderOutput.getContent() không có giá trị rỗng.

Tham số
value String: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
RenderOutput.Builder

setTemplateParams

public RenderOutput.Builder setTemplateParams (PersistableBundle value)

Các tham số sẽ được điền sẵn vào mẫu từ RenderOutput.getTemplateId(). Tham số này sẽ bị bỏ qua nếu RenderOutput.getContent() không có giá trị rỗng.

Tham số
value PersistableBundle: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
RenderOutput.Builder